2. Høring af udviklingsprojekt om 5 MW eldreven varmepumpe på Sjællandsbroens Pumpestation, Amager Vest (2017-0133108)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om HOFORs ansøgning om etablering af 5 MW eldreven varmepumpe på Sjællandsbroens Pumpestation, Ved Slusen 10, København S, skal sendes i høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at HOFORs projektforslag om etablering af 5 MW eldreven varmepumpe på Sjællandsbroens Pumpestation (udviklingsprojekt) sendes i høring hos de lovpligtige høringsparter (bilag 1).

Problemstilling

HOFOR har ansøgt Københavns Kommune om godkendelse af et projektforslag om etablering af eldreven 5 MW varmepumpe på Sjællandsbroens Pumpestation, som skal teste og udvikle teknologien for at se, om varmepumper kan udgøre en større del af fjernvarmeforsyningen i fremtiden. Projektet er et samarbejde mellem HOFOR, Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) m.fl. og skal bidrage til at udvikle store varmepumper.

Projektforslag om fjernvarmeforsyning skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 566 af 2. juni 2014, Projektbekendtgørelsen). Såvel udsendelse i høring, som endelig godkendelse af fjernvarmeprojekter er delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

Løsning

HOFOR deltager i et eksperimentelt udviklingsprojekt støttet af Energistyrelsens EUDP-program om udvikling af store eldrevne varmepumper. Formålet med projektet er at teste, om varmepumper kan udgøre en del af varmeforsyningen fremover, dels som supplement og dels som erstatning for biomassekraftvarme. Dette er det første af to varmepumpeprojekter på 5 MW.

Det er derudover også et initiativ i KBH 2025 Klimaplanen, at muligheden for at anvende store varmepumper i fjernvarmenettet på længere sigt skal undersøges via et demonstrationsprojekt, for at komme nærmere målet om at blive CO2-neutral i 2025.

Varmepumpen er en havvands-/spildevandsvarmepumpe, og projektet skal teste og udvikle teknologien for at se, om varmepumper kan udgøre en større del af fjernvarmeforsyningen i fremtiden.  

HOFOR ønsker at undersøge spildevand og havvand som varmekilde ved at der kobles en stor varmepumpe på pumpestationen, således at varmen fra spildevand eller oppumpet havvand, via en varmeveksler, overføres til fjernvarmesystemet, inden vandet ledes ud. Spildevandet ledes efterfølgende videre fra pumpestationen til udløbsledning i Øresund, mens havvandet pumpes ud i havnen.

Fjernvarmeprojekter skal normalt leve op til en række krav for at kunne godkendes. Projektet lever ikke op til kravet om at være samfundsøkonomisk fordelagtigt eller til kravet om at producere kraftvarme. Grundet projektets udviklingspotentiale og betydning for KBH 2025 Klimaplan er der ansøgt om dispensation ved Energistyrelsen til at godkende projektet.

Energistyrelsen har den 6. juli 2017 meddelt Københavns Kommune dispensation til at godkende projektforslaget.

Energi- og miljøvurdering

Projektet vil give en reduktion i CO2-emissioner og NOx-emissioner på hhv. 1.000 og 3 tons om året, hvilket skyldes, at varmepumpen fortrænger anden varmeproduktion med højere emissioner.

Varmepumpen vil erstatte gasbaseret varmeproduktion og biomassebaseret varmeproduktion, primært bypass produktion (bypass produktion er, når et kraftværk kun producerer varme), jf. figur 1 i bilag 1.

Projektets omkostninger fordeles mellem HOFOR, CTR og VEKS. Et selskabsøkonomisk underskud betyder også en omkostning for varmeforbrugerne i hovedstadsområdet. Omkostningerne til projektet er dog relativt små set i forhold til det samlede varmesystem.

Det bemærkes, at de anførte oplysninger om selskabsøkonomi og brugerøkonomi ikke indgår som beslutningsparametre i henhold projektbekendtgørelsen.

Økonomi

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Samfundsøkonomi

Der er foretaget en samfundsøkonomisk beregning, der viser om projektet er en økonomisk gevinst eller omkostning for samfundet som helhed. Beregningerne viser, at projektet vil have en samfundsøkonomisk omkostning på 80,7 mio. kr. over en periode på 20 år.

Følsomhedsberegningen viser, at projektet vil have en samfundsøkonomisk omkostning på mellem 68,3-97,1 mio. kr. over en periode på 20 år afhængig af højere eller lavere investeringsomkostninger eller elpriser.

Brugerøkonomi og selskabsøkonomi

Selskabsøkonomien, dvs. om projektet er en økonomisk gevinst eller omkostning for HOFOR, er også beregnet. Som udviklingsprojekt har projektet en selskabsøkonomisk omkostning på 54,8 mio. kr. over en periode på 20 år.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, sender forvaltningen projektet i høring hos de lovbestemte berørte parter i fire uger. De berørte parter er HOFOR Energiproduktion A/S, CTR, DONG Energy A/S, VEKS, Dansk Gas Distribution (DGD) og HMN Naturgas. Projektforslaget, høringsforslagene og vurderingen af høringsforslagene samt dispensation fra Energistyrelsen vil herefter danne grundlag for en ny politisk indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om endelig stillingtagen til projektet.

 

Pernille Andersen

/Anne-Sofie Degn

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

 Indstillingen blev godkendt uden afstemning.