6. Anlæg af supercykelstien Helsingørruten på Ryvangs Allé, Østerbro (2017-0118591)

For at forbedre cykelforholdene på Ryvangs Allé skal der tages stilling til dispositionsforslag og frigivelse af midler til anlæg af supercykelstien Helsingørruten.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at dispositionsforslaget danner grundlag for anlæg af supercykelstien Helsingørruten på Ryvangs Allé, jf. bilag 3A-K.
  2. at hastigheden for trafikanterne på Ryvangs Allé nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t.
     
    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæg af supercykelstien Helsingørruten på Ryvangs Allé. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. Økonomiafsnittet. 

Problemstilling

Ved Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 5,0 mio. kr. til projektering og anlæg af bedre forhold for cyklister på supercykelstien Helsingørruten på Ryvangs Allé. Der skal tages stilling til et dispositionsforslag for supercykelstien på Ryvangs Allé og frigivelse af de resterende anlægsmidler, så projektet kan anlægges.

Løsning

Igangsætningen af projektet har afventet, at der blev afsat midler til fællesaktiviteter på ruten (fx fælles skiltning, afmærkning, markedsføring og evaluering), som er en forudsætning for tilskud fra Vejdirektoratet. Midler til fællesaktiviteter blev godkendt i Borgerrepræsentationen 28. april 2016. For at kunne holde tidsplanen, og fordi der er tale om et ukompliceret anlægsprojekt, fremlægger forvaltningen et mindre detaljeret dispositionsforslag til beslutning og vil udføre anlægsarbejdet. Ibrugtagningstidspunktet i december 2017 forventes derved at kunne overholdes.  

Supercykelstien Helsingørruten er 11,7 km lang og forbinder København og Lyngby-Taarbæk gennem Gentofte. På sigt vil ruten gå hele vejen til Helsingør. I Københavns Kommune løber Helsingørruten fra Strandvejen via Ryvangs Allé til kommunegrænsen i Gentofte Kommune, jf. bilag 1.

Der er i dag 2000 cyklister i årsdøgnstrafik på Ryvangs Allé. Der forventes en vækst i pendlere på cykel på ruten i København, Gentofte og Lyngby-Taarbæk på omkring 23 %, når denne del af supercykelstien er etableret.

Rudersdal og Hørsholm kommuner har indtil videre valgt at trække sig fællesaktiviteterne på Helsingørruten, og den første etape af ruten går derfor kun til Lyngby Taarbæk kommune på nuværende tidspunkt. Rudersdal og Hørsholm kommuner er dog stadig med i samarbejdet om ruten, og det er på sigt stadig planen, at ruten skal fortsætte til Helsingør. Vejdirektoratet har godkendt ændringen, og det har derfor ikke økonomiske konsekvenser for nærværende projekt. Det er forvaltningens vurdering, at beslutningen ikke vil have nævneværdig betydning for antallet af cyklister på ruten i København, Gentofte og Lyngby-Taarbæk.  

I Budget 2013 (A, B, F, I og Ø) (BR 4. oktober 2012) blev der med Cykelpakke VI ligeledes afsat midler til forbedring af Helsingørruten på Ryvangs Allé. Projektet blev anlagt i 2015, hvor der blev opstribet cykelbaner ud for otte sideveje, og udkørslerne på Engskiftevej, Vangehusvej og Gammel Vartov Vej blev ændret, så de blev smallere og med en mere vinkelret afslutning mod Ryvangs Allé.

Dispositionsforslaget for Ryvangs Allé, som fremlægges med nærværende indstilling, indeholder indsnævring af yderligere tre af de brede sideveje: Svanemøllevej (bilag 3A), Norgesmindevej (bilag 3H) og Ehlervejs (bilag 3J). Derudover etableres overkørsler og gennemførte cykelstier ved Svanemøllevej (bilag 3A), Engskiftevej og Vangehusvej (bilag 3D), Gammel Vartov Vej (bilag 3F), Norgesmindevej (bilag 3H), Ehlersvej (bilag 3J) og ved stien over for Svanemøllens Kaserne (bilag 3B). Ved anlæg af cykelstierne vil den afmærkning af cykelbaner, der blev etableret i 2015, blive fjernet.

Politiet har godkendt indsnævring af sideveje og gennemførte cykelstier under forudsætning af, at hastigheden sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t på hele Ryvangs Allé, og at vejen indrettes til den nye hastighed på 50 km/t, da vejen i dag er meget bred. Det er politiets vurdering, at en hastighed på 60 km/t kan give problemer for afvikling af biltrafikken, der skal ned i fart for at krydse over de nye gennemførte cykelstier og overkørsler. Med forvaltningens forslag nedsættes hastigheden derfor på hele strækningen fra 60 km/t til 50 km/t, og eksisterende og nye parkeringspladser i vejens østlige side opstribes for at indsnævre vejens profil. 

Forvaltningen anbefaler opstribning af 28 parkeringspladser over hele strækningen for at indsnævre vejen visuelt, og for at gøre strækningen ensartet, da der allerede i dag er parkering langs det meste af strækningen. Et alternativ til opstribning af parkeringspladser kan være etablering af spærreflader på de strækninger, hvor der ikke i dag er parkeringspladser. Det er forvaltningens vurdering, at en parkeret bil giver en mere tydelig visuel indsnævring end en spærreflade.

Konsekvenser for parkering

I projektet nedlægges tre parkeringspladser. Disse pladser nedlægges dels af hensyn til oversigtsforholdene, der ændres som følge af indsnævringen, dels af hensyn til 10 m reglen. Der etableres 28 nye pladser, hvor der i dag er parkering forbudt, dvs. der vil være 25 nye parkeringspladser på Ryvangs Allé, når projektet er afsluttet, jf. bilag 4.

Belægningsprocenterne i området omkring Ryvangs Allé var ved seneste tælling i foråret 2017: 50% og 53 % i henholdsvis nord og syd kl. 22. Tællingerne er foretaget efter etableringen af gul betalingszone. Efter opstribningen af de nye 25 parkeringspladser kan belægningsprocenterne i området beregnes til 50% og 52% i henholdsvis nord og syd kl. 22.

Konsekvenser for træer

Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet. I projektet indgår plantning af 17 nye træer på østsiden af strækningen af arterne eg, røn og paradisæble træer (bilag 3A, 3D, 3F, 3H og 3J), som finansieres af projektet ”Plan for at plante 100.000 træer i København”, jf. Teknik- og Miljøudvalget 30. maj 2016.

Høring
Politiet har givet samtykke til projektet.

Østerbro Lokaludvalg ønsker, at en tidligere fældet allé-beplantning i vejens vestlige side genetableres. Træerne blev fældet omkring år 2000 på grund af dårlige vækstvilkår. Forvaltningen anbefaler i nærværende projekt plantning af træer i hjørnearealerne ved sidevejsindsnævringerne i vejens østlige side. Disse træer vil være inde for projektets entreprisegrænse og kan derfor etableres uden ekstra udgifter for projektet. Alléen kan ikke genetableres inden for nærværende projekt, da det ligger uden for projektets formål og økonomiske ramme.Lokaludvalgets høringssvar og forvaltningens kommentarer fremgår af bilag 5.

Økonomi

Ved Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 5,0 mio. kr. (2016 p/l) til forbedring af forholdene for cyklister på supercykelstien Helsingørruten på Ryvangs Allé. Af de 5,0 mio. kr. blev 0,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med vedtagelsen af budgettet. De 5,0 mio. kr. består af Københavns Kommunens egenfinansiering på 3,0 mio. kr. og medfinansiering fra Vejdirektoratet på 2,0 mio. kr.

I forbindelse med sagen ”Indtægtsbevilling til Supercykelstierne Fasanvejsruten og Helsingørruten”, som Borgerrepræsentationen godkendte den 28. april 2016, blev den afsatte egenfinansiering nedskrevet med 0,1 mio. kr. (2016 p/l) til de nødvendige fællesaktiviteter på ruten. Budgettet til anlægsprojektet er således 4,9 mio. kr. (2016 p/l). Med denne indstilling ønskes de endnu ikke frigivne midler (4,4 mio. kr.) (2016 p/l) frigivet. De 4,4 mio. kr. i 2016 p/l svarer til 4,5 mio. kr. i 2017 p/l, se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2017

TMU

Realisering af supercykelstien Helsingørruten

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

4.479

I alt

-

-

-

4.479

 

 

 

 

Der forventes øgede årlige driftsudgifter for ca. 70.000 kr. for drift af nye fortove og cykelstier og 45.000 kr. for pleje og vanding af de nye træer. Findes der ikke finansiering til dette i de kommende budgetforhandlinger vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

Videre proces

Projektet forventes anlagt fra oktober til december 2017.

Pernille Andersen

                                            /Anders Møller

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Punktet blev trukket af forvaltningen i forbindelse med godkendelsen af dagsordenen.