23. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018 (2017-0284146) ( )

Teknik- og Miljøudvalget skal tage de budgetnotater, som Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2018, til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningens udarbejdede budgetnotater tages til efterretning.
  2. at de udarbejdede budgetnotater om ”Initiativer for renere by” og ”Forsøgsordning med turistbusser”, som er bestilt af Teknik- og Miljøudvalget, tages til efterretning.    

Problemstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 6.-7. marts 2017 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om, hvilke budgetnotater Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder til budgetprocessen for 2018.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater inden for ni temaer med udgangspunkt i Fællesskab København og en ’øvrige’ kategori, som Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for i forbindelse med budgetseminaret den 6.-7. marts 2017. Disse budgetnotater fremgår af den nedenstående oversigt.

Ud over Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater har Teknik- og Miljøudvalget bestilt en række budgetnotater forud for forhandlingerne om Budget 2018. Disse budgetnotater fremgår tilsvarende af den nedenstående oversigt.

Budgetnotater, som blev udsendt i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017, er i nedenstående oversigt markeret med en stjerne (*) efter titlen.

Oversigt over budgetnotater

En bedre hverdag i byrummet

TM1 Trafikpakke Nørrebro*

TM2 Initiativer på baggrund af Parkeringsredegørelsen 2017*

TM3 Oprydning og renhold efter migranter, der overnatter i byens rum*

TM4 Renovering af offentlige toiletter*

TM5 Renovering af belysning i Fælledparken og forbedrede løberuter omkring søerne*

TM6 Trafiksikkerhed og tryghed*

TM7 Afledt drift til gul betalingszone*

TM8 Underjordiske parkeringsanlæg på Jarmers Plads og Dantes Plads i Indre By*

TM9 Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne*

TM10 Nye signaler og armaturer omkring Cityringens forpladser*

TM11 Trafikplan for den sydvestlige del af Indre By*

TM12 Nørrebro Stationsområde – Basargrunden*

TM57 Kunstgræsbane ved Hekla Park

Verdens bedste cykelby

TM13 Cykelparkering i konstruktion i Indre By*

TM15 Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området*

TM16 Bedre forhold for cyklister (cover)*

TM16a Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 1*

TM16b Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 2*

TM16c Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 3*

TM16d Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under tema 4*

TM17 Opgradering af cykelforbindelser på Islands Brygge*

TM18 ITS og fremkommelighed – Grøn, effektiv og sikker trafikafvikling*

TM19 Damhusdæmningen – Fremkommelighed, sikkerhed og skybrudssikring*

TM30 Sikker drift - Konsolidering af kommunens investeringer i ITS og trafikledelse*

Mere bynatur

TM20 Renovering af parkbroer*

TM21 Flere træer til København (cover)*

TM21a Anden etape af byskovSelinevej*

TM21b Flere træer i parker, naturområder og kirkegårde*

TM21c Partnerskabstræer*

TM21d Flere gadetræer til København*

TM22 Rådhuspladspakke - Flytning af Dragespringvandet og plantning af træer*

TM23 Lokalt initierede byhaver og kantzoner*

TM24 Renovering af anlæg og håndtering af kastanjetræer omkring de indre søer*

TM25 Bypark i Nordhavn (fortroligt)*

TM26 Grøn pakke - Frivillige deltagere i udvikling, pleje og vedligehold af byen*

TM27 Gadetræer på fortovsarealer, i 10 meter zoner og på ubenyttede gadearealer*

TM28 Pulje til begrønning af igangværende projekter og kickstart af bynaturstrategien*

Fleksibel og kreativ brug af byen

TM29 Initiativer på baggrund af nattelivsplan herunder bevillingsudløb for reduktion af gener fra nattelivet*

TM55 Screening og foranalyse af festivalplads*

Unikke kvarterer i sammenhæng

TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger

TM33 Ydelsesstøtte til renovering af Øresundskollegiet* 

TM34 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi*

TM35 Smedetoften: Tryghedsfremmende byrum*

Første CO2-neutrale hovedstad

TM36 Initiativer til CO2-reduktion gennem grønne transportløsninger*

TM37 Energisparetjeneste: Energisyn af ejendomme med et dårligt energimærke*

Intet spild af ressourcer

TM38 Genopretning af infrastruktur: Forhindring af yderligere nedslidning*

Klimasikker med mere værdi

TM39 Bevillingsudløb: Forberedelse af skybrudsprojekter*

TM40 Byrumsmidler og bynatur i Skybrudspakke 2017 og 2018*

TM41 Stormflodssikring*

Øvrige

TM31 Hastighedsdæmpende foranstaltninger (fortroligt)

TM42 Drift og vedligehold af Nordhavnsvej*

TM45 Afledt drift til anlægsprojekter*

TM47 Sikker skolevej på Nordre Frihavnsgade*

TM48 Flytning til Kraftværksvej – varige driftsmidler til huslejeforhøjelse*

TM50 Helhedsplan for Strøget*

TM51 Provstevej (fortroligt)*

TM52 Opretholdelse af trafikinformation på Helsingørmotorvejen (fortroligt)*

TM53 Parkeringsanalysen 2017

TM54 Færdiggørelse af projekter fra Parkeringsaftale 2011*

TM56 Lommepark på Smedestræde

Bestilt af Teknik- og Miljøudvalget

TM72 Nordvestpassagen*

TM90 Trafiksanering af Prinsessegade*

TM91 Artillerivej som sikker skolevej*

TM96 SMS-ordning: Varsling til borgere*

TM49 Permanent fredeliggørelse af Vester Voldgade*

TM113 Initiativer for renere by

TM114 Forsøgsordning med turistbusser

Økonomi

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Disse tiltag er indarbejdet i de budgetnotater, der har anlægsudgifter.

Videre proces

Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater lægges også på edagsordenssystemet, hvor de løbende vil blive opdateret. Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budgetaftalen for Budget 2018.

 

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.