29. Bedre fremkommelighed for buslinje 500S i Ørestad, Amager Vest (2017-0233726)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til busfremkommelighedstiltag på Ørestads Boulevard i form af anlæg af en ny buslomme på Ørestads Boulevard, etablering af busprioritering i signalanlæggene på Arne Jacobsens Allé samt en indtægts- og udgiftsbevilling, så projektet kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der anlægges en ny buslomme på Ørestads Boulevard og etableres busprioritering i de tre kryds på Arne Jacobsens Allé jf. bilag 3.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalgt og Borgerrepræsentationen anbefaler,
  2. at midlerne fra Region Hovedstaden til busfremkommelighedstiltag for buslinje 500S i Ørestad modtages og der på den baggrund gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,96 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 0,96 mio. kr. til gennemførelse af busforbedringer for linje 500S i Ørestad. De 0,96 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I 2015 har Movia i samarbejde med Region Hovedstaden og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune søgt statens fremkommelighedspulje og fået tilsagn til finansiering af fremkommelighedstiltag for buslinje 500S i Ørestad. Movia ønsker i den forbindelse en ny buslomme på Ørestads Boulevard. Københavns Kommune er vejmyndighed og udfører derfor projektet, som Region Hovedstaden finansierer.

Løsning

For at forbedre fremkommeligheden for den regionale buslinje 500S har Movia henvendt sig til Københavns Kommune med et ønske om at anlægge en buslomme på Ørestads Boulevard.

Ved anlæg af buslommen undgås omvejskørsel til det nuværende stoppested på Kaj Fiskers Plads bag Ørestad Station. Herudover etableres busprioritering i tre kryds på Arne Jacobsens Allé jf. bilag 3.

Den forslåede buslomme vil betyde, at bussens rute rundt om Fields kan tilrettelægges via Ørestads Boulevard og derefter Arne Jacobsens Allé og vil herved reducere rejsetiden med 12 sekunder pr. bus i retning mod Ørestad og med 90 sekunder pr. bus i retningen mod Kokkedal. Etablering af den ønskede busprioritering i signalerne på Arne Jacobsens Allé vil ligeledes nedbringe rejsetiden med 15 sekunder pr. bus i begge retninger. Linje 500S havde i 2016 3.305.390 passagerer, hvoraf 179.506 rejste inden for København.

Det vurderes, at signalændringerne ikke vil have betydning for fremkommeligheden for de øvrige trafikanter.

Ørestad Station er et vigtigt knudepunkt for offentlig transport på tværs af regionen bl.a. til lufthaven. Den nye buslomme vil skabe kortere skifteafstande og bedre skifteforhold for passagerer, der skal videre med anden bus, metro, regionaltog eller som skal til Fields eller Royal Arena. 

Projektet vil støtte op om Fællesskab Københavns vision om En ansvarlig by, hvor en målsætning er, at 75 % af alle ture i København skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv trafik. 

Etableringen af buslommen forventes at være ukompliceret. Såfremt midlerne frigives, kan anlægget koordineres med omlægning af belægningen på Ørestads Boulevard, der igangsættes i efteråret 2017, så buslommen kan være færdiganlagt i oktober 2017. Herved skabes mindst mulig gene for trafikken under anlægsperioden. 

Projektet er godkendt af politiet og der vil ikke blive nedlagt parkeringspladser.

Økonomi

Med denne indstilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at modtage 0,96 mio. kr. (2017 p/l) til busfremkommelighedstiltag for buslinje 500S i Ørestad fra Region Hovedstad. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2017 p/l)

Varig?
ja/nej

2017

1.

TMU

3400 Ordinær anlæg

2.28.23.3

I

-960

Nej

1.

TMU

3400 Ordinær anlæg

2.28.23.3

U

960

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

De 0,96 mio. (2017 p/l) til busfremkommelighedstiltag for buslinje 500S i Ørestad skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2017

TMU

Busfremkommelighedstiltag for buslinje 500S (anlæg af buslomme på Ørestad Boulevard)

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

960

I alt

-

-

-

960

Teknik og Miljøforvaltningen varetager allerede drift af både Ørestads Boulevard og stationsforpladsen under metrohøjbanen på Ørestad Station, og buslommen vil derfor ikke øge driftsudgifterne. 

Nedbringelsen af rejsehastigheden har ikke betydning for, hvad Københavns Kommune betaler til Movia, da det er en regional linje.

Videre proces

Anlæg af buslommen og ændringen i signalanlæggene forventes igangsat under samme entreprise som udskiftningen af belægningen på Ørestads Boulevard. Anlægget forventes ibrugtaget oktober 2017.

 

Pernille Andersen

/Anders Møller

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.