13. Endelig vedtagelse af ophævelsen af Reguleringsplan Amerikavej, Vesterbro (2017-0222384)

Borgerrepræsentationen skal efter den offentlige høring tage endelig stilling til ophævelse af Reguleringsplan Amerikavej. Ophævelsen muliggør, at hele området kan anvendes til boligformål.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at ophævelse af Reguleringsplan Amerikavej af 26. april 1945 med tilhørende tillæg af 5. december 1957 (bilag 1) godkendes.

Problemstilling

Reguleringsplan Amerikavej regulerer et areal på Vesterbro, hvor delområde I er et boligområde og delområde III er udlagt til erhverv med et underområde til kultur (se kort i bilag 2). Flere grundejere i delområde III ønsker at udnytte deres ejendomme til eksempelvis boligformål, hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, men ikke muligt efter den gældende reguleringsplan. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til om Reguleringsplan Amerikavej skal ophæves.

Forslaget om ophævelse af Reguleringsplan Amerikavej blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 2. marts 2017 og har været i høring fra 15. marts 2017 til 15. maj 2017. Forvaltningen har modtaget 14 henvendelser. Høringssvarene har ikke medført ændringer i forslaget, der hermed forelægges til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen. 

Løsning

Reguleringsplanen udlægger delområde I til boligområde og delområde III til erhvervsområde med et mindre areal til kulturelle formål (se kort og luftfoto i bilag 2). De øvrige delområder (II, IV, V og VI) er erstattet af lokalplaner i årene 1993-2003.

Byens og områdets udvikling betyder, at det ikke længere er optimalt at etablere erhverv netop i dette område. Beliggenheden tiltrækker ikke nutidens kontor- og serviceerhverv, og egentlig produktion er som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt i forhold til miljøet i et boligområde.  

Flere grundejere i delområde III ønsker at anvende deres ejendomme til eksempelvis boligformål, hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015, men i strid med reguleringsplanen.

Som følge af disse forhold vurderer forvaltningen, at reguleringsplanen bør ophæves. Endvidere vurderer forvaltningen, at planen kan ophæves uden tilvejebringelse af en ny lokalplan, da der alene er interesse for at realisere mindre enkeltstående projekter, der ikke i sig selv giver grundlag for at udarbejde en lokalplan. Ophævelse af reguleringsplanen betyder, at arealet fremover administreres på baggrund af kommuneplanens rammer og bygningsreglement.  Ophævelsen vil ikke have betydning for eksisterende forhold.

Ophævelse af reguleringsplanen kan påklages til Planklagenævnet.

Høring

Der er modtaget 14 henvendelser i forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 15. marts til den 15. maj 2017, jf. bilag 3. Vesterbro Lokaludvalg har ikke afgivet bemærkninger til forslaget. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

  1. I 9 af de 14 modtagne henvendelser ønskes reguleringsplanen fastholdt, og borgerne udtrykker bekymring for ophævelsens konsekvenser for udviklingen i området, fx for at der bliver bygget højere, og at byen fortættes yderligere med boliger.
  2. I 9 af de 14 modtagne henvendelser argumenteres der for, at en ny lokalplan bør udarbejdes for området af hensyn til at sikre, at der gennemføres nabohøringer i forbindelser med nybyggerier osv.

Forvaltningens bemærkninger

  1. Ophævelsen af reguleringsplanen vil ikke have betydning for den eksisterende lovlige anvendelse af området. Formålet er fremadrettet at muliggøre boliger og serviceerhverv i hele området inden for rammerne af den gældende kommuneplan fra 2015. Som det fremgår ovenfor, har forvaltningen ikke planer om at udarbejde en lokalplan for området, idet der ikke er aktuelle projekter, som har et omfang, der forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. Det bemærkes i den forbindelse, at området er en fuldt udbygget del af Vesterbro (se luftfoto i bilag 2).
  2. Det er rigtigt, at ophævelse af reguleringsplanen betyder, at der ikke længere vil være en plan, der efter omstændighederne skal dispenseres fra – efter forudgående nabohøring – ved et eventuelt nybyggeri. Der kan stadig være situationer, fx ved udstedelse af byggetilladelser, hvor der vil skulle høres efter byggelovgivningens og forvaltningslovens regler. Som udgangspunkt skal der dog ikke høres over et projekt, hvis det er i overensstemmelse med byggelovgivningen. Skulle der være ønsker om et større byggeri, der er lokalplanpligtigt, vil forvaltningen udarbejde et forslag til lokalplan med inddragelse af offentligheden.  

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget ophævelsen af reguleringsplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne beslutning i henhold til reglerne i planloven.

  

Pernille Andersen

                                                  / Jakob Møller Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.