7. Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone, Østerbro, Nørrebro og Valby (2017-0219910)

For at skabe flere parkeringspladser i den nye, gule betalingszone skal der tages stilling til projektforslag for opstribning af længdeparkering til skråparkering.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget danner grundlag for opstribning af længdeparkering til skråparkering i gul betalingszone, jf. bilag 3.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  2. at der oprettes 23 nye parkeringspladser i gul betalingszone. De 23 nye parkeringspladser vil medføre et provenu på 0,09 mio. kr. årligt i 2018 og frem på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) besluttede en enig Borgerrepræsentation at afsætte 2,5 mio. kr. til at opstribe længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser for at skabe flere parkeringspladser i den nye, gule betalingszone. Det blev estimeret, at der kan skabes 50-100 nye parkeringspladser. Parterne var enige om, at opstribningen ikke må ske ved indskrænkning af cykelbaner, cykelstier eller fortovsarealer, men udelukkende ved indskrænkning af kørebanearealet.

På baggrund af en kortlægning af mulighederne for opstribning af yderligere parkeringspladser i gul betalingszone har forvaltningen udarbejdet et projektforslag med 23 nye skråparkeringspladser til politisk stillingtagen, ligesom der skal tages stilling til provenuet, som de yderligere parkeringspladser forventes at give.

Løsning

Borgerrepræsentationen besluttede 28. april 2016 afgrænsningen af den nye, gule zone for betalingsparkering på ydre Østerbro, ydre Nørrebro og Valby, jf. bilag 1, 1A og B, som blev etableret pr. 1. marts 2017. Baggrunden for en ny, gul betalingszone er, at belægningsgraden i områderne på nogle tidspunkter af døgnet var mere end 100 %. Det medførte, at det var svært for beboere og besøgende at finde en parkeringsplads, hvilket øgede søgetrafikken og miljøbelastningen.

I budgetnotatet ”Nye parkeringspladser i gul zone ved etablering af skråparkering uden omlægning af kantsten” (TM197), som blev udarbejdet til forhandlingerne om Budget 2017, redegjorde forvaltningen for, at det ville være nødvendigt at foretage en kortlægning for at afklare, hvor det er muligt at omlægge til skråparkering, herunder om det er muligt at finde 50-100 nye parkeringspladser. Forvaltningen pointerede samtidig, at optimeringspotentialet ikke kendes forud for kortlægningen, og at det derfor ikke kunne garanteres, at der kan findes 50-100 nye parkeringspladser ved at omlægge til skråparkering.

Forvaltningen har nu foretaget en kortlægning af ydre Østerbro, ydre Nørrebro og i Valby ved en gennemgang af eksisterende registreringer af kommunens vejarealer og konkrete besigtigelser af vejstrækninger. Kortlægningen viser, at der ved at opstribe fra længdeparkering til skråparkering uden at indskrænke cykelbaner, cykelstier eller fortovsarealer kan etableres yderligere 19 parkeringspladser i Valby og fire parkeringspladser på Nørrebro, dvs. 23 pladser i alt, men der er ikke fundet mulighed for at etablere flere parkeringspladser ved at opstribe på Østerbro.

Forvaltningens projektforslag fremgår af bilag 3.

Projektforslag for Nørrebro, jf. bilag 3A

Aldersrogade etableres fire ekstra parkeringspladser ved at opstribe længdeparkering til skråparkering, jf. bilag 3A.

Projektforlag for Valby, jf. bilag 3B-C

På Vestre Kirkegårds Allé etableres 19 ekstra parkeringspladser ved at opstribe længdeparkering til skråparkering, jf. bilag 3B og 3C. De gældende P-restriktioner, hvor der er en times tidsbegrænsning for at give besøgende til kirkegården lettere adgang, opretholdes i skråparkeringen.

Forvaltningen har i projektet lagt vægt på hensynet til fremkommelighed. Forvaltningen har derfor efter en konkret vurdering undladt at medtage strækninger med rutenummererede busser, støttepunkter og midterheller og strækninger med en høj frekvens af lastbiler, da skråparkering kan påvirke fremkommeligheden på disse strækninger. 

Konsekvenser for parkering

Med projektet etableres 23 nye parkeringspladser i gul betalingszone.

På den berørte del af Aldersrogade var belægningsprocenten i foråret 2017: 21 % kl. 12, 84 % kl. 17 og 89 % kl. 22. Efter etableringen af de fire ekstra pladser kan belægningsprocenten beregnes til: 17 % kl. 12, 70 % kl. 17 og 74 % kl. 22.

På Vestre Kirkegårds Allé var belægningsprocenten i marts 2017: 35 % kl. 12, 23 % kl. 17 og 11 % kl. 22. Efter etableringen af de 19 ekstra pladser kan belægningsprocenten beregnes til: 30 % kl. 12, 20 % kl. 17 og 9 % kl. 22.

Det vil være muligt at etablere yderligere parkeringspladser, hvis der ændres på kantsten, det vil sige ved at indskrænke primært fortove, men også cykelbaner og cykelstier, ligesom det kan besluttes, at arbejdet hermed kan finansieres af mindreforbruget i projektet.

Høring

Politiet har godkendt projektforslaget. Borgere, lokaludvalgene og erhverv i områderne, hvor der bliver opstribet, vil blive orienteret, inden arbejdet går i gang.

Konsekvenser for fremkommelighed under projektudførelse

Fremkommeligheden for trafikanter og fodgængere forventes ikke at blive forringet i anlægsperioden, men parkeringspladserne vil ikke være tilgængelige under opstribningen.

Økonomi

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) besluttede en enig Borgerrepræsentation at afsætte 2,5 mio. kr. til at opstribe længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser for at skabe flere parkeringspladser i den nye, gule parkeringszone. Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og frigivet ved vedtagelsen af Budget 2017.

I forvaltningens notat om udmøntning af Budget 2017 af 14. oktober 2016 oplyste forvaltningen, at forvaltningen ikke forventede at anvende hele den afsatte bevilling til opstribning af parkeringspladser.

Efter kortlægningen er det forvaltningens vurdering, at kortlægning, projektledelse og udførelse vil komme til at koste 0,2 mio. kr. De resterende midler vil efter anlægsregnskabet blive overført til Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Med denne indstilling oprettes 23 nye parkeringspladser i gul betalingszone. Parkeringspladserne vil medføre indtægter på 0,09 mio. kr. årligt i 2018 og frem. Indtægtsbudgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering skal på den baggrund hæves med 0,09 mio. kr. fra 2018 og frem, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2017 p/l)

Varig?
ja/nej

År 2018 og frem

2.

TMU

1450 - Parkering

2.22.07.1

I

-87

Ja

2.

ØU

Finansposter

8.22.05.5

U

87

Ja

I alt

-

-

-

-

0

-

I Budget 2017 blev der afsat 0,1 mio. kr. til de afledte driftsudgifter fra 2018 og frem i forbindelse med etablering af de nye skrå parkeringspladser. De 0,1 mio. kr. vil blive overført til Teknik- og Miljøudvalget, når parkeringspladserne er anlagt.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, igangsættes projektet snarest muligt og forventes afsluttet senest i december 2017. Ibrugtagning vil ske løbende i takt med, at opstribningen finder sted.

 

Pernille Andersen

/Anders Møller

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.