17. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 (2017-0166131)

Teknik- og Miljøudvalget skal efter endt høring tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008. Tillæg nr. 6 tilvejebringer det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet.  

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 (bilag 1) vedtages endeligt.

Problemstilling

Håndtering af spildevand, herunder regnvand, i Københavns Kommune er reguleret af en lovpligtig spildevandsplan. For at sikre implementering af skybrudstiltag, klimatilpasning af kloakken og ændringer af kloakeringsmetoden i en række byudviklingsområder har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med HOFOR udarbejdet et nyt tillæg til Spildevandsplan 2008. Tillægget indeholder de projekter, som skal gennemføres i 2017. Borgerrepræsentationen vedtog den 19. januar 2017 at sende plantillægget i otte ugers offentlig høring fra den 7. februar 2017 til den 4. april 2017. I høringsperioden er der modtaget 30 høringssvar, og høringen har givet anledning til ændringer i spildevandsplantillægget. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at vedtage det endelige tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008.

Løsning

Spildevandsplan 2008 danner rammen for at håndtere spildevand i Københavns Kommune. I forbindelse med kommunens implementering af skybrudstiltag, klimatilpasning af kloakken og ved byudvikling m.v. er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen. Byudviklingsprojekter, som følge af lokalplanforslag og startredegørelser, der er offentliggjort eller vedtaget i 2016, samt investeringer vedtaget af HOFOR i november 2016, herunder 12 skybrudsprojekter, er indarbejdet i tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 (Bilag 1).

Spildevandsplantillægget giver det planmæssige grundlag for projekter i følgende kategorier:

 1. Projekter til skybrudssikring af byen. I denne kategori er ét skybrudsprojekt, hvor HOFOR er projektejer, samt 11 medfinansieringsprojekter, hvor Københavns Kommune er projektejer.
 2. Projekter til klimatilpasning af kloakken. Der gennemføres fire projekter, som har til formål at afkoble regnvand fra kloakken. I tre af projekterne forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der skal meddeles påbud til 34 private grundejere, hvilket omfatter 87 ejendomme, heraf 55 boligblokke. Det fjerde projekt omfatter ikke påbud. Det fremgår af tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen (bilag 1), hvilke ejendomme der får meddelt påbud om separatkloakering. I forbindelse med høringen af spildevandsplantillægget er de berørte ejendomme blevet orienteret om separatkloakeringen, og gjort opmærksom på, at dette først vil ske om fem år. Når tillægget vedtages endeligt, orienteres de berørte ejendomme en gang til.
 3. Projekter afledt af byudvikling. Det er planlagt, at kloakeringsformen skal ændres i 10 byudviklingsområder, og to områder skal nykloakeres.

Alle projekter i kategori 1 og 2 finansieres af HOFOR via spildevandstaksten. Desuden vil tillægget medføre udgifter for de grundejere, der får meddelt påbud om at afkoble regnvand fra kloakken. COWI har i forbindelse med ”Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand” vurderet, at de afledte udgifter som følge af påbud vil være 5.000-10.000 kr. pr. lejlighed i etageejendomme og 10.000-50.000 kr. for grundejere af villaer eller rækkehuse. Dette er Cowis generelle beregninger for hele København og ikke konkrete vurderinger foretaget i forbindelse med dette tillæg. Der er ikke i lovgivningen muligheder for, at hverken kommune eller forsyningsselskab kan yde et egentligt tilskud til private til dækning af udgifter til separering af kloakken på egen grund, jf. spildevandsbekendtgørelse § 12. Grundejer skal selv afholde de forbundne udgifter og betale for udførelsen, som en engangsudgift, når afkoblingen etableres. Der vil gå fem år fra tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 er vedtaget, til der meddeles påbud om afkobling. Som udgangspunkt finansierer bygherre hele kloakken i byudviklingsområder, med mindre der er tale om nykloakering. Her finansierer HOFOR hovedkloakken, og bygherre etablerer den interne kloak.

 

For at fremme plantillæggets projekter, er kompetencen til endeligt at vedtage spildevandsplantillægget efter endt offentlig høring i lighed med tidligere plantillæg, blevet delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

Høring

Modtagne henvendelser i høringsperioden

Der er modtaget 30 henvendelser i høringsperioden. Henvendelserne vedlægges som bilag 3. Borgernes hovedsynspunkter i henvendelserne er anført nedenfor. Resumé af høringssvar og forvaltningens vurdering heraf fremgår af bilag 2.

Bemærkninger fra lokaludvalg - bilag 2, henvendelse nr.12, 13, 15, 16, 19 og 20.

Generelt er lokaludvalgene positive overfor skybrudsprojekter, men ønsker, at der sker borgerinddragelse i forbindelse med projekterne.

 1. Valby Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalgs bemærkninger handler om badevandskvalitet og placering af udløb i Kalveboder.
 2. Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalgs bemærkninger handler om skybrudsprojekter.
 3. Amager Vest Lokaludvalgs bemærkninger handler om de tre projekter på Amager Fælled og flugter med indholdet i de 14 høringssvar, som er indkommet fra borgere og foreninger omkring skybrudssikring af Sundby Metrostation, kloakering af Amager Fælled Camping og separatkloakering af Remiseparken.

 Forvaltningens bemærkninger

 1. I forhold til badning i Kalveboder er den endelige placering af udløb fra KV64 Valby Parken endnu ikke fastlagt. Forvaltningen vil tage hensyn til badevand, når udløb placeres og vilkår i en udledningstilladelse stilles, således at badning i Kalveboder vil være mulig.
 2. De bemærkninger, som er indkommet på skybrudsprojekterne, bliver behandlet i de konkrete anlægsprojekter og er ikke en del af selve spildevandsplanen.
 3. Se forvaltningens bemærkninger til borgernes og foreningernes henvendelser.

 Hovedsynspunkter i borgernes og foreningers henvendelser

 1. 14 høringssvar går på skybrudssikring, der vedrører Sundby Metrostation, kloakering af Amager Fælled Camping og separatkloakering af Remiseparken. I høringssvarene bliver der udtrykt bekymring og utilfredshed med, at Amager Fælled indgår i planerne for skybrudssikring, bl.a. i forhold til om det vil forringe dyre- og plantelivet. Særligt handler høringssvarene om konsekvensen af, at der etableres en skybrudsløsning i grøfterne på Amager Fælled, hvis forurenet regnvand ledes fra Remiseparken til grøfterne på Amager Fælled, samt at skybrudsvand fra Sundby Metrostation ledes ud på Amager Fælled. Derudover er der indkommet et konkret forslag, hvor skybrudsledningen føres sydpå langs Ørestad Boulevard i stedet for vestpå ud på Amager Fælled.
 2. I fire høringssvar gøres opmærksom på, at bygningerne i de berørte områder er fredede.
 3. I et høringssvar anmodes der om forlænget frist til at efterkomme påbuddet.

De øvrige høringssvar indeholder ikke bemærkninger til selve projekterne, der indgår i tillægget.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvar har givet anledning til at ændre planforslagets projekt vedrørende skybrudssikring af Sundby Metrostation. Der er lavet følgende ændringer af projektbeskrivelserne i bilag 1, kap. 6:

 1. Høringssvarene har givet anledning til at ændre skybrudssikring af Sundby Metrostation og den planlagte afledning af regnvand fra det mulige Ørestad Fælled Kvarter. Der etableres en ny ledningsføring, så skybrudsvandet fra Sundby Metrostation ledes langs Ørestad Boulevard til Nordre Landkanal for at undgå anlægsarbejde på Amager Fælled. Som følge heraf vil regnvand fra Remiseparken ikke længere ledes til grøfterne på Amager Fælled, men i stedet langs Ørestads Boulevard og vil ikke påvirke dyre- og plantelivet.
 2. I forhold til fredede bygninger har Slots- og Kulturtyrelsen oplyst, at der skal søges om tilladelse til at etablere regnvandsbrønd (HOFOR), gravearbejde mv. i gårde, porte mv. (grundejer) i forbindelse med separatkloakering af fredede bygninger.
 3. I forhold til separatkloakering af Folehaven, Skt. Annæ Plads og Remiseparken vil det fremgå, at der gives en rimelig frist for at efterkomme påbud, i stedet for en periode på 6-12 måneder, efter de fem år fra tillæg til spildevandsplanen er vedtaget.

Økonomi

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Realiseringen af tillæggets projekter ligger indenfor HOFORs samlede investeringsramme for 2017. Vedtagelsen af tillægget vil ikke medføre forhøjelse af taksterne for håndteringen af spildevand.

Videre proces

Når indstillingen er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, er tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 endeligt vedtaget, og projekterne kan igangsættes i 2017. De berørte ejendomme bliver orienteret om tidsplan for, hvornår HOFOR forventes at etablere stik til regnvand, samt at de efter fem år vil få påbud om separatkloakering og selv skal afholde udgifterne til separatkloakeringen. 

Borgerrepræsentationen forventes at få forelagt en revideret Spildevandsplan ultimo 2018.

 

Pernille Andersen

/Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.