7. Forslag til lokalplan ”Damhusengens Skole”, Vanløse (2018-0214799)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan ”Damhusengens Skole” i høring. Forslaget vil muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til lokalplan ”Damhusengens Skole” (bilag 2) offentliggøres og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

Damhusengens Skole skal udvides med et nyt skolespor, flere pladser i fritidshjemmet, større tandklinik, madskole og en daginstitution. Området indeholder i dag Vanløse Skole, bygningen Krokodillen, fritidsklubben Klitten, Hal 1 og Hal 2 samt Hyltebjerg Skole. Derudover er der placeret en midlertidig daginstitution, Mundi, i den tidligere park ud mod Ålekistevej. For at muliggøre udbygningen af skolen nedrives Hyltebjerg Skole, Klitten samt andre mindre bygninger. Økonomiforvaltningen har som bygherre sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsat et projekt med nye bygninger og nyanlæg af skolens friarealer. De nye bygningers omfang og placering forudsætter udarbejdelse af en lokalplan for området. En del af området reguleres i dag af lokalplan nr. 388 Vanløse Skole. Hyltebjerg Skole er ikke reguleret af en lokalplan. Området er i Kommuneplan 2015 udlagt til offentligt formål.

Løsning

Lokalplanforslaget skal muliggøre nybyggeri på i alt ca. 17.500 m2, hvoraf de ca. 2.700 m2 er til en daginstitution. Dertil kommer eksisterende skolebyggeri på ca. 11.700 m2 som bibeholdes. Området får en bebyggelsesprocent på ca. 85 og en friarealprocent for skolen på ca. 65. Nybyggeriet bliver mellem 11 til 18 meter højt (2-4 etager) lavest i syd, hvor området grænser op til villaer. Mod nord, øst og vest grænser byggeriet op til etageboligbyggeri i 3-5 etager.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der skal sikre en udformning af nybyggeriet, som tilpasser sig det eksisterende byggeri samt placeringen af friarealer og beplantning. Mod Ålekistevej genetableres en offentlig park. Derudover stilles krav om 80 parkeringspladser (bilag 2 og bilag 4).

Lokalplanen forudsætter, at der indgås en aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at friholde området ved Hal 2 (bilag 2 s. 27) for byggeri, da der ellers bygges for tæt på skel, jf. bygningsreglementet/BR 18. Kultur- og Fritidsforvaltningen har oplyst, at de ser positivt på dette. Inden endelig vedtagelse af planen skal der foreligge en skriftlig aftale mellem forvaltningerne om, at disse betingelser tinglyses på matriklen eller alternativt sammenmatrikulerer de to matrikler.

Byliv

Lokalplanforslaget fastlægger byrummene med en ankomstzone og en park, som omkranser skolens område og leder besøgende ind til en stor indre skolegård. Skolens friarealer skal fungere som et nyt byrum til gavn for brugere og beboere i området efter skolens lukketid. I både parken og skolegården, som er åben for alle, skabes der både mulighed for at finde ro, fordybelse og mulighed for anden aktivitet, hvorved indsatsen i Københavns Kommunes strategi Fællesskab København om en bedre hverdag i byrummet understøttes.

Miljø og bynatur

I lokalplanforslaget stilles der krav om 250 nye træer, fordelt på de grønne områder, ankomstzoner og skolegården (bilag 5). De nye træer skal være i varierende størrelse og kan grupperes. Lokalplanområdet har i dag 40 træer, som lever op til kriterierne for bevaringsværdige træer, hvor 23 af disse udpeges som bevaringsværdige. Det kan blive nødvendigt at fælde op til ni træer i parken, da der skal etableres en støjskærm langs med Ålekistevej for at leve op til støjkravet på skolens friarealer, hvorfor disse træer ikke udpeges som bevaringsværdige. Ligeledes kan det blive nødvendigt at fælde otte træer på skolens matrikel for at muliggøre byggeriet, hvorfor disse træer heller ikke udpeges. Samlet set vil området få nyanlagte og offentligt tilgængelige friarealer med langt flere træer, end der er i området i dag, hvilket er i overensstemmelse med Fællesskab Københavns indsats om mere bynatur.

Parkering

Ved byggeri til brug for offentlige og almene formål fastsættes parkeringsdækningen efter en konkret vurdering på baggrund af områdets anvendelse og beliggenhed i byen, antal ansatte og besøgende, adgang til kollektiv trafik osv., jf. Kommuneplan 2015. I lokalplanforslaget er parkeringskravet fastsat til i alt 80 parkeringspladser. Dette svarer til en parkeringsnorm på 1 plads pr. 220 m2 for nybyggeriet til skole og daginstitution. Antallet af parkeringspladser udregnes på baggrund af nybyggeriet, men vil svare til, at der etableres parkering til 1/4 af samtlige ansatte på skolen og i daginstitutionen. Der er i dag ikke nogen parkeringspladser til skolen. Behovet for cykelparkering er jf. Kommuneplan 2015 fastsat til 0,5 plads pr. elev/ansat, hvilket svarer til ca. 1.200 cykelpladser, hvoraf 30 % skal være overdækket. Bilparkeringen placeres hovedsageligt på en parkeringsplads på hjørnet af Hirtshalsvej og Klitmøllervej samt langs daginstitutionen med indkørsel ved Hanstholmvej. Derudover placeres parkeringspladser på de vejstrækninger langs med skolens matrikel, som er eller udlægges til privat fællesvej. Cykelparkering placeres ligeledes på terræn ved alle hovedankomsterne til skolen.  

Borgerinddragelse

Der er foretaget intern høring af lokalplanforslaget. Vanløse Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring, peger på følgende:

  1. At forslaget bør rumme mulighed for en hal til idræt og gymnastik, der er større end to gymnastiksale, der kan slås sammen.
  2. At parkeringsnormen bør reduceres i forhold til de ca. 80 foreslåede pladser. Ifølge lokaludvalget vil der ikke være brug for så mange parkeringspladser, men der ønskes så stor udnyttelse af friareal til skole og institutioner som muligt.
  3. At indretningen af det grønne område foran den gamle Vanløse Skole bør udføres på en sådan måde, at offentligheden sikres adgang til området som hidtil. Hvis området kan inddrages til undervisningsformål, kan lokaludvalget støtte det.

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Bygherre har ikke, som en del af skolens udvidelse, fremlagt et ønske om at etablere en større hal, og denne mulighed er derfor ikke indarbejdet i bebyggelsesplanen. De to eksisterende haller i lokalplanområdet, Hal 1 og Hal 2, bevares. Hvis der skulle indarbejdes en større hal, må bebyggelsesplanen revideres væsentligt.
  2. Forvaltningen vurderer, at parkeringsnormen er den rette til at dække behovet for skolens og daginstitutionens ansatte. Parkeringsnormen svarer til, at hver fjerde ansat på skolen og i daginstitutionen kommer i bil. Parkeringen skal afvikles på egen matrikel og på de private fællesveje (bilag 4).
  3. Det grønne område foran Vanløse Skole genetableres som offentlig park. Parken adskilles af et stendige, hvor skolen bruger den vestlige del af området som en del af deres skolegård i dagtimerne, men der er offentlig adgang og mulighed for at benytte parkens funktioner for alle.

Miljøvurdering

Lokalplanen medfører ikke miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 30. november 2017. Der vil blive afholdt borgermøde. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen primo 2019.

 

                             Pernille Andersen

                                                      / Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ønsker i videst muligt omfang at tilgodese ønsker fra lokalområdet om at reducere antallet af p-pladser, så det bedre dækker de reelle fremtidige behov.”