33. Frigivelse af midler til grenplads på Emdrupvej 99, Bispebjerg (2017-0243830)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om de midler, der er afsat til en erstatningsplads for grenpladsen i Nørrebroparken, skal frigives til at etablere en grenplads på Emdrupvej 99.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der frigives 1,55 mio. kr. til etablering af en grenplads på Emdrupvej 99. De 1,55 mio. kr. er finansieret af de afsatte midler til erstatningsplads for grenpladsen i Nørrebroparken i Budget 2014. De 1,55 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017.

Problemstilling

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 1,8 mio. kr. til at etablere en grillplads i Nørrebroparken og til at erstatte grenpladsen, som lå placeret på det areal, hvor grillpladsen skulle etableres. Formålet var at dæmme op for den hash- og stofhandel, der på det tidspunkt var et stort problem i Nørrebroparken, og som bl.a. foregik på grenpladsen og det tilhørende redskabsskur. Pladsen, der indeholdt et redskabsskur og containere til grenafklip m.m., blev nedlagt i 2014, hvorefter der blev etableret en grillplads og plantet nye træer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har behov for at oprette en tilsvarende grenplads til erstatning for den gamle, og har siden bevillingen ledt efter en mulig ny placering i nærheden af Nørrebroparken. Det har dog ikke været muligt på grund af områdets tætte bebyggelse.

Løsning

I forbindelse med forvaltningens optimering af driftspladser, er adressen Emdrupvej 99 blevet ledig. Denne placering opfylder kravene til størrelse, og forvaltningen vurderer, at det er den bedst mulige placering i forhold til at etablere en ny plads. Pladsen på Emdrupvej kan ikke betragtes som en direkte erstatning for den nedlagte plads i Nørrebroparken på grund af placeringen. Den nye grenplads vil dog øge kapaciteten til at håndtere mængden af grenafklip og grønt affald i byens nordlige del og vil dermed styrke den samlede drift af de grønne områder.

Pladsen har tidligere fungeret som driftsplads, men pladsens faciliteter er i meget dårlig stand. Ved fornyet ibrugtagning af pladsen kræves det, at de eksisterende mandskabsfaciliteter bliver renoveret, og at de nuværende bygninger bygges om og delvist fjernes, så der bliver muligt at opstille containere og plads til oplagring af grenafklip.

Da pladsen ligger i et parkområde ud mod den trafikerede Tuborgvej, vurderer forvaltningen, at omorganiseringen af pladsen til grenplads ikke vil øge mængden af trafik og støj i området mærkbart, og derfor ikke får nævneværdig betydning for pladsens nærmeste naboer

Økonomi

I Budget 2014 (Æ17) blev der afsat 1,80 mio. kr. (2014 p/l) til at etablere en grillplads i Nørrebroparken og til at erstatte grenpladsen, som lå placeret på det areal, hvor grillpladsen skulle etableres. Af de afsatte midler blev 0,30 mio. kr. (2014 p/l) frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 12. december 2013 (punkt 11). Der er anvendt 0,20 mio. kr. til etablering af grillpladsen. Udgiften til anlæggelse af grenpladsen forventes at være 1,65 mio. kr. (2017 p/l), og derfor ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen de resterende 1,50 mio. kr. (2014 p/l) frigivet med denne indstilling. De 1,50 mio. kr. (2014 p/l) svarer til 1,55 mio. kr. i 2017 p/l og skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling jf. tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2017

TMU

Etablering af en grenplads på Emdrupvej 99

3400 – Ordinær anlæg

0.28.20.3

1.551

I alt

-

-

-

1.551

Videre proces

Når udvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen anlægge grenpladsen i efteråret 2017 og forventer at ibrugtage pladsen i december 2017.

 

Pernille Andersen

/Jon Pape

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.