11. Dispensation fra lokalplan nr. 449 ’Strandlodsvej’ vedr. cykelrute Amagerbanen, Amager Øst (2017-0212539)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation fra lokalplan nr. 449 ’Strandlodsvej’ til at etablere den kommende cykelrute Amagerbanen i en bredde af 3 meter i stedet for 4 meter og med en gangsti på 1,3 meter i stedet for 2,5 meter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra § 4, stk. 4 i lokalplan nr. 449 ’Strandlodsvej’ til at etablere cykelruten Amagerbanen i en bredde af 3 meter i stedet for 4 meter, med en gangsti på 1,3 meter i stedet for 2,5 meter, såfremt en nabohøring ikke medfører mange eller vægtige indsigelser imod en dispensation.

Problemstilling

Der er i Amagerbanens nedlagte jernbanetracé - i medfør af lokalplan Strandlodsvej og Københavns Skybrudsplan 2012 - planlagt en dobbeltrettet cykelrute Cykelruten Amagerbanen, en række af træer samt et klimatilpasningsprojekt i form af et regnvandsbassin. Første del af cykelruten Amagerbanen fra Lergravsvej til Øresundsvej blev ibrugtaget i maj 2014, mens anden del af cykelruten fra Strandlodsvej til Lergravsvej er planlagt til at blive anlagt samtidig med regnvandsbassinet og trærækken, jf. oversigtskort bilag 1. I projekteringen har det vist sig, at der ikke er plads til et regnvandsbassin med den planlagte dimensionering og med en volumen på 5.000 kubikmeter, hvis cykelruten Amagerbanen og den tilhørende gangsti skal have den dimensionering, som er fastlagt i § 4, stk. 4 i lokalplan nr. 449 ’Strandlodsvej’. En smallere cykelrute og gangsti vil kræve en dispensation fra lokalplanen.

Løsning

For at opnå en samlet løsning for projekterne i Amagerbanens tracé, vurderer forvaltningen, at der skal meddeles dispensation fra § 4, stk. 4 i lokalplan Strandlodsvej. Dispensationen er en forudsætning for at kunne etablere regnvandsbassinet som planlagt, og med en volumen på 5.000 kubikmeter. Der er i vurderingen særligt lagt vægt på at varetage hensynet til klimatilpasning. Regnvandsbassinet anses for at være af afgørende betydning for klimasikringen af Amager Øst, og bassinets volumen er fastsat således, at bassinet skal kunne opmagasinere regnvand fra hele lokalområdet.

Cykelruten ’Amagerbanen

Den kommende cykelrute Amagerbanen, som skal løbe fra Strandlodsvej til Lergravsvej, skal jf. § 4, stk. 4 i lokalplan Strandlodsvej anlægges med en bredde på 4,0 meter og med en gangsti på 2,5 meter.

Lokalplanen Strandlodsvej blev endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 4. november 2010. På Borgerrepræsentationens møde den 3. oktober 2013 blev cykelruten Amagerbanen udpeget som en del af Supercykelstien Københavnerruten. Når cykelruten Amagerbanen er anlagt, skal ruten endeligt udpeges som supercykelsti af styregruppen for supercykelstier. Det forventes, at cykelruten med den reducerede bredde fortsat vil blive udpeget som supercykelsti.

Klimatilpasningsprojekt

I konkretiseringen af Københavns Skybrudsplan 2012 blev Amagerbanens nedlagte jernbanetracé udpeget til at rumme 6.000 kubikmeter overfladevand.

Der er i forbindelse med lokalplan nr. 544 ’Ved Amagerbanen Syd’ indgået en udbygningsaftale med lokale grundejere, som har åbnet mulighed for at etablere et ekstra skybrudsbassin på 1.000 kubikmeter nordøst for cykelstien. Se oversigtskort i bilag 1. Derfor skal regnvandsbassinnet i det nedlagte jernbanetracé alene rumme et volumen på 5.000 kubikmeter.

Et kombineret cykelrute- og klimatilpasningsprojekt

Borgerrepræsentationen besluttede den 6. februar 2014 at samtænke cykelruten Amagerbanen med det planlagte klimatilpasningsprojektet i Amagerbanens nedlagte jernbanetracé.

Undervejs i projekteringen har det dog vist sig, at den dimensionering af cykelruten, som er fastsat i § 4, stk. 4 i lokalplan Strandlodsvej, ikke kan opfyldes. Det skyldes en kombination af regnvandsbassinets planlagte beliggenhed og dimensionering samt størrelsen af de afsatte anlægsmidler.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen redegør i indstilling om Anlæg af cykelrute og klimatilpasningsprojekt Amagerbanen, Amager Øst, nærmere for de undersøgte alternative løsninger. Forvaltningen har vurderet en række alternative løsninger, herunder at nedsænke cykelstien til regnvandsbassinets bundkote. Alternative løsninger har dog vist sig ikke at tilgodese hensyn til bl.a. tilgængeligheden til cykelstien fra overkørsler over Amagerbanens tracé, servicemålene om maksimalt 10 cm vand på overfladen ved en 100-års regn fra Skybrudsplan 2012 samt øgede anlægsudgifter.

En reduktion af cykel- og gangstiens bredde vil mindske den trafikale sikkerhed og fremkommeligheden på såvel cykelstien som på gangstien, særligt i perioder med meget trafik.

Det skal samtidig bemærkes, at Amager Øst Lokaludvalg tidligere har appelleret til, at den planlagte cykelrute fra Strandlodsvej til Lergravsvej ikke reduceres i bredden.

Københavns Kommune har tidligere meddelt dispensation til bredden på cykelstier, bl.a. i forbindelse med etablering af supercykelstien Indre Ringrute på Enghavevej, som ikke kunne leve op til breddekravet.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der kan meddeles dispensation. I vurderingen er der navnlig lagt vægt på at varetage hensynet til klimatilpasning, samt til at strækningen, hvor cykel- og gangstiens bredde reduceres, maksimalt er 700 meter.

Høring

Forvaltningen vurderer, at der skal gennemføres en naboorientering, inden der kan meddeles dispensation til at etablere den kommende cykelrute Amagerbanen i en bredde af 3 meter og med en gangsti på 1,3 meter.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen igangsætte naboorientering. Hvis naboorienteringen ikke medfører mange eller vægtige indsigelser, vil forvaltningen meddele dispensationen.

 

                                           Pernille Andersen

                                                                       / Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

 Indstillingen blev godkendt uden afstemning.