8. Forslag til lokalplan ”Amager Strandpark”, Amager Øst (2018-0104378)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan ”Amager Strandpark” i høring. Forslaget vil opjustere byggemulighederne for at understøtte de rekreative aktiviteter i strandparken.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til lokalplan ”Amager Strandpark” (bilag 2) offentliggøres og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en ny udviklingsplan for den fredede Amager Strandpark, hvilket er et krav i fredningen. Udviklingsplanen er offentliggjort den 7. juni 2018. Planen lægger op til at opjustere byggemulighederne til rekreative aktiviteter samt til at udlægge zoner til midlertidige boder og stadepladser. Endvidere er forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen blevet opmærksom på, at to eksisterende faste stadepladser i strandparken overskrider byggemulighederne i den gældende lokalplan nr. 326-1 ’Prøvestenen og Ny Amager Strandpark’ og ikke har byggetilladelse. Realiseringen af udviklingsplanen og lovliggørelse af de to stadepladser forudsætter en ny lokalplan. I forlængelse heraf opjusterer lokalplanforslaget byggemulighederne i de byggefelter, der er udlagt i fredningen, samt fastlægger zoner til midlertidige boder og stadepladser.  

Løsning

Lokalplanforslaget opjusterer byggemulighederne i hhv. den nordlige, midterste og sydlige del af strandøen i de i fredningen afgrænsede byggefelter fra 5.000 m2 til 8.700 m2. Derudover fastlægger lokalplanen en række zoner, hvor der må placeres midlertidige boder og stadepladser uden for byggefelterne. 

Fredningen og udviklingsplanen

Amager Strandpark blev i 2014 fredet efter naturbeskyttelsesloven. Formålet med fredningen er at sikre parken som et rekreativt område med almenhedens ret til færdsel. Fredningen regulerer, hvor der må placeres bebyggelse. Det følger endvidere af fredningen, at der skal forelægge en udviklingsplan for området, som sikrer, at det fredede område plejes, drives og udvikles på en måde, der er i overensstemmelse med fredningen. Udviklingsplanen kan tages op til revision hvert femte år. Strandparken har siden 2016 været ejet og drevet af Københavns Kommune. Parken er oprindeligt anlagt og drevet af interessentskabet Amager Strandpark I/S, der blev stiftet af Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en ny udviklingsplan for strandparken i samarbejde med Parkbrugerrådet, som består af fredningens høringsberettigede parter og repræsentanter udpeget af Borgerrepræsentationen (bilag 6). Planen er forelagt Det Grønne Råd.

Opjustering af byggemulighederne samt zoner til midlertidige boder og stadepladser

Udviklingsplanen lægger op til at opjustere byggemulighederne fra 5.000 m2 til 8.700 m2 i fredningens udlagte byggefelter på strandøen samt udlægger zoner til midlertidige boder og stadepladser uden for byggefelterne. Placering af midlertidige boder og stadepladser kræver tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen og skal fjernes i perioden 1. oktober – 1. april.

Lovliggørelse

Der er i dag to faste stadepladser på midten af strandøen i form af hhv. campingvogne til Minigolf og Is samt opbevaring for en blokartbane (bane til gokarts med sejl). Disse faste stadepladser er i strid med den nuværende lokalplan. Det tidligere Amager Strandpark I/S har udlejet pladserne, men lejerne har ikke søgt om dispensation fra fredningen eller byggetilladelser, som påkrævet. Forvaltningen vurderer, at det er en god placering til midlertidige aktiviteter, da det understøtter anvendelsen i den parkprægede del af strandøen. Derfor muliggør udviklingsplanen og lokalplanforslaget, at der etableres en zone til midlertidige boder og stadepladser i området.

Byliv

Størstedelen af strandparken vil fortsat være friholdt for bebyggelse med områder til fordybelse, fred og ro. Lokalplanforslaget vurderes særligt at skabe nye muligheder for bl.a. vandsportsaktiviteter i strandparken uden for højsæsonen, da der vil blive bedre mulighed for at opbevare udstyr. Det vil understøtte Fællesskab Københavns indsats om en bedre hverdag i byrummet.

Miljø og bynatur

Forvaltningen vurderer, at 507 træer i den oprindelig strandpark lever op til kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige og udpeges i lokalplanforslaget som bevaringsværdige (se bilag 5). Amager Strandpark indgår som en vigtig delstrækning i Stormflodsplan for København 2017 (BR 22. juni 2017). Da planen endnu er på et overordnet niveau, vil en lokalplanlægning for stormflodssikringen ske i en senere proces, når der foreligger et konkret projekt, og når der er afsat midler dertil. Lokalplanforslaget er ikke til hindring for en stormflodssikring.

Parkering

Ved offentlige formål skal antallet af bil- og cykelparkering fastsættes på baggrund af en konkret vurdering. I gældende lokalplan er parkeringskravet fastsat til 1.000 parkeringspladser på strandøen og 400 pladser på den oprindelige strand. Aktuelt er der anlagt 400 pladser på strandøen, hvor de resterende 600 pladser er reservepladser, som alene åbnes for parkering på dage med mange besøgende. I den gældende lokalplan er der stillet krav om op til 5.000 cykelparkeringspladser, som sammen med metroen, begrænser andelen af strandgæster i bil. Forvaltningen vurderer, at parkeringskravet i den gældende lokalplan skal videreføres for både biler og cykler, da lokalplanen særligt vil understøtte aktiviteter andre dele af året end i højsæson. Dertil kan nævnes, at reservepladserne til bilparkering hidtil kun i et begrænset omfang har været åbnet for parkering i højsæson. I højsæsonen er der stort pres på bilparkeringen, som belaster de omkringliggende områder bl.a. Amager Strandvej, og det vil have konsekvenser på dage med mange besøgende, hvis reserveparkeringen nedlægges eller permanente pladser inddrages til andre formål. 

Borgerinddragelse

Der er foretaget intern høring af lokalplanforslaget, herunder af Amager Øst Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Følgende hovedsynspunkter har været fremført af lokaludvalget.

  1. Lokalplanområdet bør udvides, så det også omfatter området op til Prøvestenen og evt. også området syd derfor. Der er ønske om en gangsti langs kysten fra strandparken til Prøvestenen.
  2. Lokaludvalget finder sensorstyret ledelys problematisk, da de skræmmer dyrelivet i mørket, ligesom lokalplanen ikke bør forhindre lystfiskeri.
  3. Lokaludvalget finder, at bebyggelse – især i den sydlige del – skal fremstå mere ensartet. Krav om brug af designmanualen bør derfor fremgå direkte af lokalplanen.
  4. Der er skepsis overfor at udvide byggefelterne mere, end hvad der er tilladt i fredningen.

Forvaltningens bemærkninger

  1. Formålet med lokalplanforslaget er at muliggøre de udviklingsmuligheder i strandparken, som udviklingsplanen lægger op til. Der er aktuelt ikke et ønske om at ændre planlægningen for Prøvestenen, hvorfor området ikke indgår i lokalplanforslaget. En gangsti langs kysten vil kræve yderligere analyse, hvor formålet med lokalplanen er at muliggøre udviklingsmulighederne i udviklingsplanen.
  2. Belysning og fiskeri reguleres ikke i lokalplanen, men i udviklingsplanen for Amager Strandpark. Det fremgår af udviklingsplanen, at belysning skal være lav, ikke blændende belysning, og at lystfiskeri er tilladt fra 1. oktober til 30. april.
  3. Der er udarbejdet en ny designmanual, som sikrer arkitektonisk kvalitet og et ensartet udtryk i bebyggelsen. Forvaltningen vil ved udlejning af grund til byggeri mv. i strandparken stille krav om, at designmanualen bliver overholdt.
  4. Byggefelterne skal ikke udvides. Det er etagearealet inden for fredningens udpegede byggefelter, der opjusteres, for at understøtte rekreative aktiviteter og faciliteter.

Miljøvurdering

Lokalplanen medfører ikke miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven.  

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 30. november 2017.Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen primo 2019. 

                                   Pernille Andersen

                                                                 / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne sender forslaget i høring med henblik på at få lokale indspil, da det er et stort rekreativt område med stor betydning for de lokale brugere. Partierne ønsker så vidt det er muligt at tage højde for lokaludvalgets ønsker fra den interne høring vedrørende byggefelter og bebyggelsesprocent.”