28. Vejnavne til Nordhavn, Østerbro (2017-0238006)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af en indstilling fra Vejnavnenævnet tage stilling til navngivning af veje i Nordhavn.

Sagsfremstilling

Indstilling

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,  

  1. at en vej i Nordhavn navngives Alexandriagade pr. 1. oktober 2017.
  2. at en vej i Nordhavn navngives Haifagade pr. 1. oktober 2017.
  3. at en vej i Nordhavn navngives Istanbulgade pr. 1. oktober 017.
  4. at Orientkaj forlænges mod vest til Sundkrogsgade pr. 1. oktober 2017.

Problemstilling

Den igangværende byudvikling i Nordhavn har medført et behov for nye vejnavne. Dette behov omfatter fire vejnavne i et område, der afgrænses af Sundkaj i syd og Sundkrogsgade i vest. Vejene er beliggende inden for området af Lokalplan nr. 499, Trælastholmen Nordhavn.  

Løsning

Den 21. januar 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget 30 nye vej- og pladsnavne til Nordhavn i forbindelse med den første etape af Nordhavns udbygning. Teknik- og Miljøudvalget godkendte dengang tillige disse retningslinjer for den daværende navngivning: At internationale havnebyer skulle være temaet for vejnavnene, at havnebyer nærmest Danmark skulle anvendes i den del af Nordhavn, der ligger nærmest København og vice versa - og at gamle kajnavne blev bevaret, når de passede sammen med den øvrige navngivning i området.      

I forbindelse med den ny etape af Nordhavns udbygning, indstiller Vejnavnenævnet, at samme retningslinjer som ovenstående anvendes til navngivning af de nye veje: At de nye veje opkaldes efter havnebyer, at man fortsætter med at anvende havnebyerne i den tidligere besluttede geografiske rækkefølge og at kajnavne bevares, når de passer sammen med et områdes navngivning. På den baggrund indstiller Vejnavnenævnet nedenstående navne, som også fremgår på kortet i bilag 1.

Der indstilles fire navne:

  • Vej A: Alexandriagade. Efter havneby i Ægypten. Byen er opkaldt efter Alexander den Store.  
  • Vej B: Haifagade. Efter havneby i Israel. Er Israels vigtigste havn.  
  • Vej C: Istanbulgade. Efter Tyrkiets største by, der har containerhavn og krydstogthavn.
  • Vej D: Forlænge Orientkaj mod vest til Sundkrogsgade

For at skabe en temamæssig sammenhæng mellem områdets gamle og nye navne, er de nye navneforslag hentet fra havnebyer i lande, der historisk set lå i ”Den nære Orient”, dvs. landene ved det østlige Middelhav og øst for dette. En anden begrundelse for at vælge disse havnebyer er, at de ligger relativt tæt på Europa. Der er dermed mange af de mere fjerntliggende havnebyer tilbage, som kan anvendes, når der på et tidspunkt skal fastsættes nye vejnavne til de dele af Nordhavn, der ligger længst væk fra København city.

Det nuværende vejnavn Orientkaj forlænges mod vest og får dermed en markant position i området, hvilket bl.a. skyldes, at den kommende metrostation også kommer til at hedde Orientkaj. Vejnavnet Orientkaj kan derimod ikke forlænges mod nord over til metroforpladsen, da sådan en forlængelse vil blive permanent spærret for biltrafik på grund af en kommende kanal og cykelbro. Ifølge adressebekendtgørelsen skal et vejnavn betegne et bestemt sammenhængende færdselsareal. Hvis en vej er permanent fysisk opdelt (for biler), kan det give anledning til livsfarlige forsinkelser ved udrykninger. En sådan forlængelse mod nord af Orientkaj vil derfor være i strid med gældende regler, da vejforløbet vil blive fysisk opdelt.

Selve metroforpladsen forbliver dermed unavngiven, da det vil være meningsforstyrrende at give arealet omkring selve stationen et andet navn end det, stationen skal hedde.

Høring    

Forslaget har været i høring hos grundejeren By & Havn og hos Østerbro Lokaludvalg. Der indkom svar fra begge (bilag 2). By og Havn har ingen bemærkninger til forslaget. Et flertal i Østerbro Lokaludvalg bakker op om forslaget.

Økonomi

Der er mindre økonomiske konsekvenser i forhold til opsætningen af vejnavneskilte. Udgifterne afholdes over forvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når navnene er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil de blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 1. oktober 2017.

Formand for Vejnavnenævnet

Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev godkendt.