24. Bevillingsmæssige ændringer - 2. kvartal 2017 (2017-0231207)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registeret i løbet af 2. kvartal 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at de bevillingsmæssige ændringer pr. 2. kvartal 2017, jf. bilag 1, godkendes.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet ”CP VI - Kronprinsessegade”. De 1,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til projektet ”CP VIII - Indre Ringrute bro”. De 10,5 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg. De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at der foretages en række budgetmæssige ændringer. Ændringerne fremgår af løsningsafsnittet og bilag 1. Der skal med denne indstilling, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. maj 2017 med sagen ”2. reperiodisering 2017” (punkt 2), frigives 1,0 mio. kr. til projektet ”CP VI - Kronprinsessegade” og 10,5 mio. kr. til projektet ”CP VIII - Indre Ringrute bro”.

Løsning

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer, som forvaltningen har registeret i løbet af 2. kvartal 2017. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er aftalt med den relevante forvaltning.

Ændringer på udvalgets styringsområde Anlæg og Finansposter fremgår af afsnittene nedenfor:

Den røde plads i Superkilen – tilbageførsel af midler til kassen vedr. erstatningssag
Med Overførselssagen 2013-2014 (BR 8. maj 2014) (A, B, F, O, og Ø) blev der afsat 11,0 mio. kr. til genopretning af de glatte belægninger i Superkilen. Alle 11,0 mio. kr. blev stjernemarkeret og er således frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen. Det blev med Overførselssagen 2013-2014 desuden besluttet, at en forventet erstatning, som følge af den verserende syns- og skønssag mod både rådgiver og entreprenør, skal tilgå kommunekassen. Teknik- og Miljøforvaltningen har nu afsluttet forhandlingerne og kan på den baggrund tilbageføre 1,4 mio. kr. til kommunekassen i 2017.

Fællesaktiviteter på Helsingørruten – nedskrivning af budget
Der blev på Borgerrepræsentationens møde den 28. april 2016 budgetteret med midler fra Rudersdal og Hørsholm Kommune til ”Fællesaktiviteter på Helsingørruten”. Da Sekretariatet for Supercykelstier i Københavns Kommune er tovholder på fællesaktiviteterne, bliver bidrag fra de øvrige kommuner og Vejdirektoratet indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen. Hørsholm Kommune har valgt at trække sig fra fællesaktiviteterne på grund af manglende politisk opbakning, hvilket har medført, at Rudersdal Kommune også har valgt at trække sig. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et notat, som uddyber konsekvensen af, at de to kommuner har trukket sig (se indstillingen "Anlæg af supercykelstien HelsingørrutenRyvangs Allé, Østerbro", som behandles parallelt med denne indstilling). Budgettet til fællesaktiviteterne på Helsingørruten skal på den baggrund nedskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,3 mio. kr. i 2017.

Frigivelse af midler til hhv. ”CP VI - Kronprinsessegade” og ”CP VIII - Indre Ringrute bro”
I forbindelse med de 18 anlægsregnskaber, som blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2017 med sagen ”2. reperiodisering 2017”, skal udvalget godkende de bevillingsmæssige ændringer forbundet hermed. De 18 anlægsregnskaber har et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forbindelse med samme sag, blev det godkendt, at der skal overføres og frigives 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”CP VI - Kronprinsessegade” og 10,5 mio. kr. til ”CP VIII - Indre Ringrute bro” fra Overskuds-/underskudsmodellen.

Skaterrampen i Fælledparken – overførsel af midler til Kultur- og Fritidsudvalget
I Overførselssagen 2015-2106 (BR 28. april 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 0,8 mio. kr. til udbedring af den u-formede skaterrampe i Fælledparken. Midlerne blev frigivet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling på Borgerrepræsentationens møde den 26. maj 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen er efterfølgende blevet enige om, at de endnu ikke forbrugte midler (0,7 mio. kr.) skal overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, da Kultur- og Fritidsforvaltningen er entreprenør på projektet.

Busfremkommelighed linje 6A – overførsel af midler til Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om at overføre den afsatte rådighedsbevilling i Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I O og V) til at forbedre busfremkommeligheden for linje 6A. Forbedringen foretages primært på Tagensvej med busbaner og nye signalsystemer. Rådighedsbevillingen på i alt 33,7 mio. kr. skal overføres til Teknik- og Miljøudvalget, da Teknik- og Miljøforvaltningen er bygherre på projektet.

Nordhavnsvejens tilkoblingsanlæg – ny periodisering
Der er på nuværende tidspunktet placeret 3,4 mio. kr. i 2019 til Nordhavnvejens tilkoblingsanlæg. Disse midler skal flyttes til 2018, hvor de sidste udbetalinger vedr. tilkoblingsanlægget forventes foretaget. På baggrund af den seneste prognose skal der desuden flyttes 15,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. Tilkoblingsanlægget etableres i henhold til den gældende tidsplan og forventes at stå færdigt og ibrugtaget ultimo 2017. De sidste udbetalinger forventes dog først foretaget i 2018, når afprøvninger af det samlede projekt er godkendt og tilendebragt februar 2018.

Ændringer på udvalgets styringsområde Service kan ses af afsnittene nedenfor:

Overførsel af driftsmidler i forbindelse med anlægsprojektet Busfremkommelighed for linje 3A
I forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet ”Busfremkommelighed for linje 3A på Enghavevej, Vesterbro” (BR 28. januar 2016) skal den tilhørende driftsbevilling overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Der skal i alt overføres 0,3 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Indkøb af spørgeskemaprogram
Budget- og Regnskabskredsen har den 30. marts 2016 godkendt, at Københavns Kommune indgår kontrakt med SurveyXact fra Rambøll om et nyt online spørgeskemaprogram til hele kommunen. Udgiften til programmet fordeles mellem forvaltningerne i forhold til andelen af brugere af det nuværende system. På den baggrund skal der overføres 0,01 mio. kr. årligt fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget i 2017, 2018 og 2019.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår i oversigtsform af bilag 1. Af bilag 1 fremgår også information om udvalg, bevilling og funktion samt det år, de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i. Der skal med denne indstilling, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. maj 2017 med sagen ”2. reperiodisering 2017” (punkt 2), frigives 1,0 mio. kr. til projektet ”CP VI - Kronprinsessegade” og 10,5 mio. kr. til projektet ”CP VIII - Indre Ringrute bro”, se også tabellen

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2017 p/l)

2017

TMU

CP VI - Kronprinsessegade

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.000 

TMU

CP VIII - Indre Ringrute bro

3400 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

10.500

I alt

-

-

-

11.500

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer og anmodningen om frigivelse af de to anlægsbevillinger er sendt til Økonomiforvaltningen den 31. juli 2017 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer og frigivelsen af de to anlægsbevillinger fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 23. august 2017 og af Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.

 

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017 

Indstillingen blev godkendt.