9. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 56 ”Bådehavnsgade”, Kgs. Enghave/Sydhavn (2018-0167803)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan Bådehavnsgade i høring. Forslaget vil muliggøre etablering af butik i genbrugscenter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 56 ”Bådehavnsgade” (bilag 2) offentliggøres og udsendes i offentlig høring i to uger, fordi der tale om et tillæg, der i begrænset omfang ændrer på bestemmelser i en gældende lokalplan.

Problemstilling

Københavns Kommune og I/S Amager Ressource Center (ARC) ønsker mulighed for, at der på Sydhavnens Genbrugscenter kan sælges produkter, som modtages på centeret enten direkte eller efter en vis bearbejdning. Med afgørelse af 19. maj 2014 har Københavns Kommune meddelt dispensation fra lokalplan nr. 56 til opførsel af Sydhavn Genbrugscenter og et multihus indeholdende bl.a. en butik og en café mv. Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 17. april 2015 blev dispensationen til at opføre Sydhavn Genbrugscenter stadfæstet, mens dispensation til multihuset blev ophævet, idet klagenævnet fandt, at dispensationen til at indrette en del af genbrugsstationen til detailhandel var i strid med lokalplanens principper. Lokalplantillægget skal således alene muliggøre, at der i multihuset kan indrettes en mindre butik til salg af egne produkter, der er lavet af indleverede effekter og materialer. En privat forpagter både forarbejder og sælger disse produkter.

Løsning

Lokalplantillægget understøtter målsætningen i København Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 og i forslag til Ressource- og Affaldsplan 2024, som blev sendt i høring efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling 11. juni 2018. Målsætningen er, at langt mere affald skal genbruges og at mindre skal brændes, ved at give mulighed for, at genbrugscenteret kan gensælge indleverede affaldsprodukter evt. efter en mindre grad af forarbejdning. Salg af produkter i et butikslokale vil indgå i genbrugscenteret på lige fod med centerets øvrige funktioner og faciliteter, hvor blandt andet kan nævnes: Undervisningslokaler, mødelokaler, frokostbænke, områder for affaldsindlevering samt lokaler og værksteder for grønne innovative virksomheder, som forædler affaldet før gensalg.

Der bliver opført en genbrugsplads på 4.628 m2 med tilknyttet genbrugscenter i form af multihus på 1840 m2 med skoletjeneste, værksted, depoter, udstillingslokaler, frokostbænke mv. Byggetilladelse er givet den 7. marts 2018, og byggeriet er i gang og forventes afsluttet ultimo 2018.

Der henvises i øvrigt til bilag 2.

Byliv

Ændringen af lokalplanen vil betyde, at der vil blive indrettet en butik i nybyggeriet. Det er en funktion, der har udadvendte aktiviteter mod gaden, og der vil være aktivitet på stedet, når kunder går til og fra. Butikken vil tilgodese forskellige brugere og fremme målet om en levende by i overensstemmelse med den overordnede strategi for byudviklingen i København, jf. Fællesskab København. Driften af butikken vil blive udbudt og drevet af en privat forpagter.

Lokalplanen indeholder alene en mindre anvendelsesændring og har ikke betydning for parkering, miljø og bynatur. Derfor redegøres der ikke for dette.

Borgerinddragelse

Der er foretaget intern høring af lokalplanforslaget, herunder af Kongens Enghave Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Lokaludvalget har meddelt, at det først afgiver bemærkninger til forslaget i forbindelse med den offentlige høring.

Miljøvurdering

Lokalplanen medfører ikke miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i to uger, fordi der er tale om et tillæg, der kun i begrænset omfang ændrer på bestemmelser i en gældende lokalplan. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 30. november 2017. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2018.

 

                               Pernille Andersen

                                                               / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev godkendt otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: I og C.

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ønsker at fremme cirkulær økonomi og social bæredygtighed ved at bygge videre på erfaringer og aktørerne fra projekt Guldminen. Derfor ønsker vi at TMF fremlægger en sag til politisk beslutning om udbud af genbrugsmaterialerne, hvor lokalt forankrede socialøkonomiske aktører er indtænkt.”

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi er imod, at kommunen og Amager Ressourcecenter kaster sig ud i kommercielle aktiviteter.”