25. Repræsentation i hverv m.v. forankret under Teknik- og Miljøforvaltningen (2017-0245491)

Inden den nye samling i Borgerrepræsentationen skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der fortsat skal udpeges repræsentanter til de hverv, der er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der i næste samling udpeges repræsentanter til de hverv, hvor udpegningen er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. bilag 1 punkt 1 og 2.
  2. at der ikke længere udpeges repræsentanter til følgende tre almene boligselskabers bestyrelser: Bestyrelsen for De Uddannelsessøgendes Almene Boligselskab, (DUAB), Domea København og Lejerbo København, jf. punkt 3 i bilag 1.

Problemstilling

Som en følge af Borgerrepræsentationens beslutning den 13. oktober 2005 om aktivt ejerskab skal alle forvaltninger inden kommunalvalg og ny konstituering foretage en vurdering af kommunens repræsentation i selskaber, organisationer og institutioner.

Løsning

I bilag 1 er oplistet de hverv, hvor udpegning nu er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Oplistningen er opdelt i 3 kategorier:

  1. Udpegninger, der er lovbestemt,
  2. Udpegninger, hvor der er truffet særskilt beslutning i Borgerrepræsentationen om at deltage i et selskab m.v.
  3. Udpegninger, hvor det foreslås, at der i næste samling ikke udpeges repræsentanter 

Udpegninger, der er lovbestemt, punkt 1, indgår ikke i vurderingen.

Udpegninger, der er nævnt under punkt 2, sker typisk i sammenhæng med, at Borgerrepræsentationen har besluttet at indgå i et selskab eller en organisation sammen med andre interessenter og dermed har en naturlig interesse i et udpege medlemmer til de styrende organer i selskabet eller organisationen. Udpegningen kan tillige være besluttet i Borgerrepræsentationen, fordi der i en konkret sag er en væsentlig økonomisk eller politisk interesse i, at kommunen indgår. 

Udpegninger under punkt 3 vedrører udpegninger til bestyrelserne for almene boligselskaber. Forvaltningen anbefaler, at Københavns Kommune ophører med at udpege disse bestyrelsesmedlemmer. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager kommunens lovpligtige tilsyn med alle de almene boligselskaber. Dette har ikke sammenhæng med eventuel repræsentation i selskabernes bestyrelser. I dag udpeger kommunen kun bestyrelsesmedlemmer i tre ud af de 26 almene boligorganisationer, der har boligafdelinger i kommunen. I de tre almennyttige boligselskaber, hvor der sker udpegning, er det efter ønske fra selskaberne, og det er fastlagt i selskabernes vedtægter, at 1 bestyrelsesmedlem udpeges af kommunen. De medlemmer, der udpeges, modtager honorarer i samme omfang som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er særlige faglige argumenter for, at kommunen skal udpege bestyrelsesmedlemmer i netop disse tre almene boligorganisationer. Dette vil medføre, at Lejerbo København og DUAB skal ændre vedtægter, mens Domea København allerede har taget højde for denne situation i deres vedtægter.

Der er i indeværende valgperiode til de tre bestyrelser ikke udpeget medlemmer, der samtidig er medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Særlige bemærkninger

Borgerrepræsentationen besluttede 22. juni 2017, at kommunen ikke længere udpeger til Fairtrade København, da kommunen har sikret en forankring af Fairtrade gennem medlemskabet af Miljøstyrelsens Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og politisk forpligtet sig til at følge partnerskabets fælles forpligtende indkøbsmål.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 23. november 2015 i forbindelse med behandling af udmøntning af Budget 2016, at forvaltningen udtrådte af Green Cities.

Københavns Kommune udpeger 3 medlemmer til fondens R98´s bestyrelse. Når fondens midler er udbetalt, forventes fonden og dermed bestyrelsen at kunne opløses. Dette forventes at ske senest 2018.

Til bestyrelsen for Landsbyggefonden udpeger Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 1 fælles repræsentant. I indeværende bestyrelsesperiode har Købehavn udpeget bestyrelsesmedlemmet, og Frederiksberg har udpeget stedfortræderen. Fordelingen for næste bestyrelsesperiode, der starter 1. april 2019, er pt. ikke aftalt med Frederiksberg Kommune. Den fælles repræsentant til bestyrelsen kan være embedsmand eller politiker. I dag er repræsentanten politisk, men der har tidligere været udpeget embedsmænd.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Indstillingen og udvalgets beslutning oversendes til Økonomiforvaltningen, der fremlægger en samlet sag for Borgerrepræsentationen i efteråret 2017.

 

Pernille Andersen                                     
                                                                                 /Thomas Højlt

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017 

Indstillingen blev godkendt.