30. Forslag til lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan nr. 494 ”Enghave Brygge” med kommuneplantillæg, Vesterbro (fællesindstilling) (2017-0182474)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 494 ”Enghave Brygge” med tilhørende kommuneplantillæg i høring. Forslagene vil muliggøre serviceerhverv i tre ejendomme ved H.C. Ørstedværket. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan nr. 494 ”Enghave Brygge” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
     
    Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i 8 uger.

Problemstilling

Dong Energy, som ejer H.C. Ørstedværket, har frasolgt tre af værkets bygninger, der ligger langs Tømmergravsgade, fordi de ikke længere skal bruges i driften af værket. De tre grunde udstykkes i forbindelse med salget, og bygningerne ønskes indrettet til serviceerhverv, hvilket de nuværende lokalplan- og kommuneplanbestemmelser ikke giver mulighed for. Der er derfor behov for at udarbejde et tillæg til lokalplan ”Enghave Brygge” og et tillæg til Kommuneplan 2015.

Løsning

Planerne skal muliggøre, at tre ejendomme langs Tømmergravsgade kan anvendes til andre formål end til drift af H.C. Ørstedværket. En af bygningerne er allerede indrettet til lager og showroom. Der er tidligere dispenseret til denne anvendelse, idet der i lokalplanen for Enghave Brygge er mulighed for at dispensere til anvendelser, der er forenelige med anvendelsen til teknisk anlæg. Forvaltningerne har dog vurderet, at en samlet planlægning af området bedst sikres ved et ændret plangrundlag med en stillingtagen til den ændring af områdets karakter, som en anvendelsesændring medfører. Lokalplantillægget giver ikke mulighed for ny bebyggelse.

Der er taget udgangspunkt i de miljøforhold, der er på værket, og derfor foreslås det, at bygningerne ikke må anvendes til grundskoler og overnatning, herunder hotel, idet støjgrænser for disse anvendelser, særligt om natten, er strengere end for andet serviceerhverv.

De tre ejendomme er ikke udpeget som bevaringsværdige, men H.C. Ørstedværket er udpeget som et særligt industrikulturminde. Renovering af bygningerne skal derfor ske, så bygningernes særpræg opretholdes.

Vejadgang til de tre ejendomme skal ske fra Tømmergravsgade. Det forventes ikke, at anvendelsesændringen vil medføre øget trafik i området, idet den tidligere brug af bygningerne til eksempelvis administration for værket forventes at ligne den fremtidige som serviceerhverv.

Byliv

Med lokalplantillægget åbnes der mulighed for en anvendelse, der vil betyde, at bygningerne aktiveres mod Tømmergravsgade. Det medvirker til, at området forsynes med arbejdspladser og funktioner, der kan give liv til området  langs Tømmergravsgade.

Parkering

En anvendelsesændring uden opførelse af ny bebyggelse udløser ikke krav om etablering af parkeringspladser. Der er plads til terrænparkering på de udstykkede grunde.

Kommuneplan

Kommuneplantillægget overfører de tre ejendomme ved Tømmergravsgade fra rammeområdet til tekniske anlæg (T2*) til den tilstødende serviceerhvervsramme (S2*). I den forbindelse øges det samlede etageareal i serviceerhvervsområdet svarende til etagearealet for de eksisterende bygninger i lokalplantillæggets område. Da det samlede etageareal for serviceerhvervsområdet og det tilstødende boligområde (B4*) beregnes under et, konsekvensrettes det samlede etageareal i boligområdet.

Forudgående offentlig høring

Som udsendt til orientering til Økonomiudvalget den 6. april 2017 er der gennemført en forudgående offentlig høring af kommuneplantillægget fra den 6. april 2017 til den 4. maj 2017. I høringsmaterialet indgik udover forslag om en rammeændring til S-område et forslag om udlægning af arealer syd og vest for H.C. Ørstedværket til O1-ramme for at sikre en fremtidig etablering af en offentlig bypark, som beskrevet i lokalplan ”Enghave Brygge”.

Der indkom 10 svar, som er beskrevet med Økonomiforvaltningens bemærkninger i bilag 3. Høringssvar fra stat og omkringliggende virksomheder omhandler især opmærksomhedspunkter for støj- og miljøforhold. Høringssvar fra Dong Energy (ejer af H.C. Ørstedværket) indeholdt indsigelser til plansagen samt en forespørgsel om at udlægge det planlagte parkområde til et område for boliger og serviceerhverv i stedet for offentlig park. Lokale borgere samt en enkelt forening kom med forskellige ideer og ønsker til parkens fremtidige udformning.

De indkomne høringssvar har givet anledning til ændringer i forslaget til kommuneplantillæg, idet Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for yderligere afklaring af de fremtidige anvendelser på området. Derfor udtages udpegningen af O1-området i nærværende kommuneplantillæg. Udpegning af O1-området kan i stedet indgå i kommende plansag for metroforplads på Enghave Brygge, såfremt anvendelser afklares. Kommuneplantillægget indeholder nu derfor udelukkende en rammeændring til et S-område for tre ejendomme langs Tømmergravsgade.  

Intern høring

Der er foretaget intern høring i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene. Vesterbro Lokaludvalg har ikke fremsendt høringssvar. Energinet.dk, Radius, HOFOR, Centralkommunernes Transmissionsselskab og Dong Energy henviser til de eksisterende ledningsforhold og bemærker, at nuværende støjgrænser for H.C. Ørstedværket ikke bør ændres i forbindelse med planforslagene, idet dette kan have betydning for driften af værket.

Forvaltningernes bemærkninger:

Kommunen kan ikke stille krav om støjisolering af eksisterende bygninger, der overgår til anden anvendelse, og støjgrænser i lokalplanen for Enghave Brygge gælder kun for nybyggeri. Støjgrænser for området fastsættes  i værkets miljøgodkendelse. Støjberegninger viser, at der ved en ændret anvendelse af bygningerne kan blive behov for at støjisolere bygningerne for at overholde støjkrav i værkets miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at den ændrede anvendelse til S-område principielt kan betyde, at støjkravet til værket i miljøgodkendelsenkan blive ændret fra 60 til 50 dB for dette område. Ændringen til serviceerhverv medfører ikke i sig selv en ændring af støjgrænserne for værket, idet Miljøstyrelsen også inddrager en vurdering af de tekniske og økonomiske muligheder for, at værket kan overholde strengere støjgrænser affødt af ændringer af anvendelsesbestemmelser. Den nye ejer har hidtil ikke observeret, at der skulle være støjgener i nærheden af bygningerne af betydning for den nye anvendelse. Såfremt der senere fremkommer klager over støjgener, vil det påhvile den nye ejer at støjisolere bygningerne, idet Dong Energy har frasolgt ejendommene med en klausul om, at køber skal acceptere værkets beliggenhed. Støjbelastningen vil ikke være større end, at den kan håndteres ved en støjisolering af bygningerne.Typisk vil det skulle ske ved at isætte vinduer, der støjisolerer mere.

Miljøvurdering

Forvaltningerne vurderer, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Kommunen skønner, at der genereres ca. 140 arbejdspladser med en årlig skattemerindtægt på ca. 1 mio. kr. årligt i lokalplanens område.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslagene i høring i 8 uger.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningerne gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen primo 2018.

 

Peter Stensgaard Mørch                    Pernille Andersen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.