12. Anlæg af cykelrute og klimatilpasningsprojekt Amagerbanen, Amager Øst (2017-0097020)

For at skabe sammenhæng i de grønne cykelruter mellem Københavns centrum og Østamager og for at skybrudssikre den nordlige del af Amager Øst skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et projektforslag for ”Cykelruten Amagerbanen” og ”Klimatilpasningsprojektet Amagerbanen” med henblik på færdigprojektering og anlæg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget for Cykelruten Amagerbanen og Klimatilpasningsprojektet Amagerbanen langs Ved Amagerbanen danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 3.

Problemstilling

Ved Budget 2012 (BR 6. oktober 2011)(A, B, C, F, I, O og V) blev 10,00 mio. kr. afsat til Cykelruten Amagerbanen fra Prags Boulevard langs Ved Amagerbanen og frem til Øresundsvej. Borgerrepræsentationen godkendte 23. maj 2013 projektforslaget for cykelruten, men besluttede 6. februar 2014 at sammentænke cykelruten med Klimatilpasningsprojektet Amagerbanen. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle fremlægge et nyt samlet forslag til projekt for den del af cykelruten og klimatilpasningsprojektet, der løber langs Ved Amagerbanen. Projektforslaget for de to projekter fremlægges hermed.

Løsning

Cykelruten er ca. 17 måneder forsinket på grund af koordinering med klimatilpasningsprojektet, og klimatilpasningsprojektet er ca. 29 måneder forsinket, fordi det har været nødvendigt at afsøge flere klimatilpasningsløsninger og at afklare disse med Forsyningssekretariatet og HOFOR. Forvaltningen redegjorde for forsinkelserne på Borgerrepræsentationens møde 19. januar 2017 og har orienteret herom ved reperiodiseringerne – senest ved 2. reperiodisering 29. maj 2017.

Bilag 6 beskriver baggrund, historik og sammenhæng mellem cykelruteprojekt og klimatilpasningsprojekt. Oversigtskort og kort over de eksisterende forhold fremgår af bilag 1og 2.

Kombineret cykelrute og klimatilpasningsprojekt
I følge Lokalplan 449, ’Strandlodsvej’ skal cykelstien være 4 m bred og gangstien 2 m bred og ifølge Skybrudsplanen for Københavns Kommune, jf. BR 13. december 2012, skal klimatilpasningsløsningen kunne rumme min. 6.000 m3 regnvand.

På det nedlagte jernbanetracé langs Ved Amagerbanen er der imidlertid ikke plads nok til at anlægge cykelrute og klimatilpasningsløsning efter de nævnte krav. Forvaltningen har undersøgt alternative løsninger for at sikre den størst mulige volumen i klimatilpasningsløsningen og en cykelrute, der kan overholde minimumskravene for en supercykelsti – fx etablering af en stibro, anlæg af et trædæk langs gangstien, etablering af støttevægge mellem cykelstien og regnvandsbassinerne, placering af cykel- og gangstien i bunden af regnvandsbassinerne, ekspropriering af tilstødende arealer og dybere regnvandsbassiner. De undersøgte alternative løsninger kan imidlertid ikke afhjælpe pladsbehovet eller opfylde Københavns Kommunes krav om trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Forvaltningen har på baggrund af undersøgelserne udarbejdet et projekt, hvor cykel- og gangstien er snævret ind til henholdsvis 3 m og 1,3 m, og hvor klimatilpasningsprojektet er opdelt i fem regnvandsbassiner på i alt 5.000 m3 langs Ved Amagerbanen og et bibassin på 1.000 m3 vand ved Prags Boulevard.

Udformningen af cykel- og gangstien sammen med klimatilpasningsprojektet betyder, at cykelstien overholder Københavns Kommunes servicekrav om, at der maksimalt må stå 10 cm vand på overfladen ved en 100-års regn, jf. Københavns skybrudsplan fra 2012.

Forslaget forudsætter imidlertid, at der kan dispenseres fra lokalplan nr. 449 Strandlodsvej vedr. Cykelrute Amagerbanen. Der henvises til indstilling Dispensation fra lokalplan nr. 449 ’Strandlodsvej’ vedr. cykelrute Amagerbanen, Amager Øst, som fremlægges sideløbende.

Cykelruten Amagerbanen
Projektforslaget i bilag 3 består af en 3 m bred dobbeltrettet cykelsti, hvilket er minimumskravene til en supercykelsti (BR beslutning 3. oktober 2013 om at cykelruten Amagerbanen indgår som en del af supercykelstien Københavnerruten), og en 1,3 m bred gangsti i et parallelt forløb. Den dobbeltrettede cykelsti anlægges med en fast belægning af sort asfalt med striber og gangstien anlægges med asfaltbelægning med gule skærver.

Forvaltningen forventer, at 2.000-3.000 cyklister dagligt vil bruge cykelruten.

Klimatilpasningsprojekt Amagerbanen
Projektforslaget i bilag 3 for Klimatilpasningsprojektet består af fem regnvandsbassiner i forlængelse af hinanden. De fem regnvandsbassiner kan rumme 5.000 m3 regnvand. Mellem regnvandsbassinerne etableres cykel- og gangstier, som gør det muligt at krydse arealet.

Regnvandsbassinernes skråninger og bund beplantes, så der ska­bes et afvekslende forløb langs cykelruten. På vestsiden af de smalleste bassiner plantes lave buskadser, og mod nordvest beplantes området, så det bliver et rekreativt areal.

For at opfylde volumenkravet på 6.000 m3 til klimatilpasningsløsningen etableres et bibassin ved Prags Boulevard, der kan rumme 1.000 m3. Forvaltningen vil fremlægge et projektforslag for bibassinet for Teknik- og Miljøudvalget i 2019.

Konsekvenser for træer
Projektforslaget forudsætter, at der fældes 68 selvsåede træer af arten Naur indenfor projektområdet, jf. bilag 2. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at fælde træerne, da anlæggelsen af cykelstien vil medføre, at rødderne på træerne graves over. Ingen af træerne er udpeget som ikoniske, bevaringsværdige eller særligt værdifulde, jf. bilag 5. Der plantes 70 nye træer indenfor projektområdet af sorterne eg, el og seljerøn. Træerne opstammes for at sikre udsyn for cyklister og gående på cykel- og gangstien og for bilister på Ved Amagerbanen, jf. bilag 3.

Høring

Projektforslaget til Cykelruten Amagerbanen er godkendt af politiet. Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at bl.a. opholdsmuligheder og bærbuske fastholdes i projektet. Forvaltningen vil indarbejde dette i færdigprojekteringen.

Økonomi

Der blev afsat 10,00 mio. kr. (2012 p/l) til cykelruten Amagerbanen i Budget 2012 (UÆ161), heraf var 0,10 mio. kr. (2012 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Borgerrepræsentationen frigav 26. april 2012 yderligere 1,40 mio. kr. (2012 p/l) til projektering af Cykelruten Amagerbanen. Borgerrepræsentationen frigav 23. maj 2013 de resterende 8,50 mio. kr. (2012 p/l). 

Cykelruten Amagerbanen fra Lergravsvej til Øresundsvej blev projekteret og anlagt for 4,50 mio. kr. og blev ibrugtaget maj 2014. De resterende 5,50 mio. kr. anvendes til projektering og anlæg af strækningen langs Ved Amagerbanen.

Forvaltningen forventer, at Cykelruten Amagerbanen langs Ved Amagerbanen vil påvirke Teknik- og Miljøforvaltningens driftsøkonomi med 0,19 mio. kr. pr. år. Finansieringen af de 0,19 mio. kr. søges i forbindelse med forhandlingerne til Budget 2019. Findes der ikke finansiering, vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

Borgerrepræsentationen besluttede 6. februar 2014 at optage et byggelån på 6,67 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af Klimatilpasningsprojektet Amagerbanen. Midlerne blev frigivet samtidig. Borgerrepræsentationen besluttede 28. november 2016 at optage et yderligere byggelån på 4,86 mio. kr. (2016 p/l) til finansiering af udvidelsen af kapaciteten i klimatilpasningsprojektet (bibassin ved Prags Boulevard).

Forvaltningen forventer, at Klimatilpasningsprojektet Amagerbanen vil påvirke Teknik- og Miljøforvaltningens driftsøkonomi med 0,16 mio. kr. pr. år. HOFOR finansierer de 0,16 mio. kr., når bassinet er anlagt og ibrugtaget.

Videre proces

Forvaltningen forventer at anlægge cykelruten og klimatilpasningsprojektet på strækningen Prags Boulevard – Lergravsvej fra april til august 2018. Projektforslag for bibassinet ved Prags Boulevard forventes fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i 2019 og anlagt samme år.

 

Pernille Andersen             

                                                               /Anders Møller                               

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

 Indstillingen blev godkendt uden afstemning.