18. Garanti for lån til frikøb af tilbagekøbsklausulen i det selvejende kollegium, Socialt Kollegium, beliggende Sundbyvestervej 99, Amager Vest (2017-0198035)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til kommunal garanti for lån til finansiering af frikøb af en tilbagekøbsklausul i forbindelse med renoveringsarbejder i det selvejende kollegium Socialt Kollegium, beliggende Sundbyvestervej 99, Amager Vest.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der stilles garanti for realkreditlån til finansiering af frikøb af en tilbagekøbsklausul i det selvejende kollegium, Socialt Kollegium. Kommunen skal garantere for 23,81 % (2,43 mio. kr.) af et lån på 10,20 mio. kr. Garantien er mulig at stille, når Socialt Kollegium bliver omdannet til en almen ungdomsboligafdeling under en bestående boligorganisation.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om garantistillelse fra et realkreditinstitut.

Det selvejende kollegium Socialt Kollegium står foran en større renovering, som Borgerrepræsentationen godkendte den 10. november 2016. Kollegiet er omfattet af en tilbagekøbsklausul, som realkreditinstitut nu kræver kollegiet frikøber sig fra, så de har pant i kollegiet i lånets fulde løbetid. Garantien stilles med hjemmel i almenboligloven, §98 a, stk. 4.

Løsning

Borgerrepræsentationen godkendte den 10. november 2016 et renoveringsprojekt på 12 mio. kr. med 100 % kommunal garantistillelse for lån til renoveringen af kollegiet. Det var nødvendigt at støtte kollegiet med en støttesag jf. almenboliglovens §100, da kollegiet gennem en årrække ikke har vedligeholdt ejendommen tilstrækkeligt, og kollegiet heller ikke havde henlagt til den manglende vedligeholdelse.

Realkreditinstituttet stiller nu krav om, at kollegiet frikøber sig fra en tilbagekøbsklausul, så der er sikkerhed for pant i ejendommen i lånets fulde løbetid. Alternativt vil lånet skulle forkortes, og den månedlige ydelse vil dermed øges til et lejeniveau, der kan give kollegiet problemer.

Der er ikke hjemmel til at stille garanti til lån i forbindelse med tilbagekøb under den gældende lovgivning for selvejende ungdomsboligorganisationer. Kollegiet har ansøgt om at blive omdannet til en almen boligorganisation under en eksisterende almen organisation og dermed skabt hjemmel for, at kommunen stiller garanti. Hvis ikke kommunen stiller garantien, kan tilbagekøbet og renoveringen ikke gennemføres, da disse sager er tæt forbundne. Hvis renoveringen ikke bliver gennemført vil kollegiet med årene forfalde.

Kommunen er forpligtiget til at stå inde for underskud på ungdomsboligernes drift. Efter forvaltningens dialog med kollegiet er der rettet op på manglende henlæggelser. I lyset af de manglende henlæggelser til vedligeholdelse og kollegiets behov for støtte efter § 100 finder forvaltningen, at den nuværende driftsform som selvejende kollegium er for usikker og vil derfor støtte en omdannelse, der vil give en mere sikker driftsform.

En almen ungdomsboligafdeling vil være omfattet af almenboliglovens bestemmelser og dermed boligorganisationens og Landsbyggefondens støttemulighed. Som almen afdeling vil kollegiet blive en del af den årlige styringsdialog, hvor tilsynet har en tættere dialog med afdelingens administration. Der er forskelle på kollegiets rettigheder i forhold til de to organiseringsformer. Kollegiet vil dog have stort set samme muligheder ved at være almene ungdomsboliger som en selvstændig institution, men kommunen har større muligheder for at stille krav til boligorganisationen.

 Oplysninger om garantistillelsen fremgår af nedenstående skema.

Adresse

Sundbyvestervej 99, 2300 København S

Lån 1, kr.

10.200.000 kr.

Garanti pct.

23,81 % (realkreditinstituttets beregning)

Kommunens hæftelse i kr.

2.428.620 kr.

Låntager

Socialt Kollegium

Långiver

Danske Bank

Beslutningsdato

22. juni 2017

Antal boliger

114 kollegieboliger

Sagstype

Frikøb af tilbagekøbsklausulen

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt garantiforpligtelsen, sendes erklæringen om kommunegaranti til underskrift hos teknik- og miljøborgmesteren og forvaltningens administrerende direktør. Herefter returneres den til realkreditinstituttet.

Tilbagekøbsklausulen indfries i sammenhæng med kollegiets omdannelse til en almen boligafdeling efter Borgerrepræsentationens godkendelse, så renoveringsarbejderne kan påbegynde.

 

                                         Pernille Andersen

                                                                    /Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.