Mødedato
21-08-2017 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Høring af udviklingsprojekt om 5 MW eldreven varmepumpe på Sjællandsbroens Pumpestation, Amager Vest (2017-0133108)
3Kvarterplan for Områdefornyelsen Sundby, Amager Øst og Vest (2017-0188662)
4Udskydelse af naturgenopretning af Harrestrup Å, Valby (2017-0219322)
5Etablering af sikre skoleveje for 10 skoler (2017-0238142)
6Anlæg af supercykelstien Helsingørruten på Ryvangs Allé, Østerbro (2017-0118591)
7Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone, Østerbro, Nørrebro og Valby (2017-0219910)
8Startredegørelse for lokalplan "Gadelandet I" med tilhørende kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum (fællesindstilling) (2017-0239896)
9Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan nr. 362 ”Ålandsgade” (ændring af anvendelse i stueetage), Amager Øst (2017-0232960)
10Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan ”Kløverparken” med tilhørende kommuneplantillæg, Amager Øst (fællesindstilling) (2017-0233380)
11Dispensation fra lokalplan nr. 449 ’Strandlodsvej’ vedr. cykelrute Amagerbanen, Amager Øst (2017-0212539)
12Anlæg af cykelrute og klimatilpasningsprojekt Amagerbanen, Amager Øst (2017-0097020)
13Endelig vedtagelse af ophævelsen af Reguleringsplan Amerikavej, Vesterbro (2017-0222384)
14Forenkling og systematisering af lokalplaner (2017-0204171)
15Principper for høringer og retningslinjer for lokalplandispensationer (2017-0214014)
16Boligsocial helhedsplan for Mjølnerparken og frigivelse af medfinansiering, Nørrebro (2017-0236733)
17Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 (2017-0166131)
18Garanti for lån til frikøb af tilbagekøbsklausulen i det selvejende kollegium, Socialt Kollegium, beliggende Sundbyvestervej 99, Amager Vest (2017-0198035)
19Medlemsforslag om afklaring af støjproblematik, som hindrer opførelsen af midlertidige studieboliger på Refshaleøen (2017-0064592)
20Drøftelse af Ressource- og Affaldsplan 2024 (2017-0202644)
21Sager til orientering ( )
22Eventuelt ( )
23Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018 (2017-0284146) ( )
24Bevillingsmæssige ændringer - 2. kvartal 2017 (2017-0231207)
25Repræsentation i hverv m.v. forankret under Teknik- og Miljøforvaltningen (2017-0245491)
26Overtagelse af delstrækninger af private fællesveje i Vanløse til offentlig vej (2017-0129551)
27Godkendelse af forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier efter høring (2017-0254496)
28Vejnavne til Nordhavn, Østerbro (2017-0238006)
29Bedre fremkommelighed for buslinje 500S i Ørestad, Amager Vest (2017-0233726)
30Forslag til lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan nr. 494 ”Enghave Brygge” med kommuneplantillæg, Vesterbro (fællesindstilling) (2017-0182474)
31Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008 (2017-0275459)
32Garanti for lån til nye almene boliger, afd. 1037 Kløverbladsgade, beliggende Kløverbladsgade 45A, Valby (2017-0274847)
33Frigivelse af midler til grenplads på Emdrupvej 99, Bispebjerg (2017-0243830)
34AFLÆGGERBORDET ( )