10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 (2018-0121359)

Borgerrepræsentationen skal efter endt høring tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008. Tillægget tilvejebringer det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 (bilag 2) vedtages endeligt.

Problemstilling

Håndtering af spildevand, herunder regnvand, i Københavns Kommune er reguleret af en lovpligtig spildevandsplan. For at sikre implementering af skybrudstiltag, klimatilpasning af kloakken og ændringer af kloakeringsmetoden i en række byudviklingsområder har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med HOFOR udarbejdet et nyt tillæg til Spildevandsplan 2008. Tillægget indeholder de projekter, som skal gennemføres i 2018 og frem. Borgerrepræsentationen vedtog den 22. marts 2018 at sende tillæg nr. 8 i otte ugers offentlig høring fra den 27. marts 2018 til den 22. maj 2018. I høringsperioden er der modtaget otte høringssvar. Høringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i tillægget. Nye oplysninger siden Borgerrepræsentationens behandling den 22. marts 2018 om omkostninger til projekt om klimatilpasning af kloakken (Lygten Kanal) har medført, at den givne delegation til Teknik- og Miljøudvalget ikke benyttes. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til at vedtage det endelige tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008.

Løsning

Spildevandsplan 2008 danner rammen for at håndtere spildevand i Københavns Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplanen gør det muligt at implementere projekter med skybrudstiltag, klimatilpasning af kloakken, byudvikling og miljøkvalitet, som er blevet offentliggjort eller vedtaget i 2017, samt investeringer vedtaget af HOFOR i 2017 (bilag 2). Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 giver det planmæssige grundlag for projekter i følgende kategorier:  

 

 1. Projekter til skybrudssikring af byen. Der er 13 medfinansieringsprojekter, fem skybrudsprojekter og to private skybrudsprojekter. For at gennemføre anlægsarbejdet af de store skybrudstunneler ved Valby, Svanemøllen og Kalvebod Brygge er der i tillæg nr. 8 til Spildevandsplanen behov for at reservere arealer, der kan blive berørt af arbejdet. Der kan blive behov for at erhverve permanente arealer til bygværker og drift af tunnellerne (Kalvebod Brygge 45 og en skakt på F.L. Smidth grunden). Arealerhvervelserne sker ved frivillig aftale med grundejere eller ekspropriation. 
 2. Projekter til klimatilpasning af kloakken. Der er tre projekter, der afkobler regnvand fra kloakken (separatkloakering). Heraf gennemføres projekterne ved Bispeparken og Lygten Kanal i forbindelse med skybrudssikring. Københavns Kommune forventer i den forbindelse at meddele 18 påbud, som omfatter 27 boligblokke. I tilfælde af påbud orienteres grundejer herom mindst fem år før og har derefter et år til at efterkomme påbuddet. Ved A.C. Meyers Vænge bygges nye boliger, hvor der ikke er behov for påbud om separatkloakering.
 3. Projekter afledt af byudvikling. Det er planlagt, at kloakeringsformen skal ændres til separatkloakering i otte områder: Gadelandet, Elværksgrunden, Grønttorvsoplandet, Ny Østergade, Strandlodsvej, Svanemøllens Kasserne, Store Torv og Lille Torv i Tingbjerg.
 4. Miljøkvalitet. HOFOR etablerer et renseanlæg i Ørestad Syd, som skal håndtere regnvand fra vejene i den sydlige del af Ørestad med efterfølgende udledning til Kalvebod Fælled.

For at fremme plantillæggets projekter blev kompetencen til endeligt at vedtage spildevandsplantillægget efter endt offentlig høring i lighed med tidligere plantillæg delegeret til Teknik- og Miljøudvalget, jf. Borgerrepræsentationen den 22. marts 2018. Delegationen benyttes ikke.

Høring

Modtagne henvendelser i høringsperioden

Der er modtaget otte henvendelser i høringsperioden. Henvendelserne vedlægges som bilag 4. Henvendelsernes hovedsynspunkter er anført nedenfor. Resumé af høringssvar og forvaltningens vurdering heraf fremgår af bilag 3.

Bemærkninger fra lokaludvalg - bilag 3, henvendelser nr. 1-5 og7-8

Generelt er lokaludvalgene positive overfor skybrudsprojekter, men ønsker, at projekterne bruges aktivt til at skabe forbedrede byrum.

 1. Nørrebro Lokaludvalg efterlyser klare regler for ordning om at håndtere regnvand på egen grund (LAR) i stedet for at gøre det ’top down’ med påbud fra kommunens side og peger på, at HOFOR og Frederiksberg Forsyning har forskellige tilgange til ordningen. Lokaludvalget mener desuden, at der skal udarbejdes en miljørapport, hvis der i fremtiden arbejdes med en vending af Grøndals Å. I forhold til projektet ”Rensning i Peblinge Sø” mener lokaludvalget, at der er en uoverensstemmelse mellem titel og kort for projektet.
 2. Amager Vest Lokaludvalgs bemærkninger om projektet ”Rensning af vejvand i Ørestad Syd” handler om vandkvalitet og afledning af spildevand i henhold til fredning.
 3. Kgs. Enghave Lokaludvalg bemærker, at opmagasineringskapacitet på 15.000 m3 virker voldsom for et lille område som Karens Minde. Lokaludvalget forventer, at skybrudsprojektet anlægges i overensstemmelse med områdefornyelsen i Sydhavnens forslag til byrum for Karens Minde.
 4. Brønshøj-Husum Lokaludvalg opfordrer kommunen til at etablere udledning af regnvand til Utterslev Mose samtidig med opførelse af nye bygninger.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Håndtering af regnvand på egen grund (LAR) er et frivilligt valg, som grundejere kan benytte, og Københavns Kommune giver ikke påbud herom. Reglerne for ordningen er som udgangspunkt ens for København og Frederiksberg, men kommunikeres forskelligt af de to respektive forsyningsselskaber. Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt med HOFOR, at den eksisterende information om LAR bliver lettere tilgængelig. I forhold til Grøndalsåen, er projektet om genåbning af Grøndals Å ikke samme projekt som KV53 Grøndalsparken, som er med i tillæg nr. 8. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at vende åen. Interessenter vil blive hørt i sagen, hvis dette ændres. Titel og kort tilrettes ift. ”Rensning i Peblinge Sø”.
 2. I forhold til ”Rensning af vejvand i Ørestad Syd” er der tale om at flytte og forbedre et eksisterende udløb. Naturstyrelsen oplyser, at det er i tråd med formålet med fredningen, at der tilføres rent vand til strandengene ved at flytte og forbedre det eksisterende udløb.
 3. Teknik- og Miljøforvaltningen og Områdefornyelsen i Sydhavnen er ved at undersøge og kvalificere om og hvordan opmagasineringskapaciteten for regnvand håndteres i Karens Minde Aksen. Målet er at skabe det bedst mulige byrum med mest muligt plads til de eksisterende rekreative funktioner.
 4. Forvaltningen kan oplyse, at oplandet bliver midlertidigt tilsluttet fælleskloak, indtil der er mulighed for videre afledning via skybrudsløsning, hvilket forventes etableret i 2026.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

Der er modtaget en henvendelse fra formanden for Haveforening Fremtiden angående finansieringsmuligheder til kloakering af kolonihaver.

Forvaltningens bemærkninger

Høringssvaret indeholder ikke bemærkninger til selve tillæggets projekter, og Teknik- og Miljøforvaltningen har holdt møde med formanden for Haveforening Fremtiden. Henvendelsen har ikke givet anledning til at ændre tillæg nr. 8, men kloakering af kolonihaver, herunder finansiering, indgår i den kommende nye Spildevandsplan.

Mindre ændringer i tillægget

Det reviderede tillæg indeholder mindre ændringer. Priser er tilføjet for to af HOFORs skybrudsprojekter (Amalienborg Slotsplads og Skybrudsledning ’Den grønne kile’) og projekterne for klimatilpasning af kloakken (bilag 2, s. 95-96). I forhold til arealreservation ved etablering af Svanemøllens skybrudstunnel har nye beregninger vist et behov for at ændre en skakts placering. Derfor udgår en matrikel i dette tillæg og en ny placering af skakten vil blive fastlagt i ny Spildevandsplan.I forhold til ”Rensning i Peblinge Sø” er teksten om projektområdet s. 72 tilpasset. I forhold til ”Rensning af vejvand i Ørestad Syd” har nærmere analyser vist et behov for at vurdere placering af udløbspunkt i forbindelse med § 3 tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. Udløbspunktet i tillægget er derfor markeret som foreløbigt.

Økonomi

Indstillingen medfører økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, idet kommunen er grundejer på Tagensvej 186H, som bliver omfattet af krav om separatkloakering. Udgifter til separatkloakering af de tre ejendomme, som indgår i afkoblingsprojektet ved Lygten Kanal, er blevet nærmere kvalificeret af COWI. På baggrund af kvalificeringen er omkostningerne estimeret til ca. 3 mio. kr. i alt. Beløbet er større end tidligere anslået, da det drejer sig om ejendomme, hvor der kun er en ejer, som står for omkostningerne, mens det tidligere estimat (100.000-500.000 kr.) tog udgangspunkt i etageejendomme. Mulighed for at minimere afkoblingens omfang vil ske i forbindelse med, at afkoblingsbehovet konkretiseres. Udgifterne afholdes af Økonomiforvaltningen som grundejer. Udgifterne finansieres af Økonomiudvalgets budget til vedligeholdelse. Projektet forventes gennemført i 2021.

Tillæg nr. 8 medfører desuden udgifter for de grundejere ved Bispeparken og Lygten Kanal, der får meddelt påbud om afkobling af regnvand. På baggrund af protokolbemærkning fra det samlede udvalg til forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 har COWI vurderet, at de berørte grundejere får afledte udgifter på 8.000 kr. pr. lejlighed i etageejendomme som følge af påbud (bilag 5). Beløbet overstiger ikke de anslåede gennemsnitlige beløb på mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. lejlighed, som indgik i forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008. Realiseringen af tillæggets projekter ligger generelt indenfor HOFORs samlede investeringsramme for 2018.

Tillæg nr. 8 vil ikke medføre en forhøjelse af taksterne for håndteringen af spildevand.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget indstillingen, er tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 endelig vedtaget, og projekterne kan igangsættes i 2018 og frem. Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer desuden de berørte grund- og ejendomsejere om, at de om fem år forventes at få påbud om separatkloakering, og at de selv skal afholde udgifterne til separatkloakeringen.

Borgerrepræsentationen forventes at få forelagt en ny Spildevandsplan primo 2019.

 

                                 Pernille Andersen

                                                               / Karsten Biering Nielsen 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.