5. Etablering af sikre skoleveje for 10 skoler (2017-0238142)

Der skal tages stilling til etablering af sikre skoleveje ved flere københavnske skoler og til frigivelse af anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at de beskrevne projekter i bilag 1 danner grundlag for anlæg.
 2. at de beskrevne kommunikations- og analyseprojekter igangsættes indenfor rammerne af bevillingen.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 3. at der frigives en anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til anlæg af projekterne i bilag 1. De 6,1 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. Økonomiafsnittet.
 4. at der frigives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til kommunikations- og analyse aktiviteter. De 0,7 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. Økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2017 afsatte en enig Borgerrepræsentation 9,72 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til sikre skoleveje.

Parterne var enige om at afsætte midler til etablering af sikre skoleveje, der vil give mere trygge og sikre forhold for skoleelever. Den konkrete udmøntning af de afsatte midler skulle ske i Teknik- og Miljøudvalget med inddragelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen. For at skabe rum til inddragelsen af Børne- og Ungdomsforvaltningen, blev det i udmøntningsnotatet for budget 2017 fastsat, at de konkrete løsningsforslag skal forelægges for Teknik- og Miljøudvalget i august 2017.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en liste med initiativer til at sikre trygge skoleveje for 10 skoler – fordelt på syv forskellige steder, jf. bilag 2-8. Initiativerne skal skabe sikre skoleveje ved:

 • Strandvejsskolen og Østerbro Lille Skole (Østerbro)
  • Ensretning åbning af vej mod Gasværksgrunden.
 • Katrinedalsskolen (Vanløse)
  • Etablering af hævet flade
 • Østerbro International School, Bjørns Internationale Skole og Ryparken Lille Skole(Østerbro)
  • Ændring af overgangssted.
 • Peder Lykkeskolen (Amager)
  • Etablering af cykelsti og bedre overgangssted
 • Langelinjeskolen (Østerbro)
  • Forbedret kys og kør plads
 • Rødkilde Skole (Vanløse)
  • Udarbejdelse af projektforslag for samlet plads foran skolen
 • Dyvekeskolen (Amager)
  • Etablering af cykelsti

Initiativer
Hovedgrebene i projekterne består i at etablere fysiske foranstaltninger såsom bump, sideheller, cykelbaner/stier og krydsningspunkter. Initiativerne vil forbedre trafiksikkerheden og trygheden for skolebørnene, idet de er med til at nedsætte hastigheden for bilister, sikre bedre oversigtsforhold, skabe bedre krydsningsmuligheder og forbedre forholdene for cyklister.

Projekt Sikre Skoleveje har i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet med en bruttoliste af projekter. Det har ikke været muligt at imødekomme alle projekterne inden for rammerne af den nuværende bevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor prioriteret skoler, hvor helhedsrenovering af skolerne eller udefrakommende aktiviteter har ændret væsentligt på vilkårene for eleverne.

De projekter, som ikke blev prioriteret i denne omgang, er beskrevet i bilag 9.

Konsekvensen for parkering og træer
Projektforslaget for etablering af cykelstier ved Peder Lykkeskolen har konsekvenser for parkering og for træer. Det forventes, at projektet vil medføre nedlæggelse af op til 18 parkeringspladser uden forbetalingszone. Der er i dag en belægningsprocent på 60-80 %. Med nedlæggelsen af de 18 pladser vil belægningsprocenten om aftenen, når belægningen er højest, stige op til 95 %.

Herudover vil den kommende helhedsrenoveringen af Peder Lykkeskolen også få betydning for parkering, da der planlægges cykelparkering ved indgangen til skolen.Desuden vil funktionen af Birketinget blive ændret. Omfanget af dette projekts betydning for parkeringspladser er på nuværende tidspunkt ukendt.

På Tingvej berører projektet seks træer, som er planet i 2012. To træer skal fjernes, mens fire kan genplantes. Det er muligt at genplante de sidste to træer, hvilket dog vil have yderligere parkeringskonsekvenser, skønsmæssigt i størrelsesordenen to til fem parkeringspladser.

Kommunikations- og analyseprojekter

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker udover de konkrete anlægsprojekter i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen at gennemføre et antal initiativer, der gennem kommunikation og analyse vil forbedre sikkerheden for skolebørn ved alle kommunens skoler.Forvaltningen indstiller derfor tre tiltag, som forvaltningen vurderer som væsentlige for forbedring af både børns og voksnes adfærd omkring skolerne.

Skoletransportundersøgelse

Forvaltningen gentager skoletransportundersøgelse, der belyser børnenes transportmønstre til og fra skole. Undersøgelsen er foretaget på samtlige skoler i 2017, og forventes fremadrettet gentaget hvert andet år. Dog anden gang i 2018, for at have et sikkert udgangspunkt for forvaltningens fremtidige målsætning.

Skolestartskampagne

Forvaltningen gennemfører den nationale skolestartskampagne Børn på vej, teenager i trafikken, der bliver gennemført ved alle kommunens skoler i 2017, 2018 og 2019. Kommunens deltagelse bliver suppleret med nationale TV-kampagner m.m.

Skolebestyrelsens arbejde med trafikpolitik

Færdigudvikling, produktion og distribution af et værktøj, der skal hjælpe skolebestyrelsen til at arbejde med trafik omkring skolen og færdselsundervisning, og derved styrke arbejdet med at udvikle en trafikpolitik.

Økonomi

I Budget 2017 afsatte en enig Borgerrepræsentation 9,72 mio. kr. til etablering af sikre skoleveje, der vil give mere trygge og sikre forhold for skoleelever. Heraf blev 2,92 mio. kr. stjernemarkeret, til projektledelse, projektering og mindre projekter. Med denne indstilling skal de resterende 6,80 mio. kr. frigives jf. tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2018

2019

 TMU

Sikre skoleveje - anlæg

3400 - Ordinær anlæg

 2.28.23.3

1.444

4.660

 TMU

Sikre skoleveje -  kommunikations- og analyse aktiviteter

 3400 - Ordinær anlæg

 2.28.23.3

500

200

I alt

-

-

-

1.944

4.860

Der er endnu ikke foretaget en detailprojektering, da udpegning af projekterne politisk først godkendes ved denne indstilling. Forvaltningen vil i forbindelse med detailprojekteringen eventuelt tilpasse projekterne således, at de enkelte delprojekter gennemføres og den samlede budgetramme overholdes. Det overordnede budget fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2. Overordnet budget til sikre skoleveje projekterne

Alle beløb er i 1.000 kr (2017 p/l)

2018

2019

I alt

Skoletransportundersøgelse

150

 

150

Skolekampagne (Landsdækkende)

200

200

400

Skolebestyrelsesværktøj

150

 

150

Anlægsprojekter på

 • Strandvejsskolen/Østerbro Lilleskole
 • Katrinedalsskolen
 • Østerbro International School, Bjørns Internationale Skole og Ryparken lille skole

1.444

 

1.444

Anlægsprojekter på

 • Peder Lykkeskolen
 • Langelinjeskolen
 • Rødkilde skole
 • Dyvekeskolen

 

4.660

4.660

I alt:

1.944

4.860

6.804

Der er afsat 0,04 mio. kr. i 2019 og 0,15 mio. kr. i 2020 og frem til den afledte drift i forbindelse med anlægsprojekterne. De afsatte driftsmidler er afsat under Økonomiudvalget og vil blive overført til Teknik- og Miljøudvalget, når de enkelte anlægsprojekter er afsluttet.

Videre proces

Anlæg af initiativer i bilag 2-8 forventes igangsat i april 2018 og afsluttet juni 2019.

Pernille Andersen

                                /Anne-Sofie Degn

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. og 4. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Det undersøges frem mod indstillingens behandling i Borgerrepræsentationen, om parkeringspladserne på Tingvej kan reetablers på gaden, der hvor der i dag er lastbilsparkering.”