9. Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan nr. 362 ”Ålandsgade” (ændring af anvendelse i stueetage), Amager Øst (2017-0232960)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan nr. 362 ”Ålandsgade”. Lokalplanen vil muliggøre liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomheder, klinikker og lignende i stueetagen langs Holmbladsgade.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende tillæg 1 til lokalplan nr. 362 ”Ålandsgade”.

Problemstilling

På hjørnet af Holmbladsgade og Geislersgade (Sommerlystgrunden) er et byggeri med almene boliger under opførelse. I stueetagen er der ifølge gældende lokalplan krav om, at der skal etableres publikumsorienterede serviceerhverv såsom butikker, restauranter og lignende. Det har imidlertid ikke været muligt for ejer at udleje stueetagen til dette formål. Ejer ønsker derfor mulighed for en bredere anvendelse af stueetagen, så den kan anvendes til speciallægepraksis eller lignende form for liberalt erhverv. Denne anvendelse er ikke mulig i den gældende lokalplan og kræver derfor et tillæg til lokalplanen.

Lokalplanforslaget blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2017 og har været i høring fra 4. april 2017 til 5. juni 2017. Forvaltningen har modtaget 15 henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Løsning

Byggeriet på Sommerlystgrunden er igangsat og forventes at stå færdigt i løbet af 2017. Siden starten af 2015 har bygherre forgæves forsøgt at leje stueetagen ud til en anvendelse, der kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser.

I lokalplaner for dele af Holmbladsgade længere væk fra Amagerbrogade er hovedanvendelsen for stueetagerne boliger, men der er også mulighed for, men altså ikke krav om, såvel butikker som andre erhverv.

Høring

Modtagne henvendelser i høringsperioden

De 15 modtagne henvendelser i høringsperioden fremgår af bilag 2. Borgernes synspunkter i henvendelserne er anført nedenfor. Der er ikke udarbejdet særskilt notat om høringssvarene, da indsigelserne følger den samme linje, der derfor kan rummes af nedenstående redegørelse.

Bemærkninger fra Amager Øst Lokaludvalg – bilag 2, henvendelse 10

Amager Øst Lokaludvalg opfordrer til, at den oprindelige lokalplan fastholdes. Udvalget har et ønske om at fastholde og udvikle Holmbladsgade som et attraktivt og markant handelsstrøg i bydelen, svarende til den vestlige del af Holmbladsgade. Udvalget mener, at ”Sommerlyst” har en markant placering i gaden, og at det derfor er vigtigt, at netop den stueetage får publikumsorienteret serviceerhverv. Udvalget mener, at der må være basis for udlejning, hvis prisen for lokalerne er den rigtige.

Forvaltningens bemærkninger

Lokaludvalgets synspunkter er sammenfaldende med eller suppleres af borgernes henvendelser, og forvaltningen kommenterer derfor samlet nedenfor.

Synspunkter i borgernes henvendelser

I 12 af de øvrige høringssvar suppleres lokaludvalgets synspunkter, men følger generelt lokaludvalgets linje. Det kommer til udtryk i henvendelserne, at der i Holmbladsgade allerede er for mange ejendomsmæglere og lignende med mere lukkede facader. Holdningen er, at der i stedet bør være butikker og cafeer, som bidrager til at gøre gaden livlig. Ligeledes udtrykkes, at kommunen kunne iværksætte en renoveringsplan for Holmbladsgade, så det bliver mere attraktivt at drive butik eller café. Endvidere er der to høringssvar fra Metroselskabet og HOFOR, som ikke har bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er enig i, at det vil have størst effekt på bylivet i området, hvis lokalerne lejes ud til publikumsorienterede serviceerhverv. Det vil fortsat være muligt med lokalplantillægget, som udvider anvendelsesmulighederne, så stueetagen kan anvendes til liberale erhverv som klinikker, ejendomsmæglere og lignende, der ligeledes vil have en positiv effekt på bylivet i området. Butikker har også en varierende grad af udadvendthed, som afhænger af den varetype, der handles med. Tillægget vil give en fleksibilitet, der sikrer flere muligheder for faktisk at udleje stueetagen. Alternativet kan risikere at være, at lokalerne ikke bliver lejet ud og står tomme.

I lokalplaner for dele af Holmbladsgade længere væk fra Amagerbrogade er hovedanvendelsen for stueetagerne boliger, men der er også mulighed for, men altså ikke krav om, såvel butikker som erhverv. Uanset denne fleksibilitet er der også her problemer med at leje alle lokaler ud, hvilket understøtter bygherres oplysninger om, at det er vanskeligt at udleje til publikumsorienterede serviceerhverv. Den foreslåede ændring svarer til de ændringer, der i 2014 blev vedtaget i lokalplanen for den sydlige del af Amagerbrogade, hvor der ligeledes var problemer med at leje ud til butikker med det resultat, at lokaler stod tomme.

Forvaltningen bemærker dog også, at ejeren af ejendommen har igangsat et byggeri velvidende, at der er krav i den nuværende lokalplan om, at stueetagen skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv. Risikoen for manglende udlejning, eller at lokalerne ikke kan udlejes til det forventede prisniveau, har således hele tiden været ejerens, og denne har ikke krav på, at et lokalplantillæg vedtages.

Forvaltningen bemærker herudover, at ejeren for nylig har haft en forespørgsel fra en dagligvarekæde om at etablere sig på stedet, men det er ikke muligt, fordi den oprindelige lokalplan begrænser butiksstørrelsen til 200 m2. De nuværende kommuneplanrammer giver mulighed for at ændre butiksstørrelsen, men det vil kræve et nyt tillæg til lokalplanen.

Kommunen har ikke aktuelle planer om et renoveringsprojekt for Holmbladsgade.

Forvaltningen vurderer sammenfattende, at der i høringen ikke er fremkommet nye planlægningsmæssige argumenter imod forslaget. Det vil således fortsat være hensigtsmæssigt at give ejeren mulighed for fleksibilitet i anvendelsen af stueetagen, således at lokalerne ikke risikerer at stå tomme, men bidrager til aktivitet og byliv i området. Forvaltningen finder derfor, at tillægget til lokalplanen bør vedtages uden ændringer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Pernille Andersen

/Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017

Indstillingen blev ikke anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med tre stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, I og V.

Imod stemte: A, B og Ø.