4. Udskydelse af naturgenopretning af Harrestrup Å, Valby (2017-0219322)

Der skal tages stilling til, om naturgenopretningen af Harrestrup Å (delstrækning 1-4) skal udskydes og gennemføres samtidig med kommende skybrudsprojekter i Harrestrup Å og Vigerslevparken, sammenlægning af bevillinger og ændret ibrugtagningstidspunkt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, atTeknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at naturgenopretningen af Harrestrup Å (delstrækning 1-4) udskydes og projekteres og anlægges i perioden 2018-2023.
  2. at ibrugtagningstidspunktet for projektet ændres til december 2023.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  3. at bevillingen til forundersøgelser og anlæg af delstrækning 1 på 16,2 mio. kr. fra Budget 2012, bevillingen på yderligere 1,1 mio. kr. til delstrækning 1 fra Budget 2013 lægges sammen med bevillingen på 50,3 mio. kr. fra Budget 2014 til projektering og anlæggelse af delstrækning 2, 3 og 4.

Problemstilling

Der er i alt bevilliget 70,9 mio. kr. til naturgenopretning af Harrestrup Å, hvoraf de 24,1 mio. kr. er frigivet, jf. økonomiafsnittet.

Udarbejdelse af projektforslag til naturgenopretning af Harrestrup Å (delstrækning 1-4) i Vigerslevparken på baggrund af Københavns Kommunes Helhedsplan for Harrestrup Å (2013) er afsluttet april 2016. Med vedtagelsen af den tværkommunale Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å (BR 19. januar 2017) og Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter (TMU 8. maj 2017) er der overlap mellem de projekter, der skal realiseres på de samme arealer langs åen i Vigerslevparken.

For at sikre synergi mellem projekterne, søge at opnå en anlægsbesparelse og skabe færrest muligt gener i anlægsfasen skal der tages stilling til, om naturgenopretningen af Harrestrup Å (delstrækning 1-4) skal udskydes samt til ændring af ibrugtagningstidspunkt og sammenlægning af bevillinger.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at de tre indsatser; naturgenopretning af Harrestrup Å (delstrækning 1-4), den tværkommunale Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å og Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter i Vigerslevparken Midt og Syd gennemføres som en samlet løsning.  Ved en samlet løsning vil håndtering af øgede vandmængder ved skybrud og naturgenopretning af Harrestrup Å kunne udføres i én koordineret anlægsfase. Dette vil samlet set give fordele i form af færre gener for beboerne i området, naturen påvirkes i en kortere periode samt mulighed for en økonomisk besparelse og en koordineret myndighedsbehandling.

Harrestrup Å projekterne er komplicerede, da der er mange interessenter involveret, tværkommunale samarbejder og forskellige målsætninger, som skal tilgodeses. Under arbejdet med projektering af naturgenopretning af åen var forvaltningen i løbende dialog med Kapacitetsprojektet og udarbejdede på det daværende grundlag konsekvensvurderinger af naturgenopretningsprojektet i forhold til en fremtidig større kapacitetsudvidelse. I løbet af første halvår 2016 blev det afklaret, at Kapacitetsplanen 2016 og skybrudsprojekterne for Vigerslevparken kunne realiseres væsentlig hurtigere end først antaget. På den baggrund og efter vedtagelse af Kapacitetsplanen 2016, er det forvaltningens vurdering, at naturgenopretnings-projektet med fordel kan udskydes for at blive samordnet med de øvrige projekter.

Naturgenopretning af Harrestrup Å
Med Københavns Kommunes Helhedsplan Harrestrup Å (2013) og dermed naturgenopretning af Harrestrup Å (delstrækning 1-4) er det et politisk ønske at gendanne Harrestrup Å som et naturligt, rekreativt og bæredygtigt vandløb, der lever op til god økologisk og kemisk tilstand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og statens vandplaner. Dette sker bl.a. ved at genslynge åen, så den bliver et bedre levested for dyr og planter og et mere integreret rekreativt element i de store parkområder, som den gennemløber. Der er i naturgenopretningsprojektet ikke afsat midler til væsentlig udvidelse af åen og skybrudsløsninger som beskrevet i Kapacitetsplan 2016 og skybrudsplanerne.

Den tværkommunale Kapacitetsplan 2016 og skybrudsprojekter i Vigerslevparken, projektpakke 2018
I den tværkommunale kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å, har de 10 oplandskommuner til Harrestrup Å (Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Frederiksberg, Brøndby, Rødovre, Hvidovre og Københavns Kommune) og deres forsyningsselskaber indgået en samarbejdsaftale om en koordineret indsats vedrørende udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å som en fælles vandvej under skybrud. I Kapacitetsplan 2016 er der fire delløsninger på strækningen langs åen gennem Vigerslevparken, jf. bilag 1. Projekterne indgår i Københavns Kommunes 300 skybrudsprojekter og er med i projektpakke 2018 for skybrudsprojekter. Det drejer sig om omfattende anlægsarbejder, hvor åen skal udvides, og der skal etableres større oversvømmelsesarealer i tilknytning til åen, så den kan tage dobbelt så meget vand som i dag i en skybrudssituation. Der er i kapacitetsprojektet og skybrudsprojekterne ikke afsat midler til naturgenopretning.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås synergi mellem alle tre projekters formål og realisering ved at udskyde naturgenopretning af delstrækning 1-4. Alle løsningerne kan tænkes sammen, så den øgede vandmængde der er forudsat i Kapacitetsplan 2016 og skybrudsprojekterne, kan spille sammen med et naturligt og sammenhængende naturområde gennem Vigerslevparken med fokus på bedre levesteder for dyr og planter samt forbedrede rekreative muligheder for borgerne.

Ved én sammenhængende anlægsfase, er der væsentligt færre gener for beboerne i området, som kun vil blive påvirket i én anlægsperiode og ikke i to på hinanden følgende anlægsperioder. Samtidig vil én anlægsperiode give en kortere periode, hvor naturen i området påvirkes af anlægsarbejderne. Forvaltningen vurderer, at ved at fastholde fokus på målet om den gode økologiske tilstand, vil åen også ved en udskydelse og samordning af projekterne leve op til målsætningen i EU's vandrammedirektiv og vandplanerne for åen. Forvaltningen vurderer ligeledes, at en samordning af projekterne kan medføre en økonomisk besparelse, fordi der kun er én sammenhængende anlægsproces. Myndighedsbehandlingen i forhold til frednings- og beskyttelsesforhold, vandløbsregulering og VVM vil også blive koordineret, og der kan udarbejdes én samlet strategi for formidling og borgerinddragelse omkring projekterne.

Projekterne i den tværkommunale Kapacitetsplan 2016 og skybrudsprojekter i Vigerslevparken Midt og Syd indgår i en arbejdsfase frem til medio 2018, hvor parterne vil få overblik over mulig synergi til andre projekter, tekniske overvejelser, afklaring af myndighedsforhold m.v. Det er i denne fase, at der vil være mulighed for at synkronisere alle projekterne for så vidt angår planlægning og projektering frem til 2020, for at projekterne herefter er klar til at blive gennemført i én anlægsfase med forventet ibrugtagning ultimo 2023. Det forudgående arbejde, som er udført på de enkelte projekter forinden synkroniseringsfasen, indgår i denne proces.

Forsinkelse, ændret ibrugtagningstidspunkt og sammenlægning af bevillinger
Projektet er forsinket og forvaltningen orienterede om forsinkelsen på Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. maj 2017 ved 2. reperiodisering. Ved at udskyde naturgenopretning af Harrestrup Å (delstrækning 1-4) og samordne alle tre indsatser ændres ibrugtagningstidspunktet til december 2023. Med sammenlægning af de to bevillinger til én bevilling, skabes bedre sammenhæng og fleksibilitet i udvikling og styring af projekterne.

Økonomi

I Budget 2011 (BR 7. oktober 2010) (A, B, C og F) blev der afsat 3,3 mio. kr. til udarbejdelse af en Helhedsplan for Harrestrup Å og detailprojektering af delstrækning 1. I Budget 2012 (6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 16,2 mio. kr. til supplerende forundersøgelser og anlæg af delstrækning 1. I Budget 2013 (3. september 2012) (A, B, F, I og Ø) blev der afsat yderligere 1,1 mio. kr. til anlæggelse af delstrækning 1. I Budget 2014 (3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 50,3 mio. kr. til projektering og anlæggelse af yderligere 3 delstrækninger (delstrækning 2-4).  Af de i alt 70,9 mio. kr. er 24,1 mio. kr. frigivet, jf. bilag 2 for yderligere beskrivelse.

Videre proces

Naturgenopretning af Harrestrup Å (delstrækning 1-4) vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, når der forelægger en samlet plan for koordinering og gennemførelse af alle tre indsatser efter modningsfasen i den tværkommunale kapacitetsplan 2016, forventet december 2018.

Pernille Andersen                             

                                                      /Anders Møller     

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.