16. Medlemsforslag om advokatundersøgelse af byggesagen på Teglværkshavnen (2018-0068772)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling om at der igangsættes en uvildig advokatundersøgelse af hele forløbet omkring opdelingen af byggesagen på Teglværkshavnen i to dele, jfr. motiveringen.

(Stillet af Dansk Folkeparti)

Motivering

Pavillonsagen på Teglværkshavnen har i Dansk Folkepartis optik været kritisabel.

Sagen kan i korte træk opridses således:

Borgerrepræsentationen vedtager den 16. december 2010 tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 310. I lokalplanens tillæg 4 fremgår det, at der er mulighed for anlæg af pavillon til kulturelle formål mv. I lokalplanredegørelsen er det beskrevet og eksemplificeret, at pavillonen evt. kan anvendes til ”caféformål o.lign”.

Det har fra politisk side hele tiden været fokus på, at det skulle sikres, at pavillonen blev opført med offentlig adgang. Et radikalt medlemsforslag blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget d. 7/5-2018.

Medlemsforslaget pålagde Teknik- og Miljøforvaltningen at gå i dialog med TDC´s pensionskasse om at sikre den offentlige adgang.

Forvaltningen gik i dialog med TDC herom og undervejs i denne dialog – men uden at der skete en underretning herom til udvalget - blev byggesagen delt op i to sager; en boligdel der omfattede de 179 lejligheder og en del der angik pavillonen.

Forvaltningen vurderede, at mulighederne for at nedlægge et §14-forbud f.s.v.a. pavillonen var den samme og uafhængig af opsplitningen af byggesagen i to. Forvaltningen anførte, at byggetilladelsen af 1/8 2018 til TDC til opførelsen af de 179 lejligheder ikke ville formindske udvalgets råderum i relation til et eventuelt § 14-forbud med henblik på at sikre offentlig adgang til pavillonen.

Den 13/8 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling til beslutning i udvalget med henblik på at nedlægge et §14-forbud for så vidt angik pavillon-delen, der vil sikre publikumsorienterede eller offentlige formål.

Dansk Folkeparti ønsker med dette medlemsforslag en uvildig juridisk undersøgelse af, om der er belæg for, at opdelingen er en ”helt sædvanlig, administrativ sagsbehandlingsbeslutning”, som forvaltningen mener, at opdelingen er.

Som det fremgår af Havnefrontens artikel d. 6/9 2018 (Se bilag 1) er lektor i forvaltningsret ved SDU Frederik Waage uenig i denne vurdering, idet sagen allerede havde politisk interesse og har været genstand for en udvalgsbeslutning. I artiklen uddyber lektoren dette:

"Forvaltningen vælger en meget bogstavelig forståelse af udvalgets beslutning. Opdelingen af sagen kan diskuteres, men når det er en politisk kontroversiel sag, kan det undre, at man ikke orienterer hverken borgmesteren eller udvalget", siger Frederik Waage, der lægger vægt på, at udvalget i maj besluttede at tage byggesagen - der dengang var samlet - op til politisk behandling.

Strid bunder i lokalplan

Stridens kerne er den pavillon, lokalplanen for Teglværkshavnen giver mulighed for at bygge på TDC Pensionskasses grund i Teglholmsgade. I lokalplanen er pavillonen beregnet til " kulturelle formål mv.". Denne formulering, mente TDC Pensionskasse, kunne omfatte et lukket beboerlokale til de kommende beboere i pensionskassens lejlighedsbyggeri på samme adresse.Teknik-og Miljøforvaltningen konkluderede, at lokalplanens formulering var tilstrækkelig elastisk til, at et privat beboerlokale ikke kunne afvises. Eneste skriftlige begrundelse herfor i de dokumenter, som forvaltningen har udleveret til Havnefronten, er en enkelt sætning i et notat om Teglholm Brygge. Heri lyder det, at " en anvendelse til beboerlokale kan efter omstændighederne også være omfattet af anvendelsen ' kulturelle formål mv.'".

Grundlaget for den konklusion møder også kritik fra Frederik Waage. " Ud fra en ordlydsfortolkning er det ikke særligt nærliggende at rubricere et privat beboerhus som noget, der har et kulturelt formål. Det ville være hensigtsmæssigt, om forvaltningen havde anført flere argumenter til støtte for den opfattelse. Når pavillonbygningens formål oven i købet bliver et politisk stridspunkt, må der et sikrere grundlag til, før politikerne kan træffe helt afgørende beslutninger om byggeriet", siger Frederik Waage, der også anfører, at politikerne kunne overveje at indhente en uafhængig juridisk vurdering af spørgsmålet om det kulturelle formål. Han understreger, at han udtaler sig på baggrund af det materiale, han har fået forelagt af Havnefronten.

Spørgsmål om loyalitet

Forløbet med byggesagen efterlader i lektor i forvaltningsret Frederik Waages øjne flere spørgsmål om, hvordan forvaltningen betjener borgmesteren og udvalget.

" Sådan som sagen fremlægges, rejser den spørgsmål om, hvorvidt politikerne kan have tillid til forvaltningen. Det er problematisk, hvis politikerne ikke kan have tillid til, at deres beslutninger føres loyalt ud i livet af borgmesteren og forvaltningen.

For så smuldrer grundlaget for den bemyndigelse, kommunalbestyrelser giver deres administration efter kommunestyrelsesloven", siger Frederik Waage.”

Med dette medlemsforslag ønskes der en uvildig juridisk undersøgelse af, om forvaltningen i denne sag er gået ud over den bemyndigelse, som de har fået fra udvalget set i lyset af den politiske bevågenhed, som sagen hele vejen igennem har haft.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Medlemsforslaget blev ikke godkendt med en stemme mod otte. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: O.
Imod stemte: A, B, C, F, Ø og Å.
Undlod at stemme: I.