24. Ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab I/S og ejerkommunerne (2018-0223780)

Som følge af en ændring i byggeloven skal Borgerrepræsentationen godkende, at afgørelseskompetence som led i brandsyn mv. i særlige, konkrete tilfælde overføres til Hovedstadens Beredskab, og at Hovedstadens Beredskab skal høres, når et byggeri ikke er indsatstaktisk traditionelt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at det godkendes, at Københavns Kommune i medfør af byggelovens § 16 C, stk. 6-7, overfører kompetence til Hovedstadens Beredskab som beskrevet i bilag 2,

 2. at det godkendes, at Hovedstadens Beredskab høres i byggesager, hvor et byggeri afviger fra den kommende vejledning om indsatstaktisk traditionelt byggeri, jf. bilag 3.

Problemstilling

Ved ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen i 2016 blev bl.a. en række reguleringsområder overflyttet fra først- til sidstnævnte lovgivning for at gøre sagsbehandlingen mindre kompleks. Herved var der imidlertid ikke hjemmel for kommunerne til at henlægge afgørelser vedr. brandsikkerhedsmæssige forhold til et fælleskommunalt beredskab, for Københavns Kommunes vedkommende til Hovedstadens Beredskab (HBR).

På opfordring fra KL og Danske Beredskaber har Folketinget den 29. maj 2018 med ikrafttræden den 1. juli 2018 vedtaget en ændring af byggeloven, som giver en sådan hjemmel i forhold til konkret definerede opgaver i særlige situationer for at styrke personsikkerheden og hensyn til fortsat drift.

Med tilslutning fra ejerkommunernes repræsentanter i Samarbejdsorganet har bestyrelsen for HBR den 20. juni 2018 vedtaget forslag til ændret arbejdsdeling mellem HBR og ejerkommunerne i relation til brandsyn og afgørelser om brandsikkerhedsmæssige driftsforhold samt vedr. rådgivning om brandtekniske forhold efter bygningsreglementet, jf. bilag 2 og 3.

Løsning

På brandsynsområdet eller ved ulovlig anvendelse af bygninger mv. er det efter ændring af byggeloven muligt at henlægge afgørelseskompetence til HBR, hvor der i det konkrete tilfælde vurderes at være fare for personsikkerheden, og der samtidig vurderes at kunne nedlægges forbud eller stilles særlige vilkår, evt. meddeles dispensation for at sikre fortsat drift.

Områderne, der er nærmere beskrevet i bilag 2 og 4, er følgende:

 • Ved brandsyn af telte, festivaler og engangsarrangementer mv.
 • Ved brandsyn af andre lokaliteter, hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er samlet under særlige forhold.
 • Ved brandsyn af visse industribygninger, herunder højlagre, der er overført fra beredskabslovgivningen til bygningsreglement.
 • Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af bygninger mv.

En henlæggelse af beføjelser og pligter forudsætter efter byggeloven, at kommunalbestyrelsen (Borgerrepræsentationen) vurderer, at kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

For så vidt angår rådgivning om brandtekniske forhold efter bygningsreglementet er der især ét område, som HBR har peget på, hvor der efter HBR’s vurdering er tvingende årsager til at inddrage HBR i kommunens sagsbehandling. Der er tale om byggerier, hvor bygherre ansøger byggemyndigheden om at fravige en kommende vejledning om indsatstaktisk traditionelt byggeri, jf. også bilag 3.

Såfremt HBR ikke høres i disse situationer, kan det betyde øgede omkostninger for ejerkommunerne, f.eks. til anskaffelse af materiel, som HBR ellers ikke havde planlagt/behov for at købe. HBR’s planlægning af organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, herunder serviceniveau i ejerkommunerne vil blive bagudrettet i forhold til bygningsmassens udvikling i stedet for en fremadrettet helhedsplanlægning. De valgte løsninger kan tillige influere på HBR’s indsatsmuligheder i en sådan grad, at HBR ikke kan udelukke, at personsikkerheden kompromitteres.

Der er efter bygningsreglementet ikke pligt til at høre/søge rådgivning hos redningsberedskabet, men dimensioneringen af det kommunale redningsberedskab er kommunernes eget ansvar, hvorfor HBR’s erfaringer og kompetencer på det indsatsmæssige område naturligt nyttiggøres ved denne type af ansøgninger om byggetilladelse.

HBR vil, jf. bilag 3 og 4, som hidtil yde rådgivning om brandtekniske forhold på følgende områder:

 • Forhåndsdialog og andre forberedende møder.
 • Driftsmæssige vilkår for objekter, der er omfattet af brandsyn.
 • Tilsyn og lovliggørelsessager ved brandtekniske installationer, tilkørsel- og brandredningsforhold.
 • Øvrig brandteknisk byggesagsbehandling.

Den ændrede lovgivning betyder imidlertid, at rådgivning mv. skal følges op af en formel afgørelse fra byggemyndighedens side. Der vil tillige være behov for, at der i ejerkommunerne indføres procedurer for en nødvendig orientering af HBR om forhold, der er af betydning for HBR’s varetagelse af brandsynspligten, planlægning af indsatser, dimensionering, materielanskaffelser og uddannelser mv., jf. bilag 3. Opgaver, der alle skal bidrage til at skabe større tryghed for borgerne. 

Sådanne procedurer vurderes af HBR at ville betyde en forøget administrativ byrde for såvel ejerkommunernes byggemyndigheder som for HBR, men et tæt samarbejde omkring de nævnte brandtekniske forhold er nødvendigt for fortsat at sikre en høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne, som anført i målsætningerne i ejerstrategien for HBR.

For at kunne sikre en smidig tilrettelæggelse af arbejdsdelingen og undgå fejl og uhensigtsmæssigheder er det nødvendigt, at samtlige ejerkommuner tilslutter sig forslaget om ændret arbejdsdeling

Ejerkommunernes overførsel af beslutningskompetence til HBR, som angivet i bilag 2 og 4, vil i henhold til byggelovens § 16 c, stk. 8, skulle fastsættes i vedtægterne for HBR. Derudover medfører den ændrede arbejdsdeling en ændring af Service Level Agreement (SLA). Forslag til vedtægtsændringer og ændring af SLA vil blive forelagt ejerkommunerne til godkendelse på et senere tidspunkt.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forudsat, at forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne godkendes i Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelserne i de øvrige ejerkommuner, vil den videre proces være således:

 • HBR og ejerkommunerne skal på baggrund af ændret arbejdsdeling afklare og fastlægge samarbejdsprocedurer samt omfanget af evt. heraf forøgede administrative byrder

 • Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelserne i de øvrige ejerkommuner forelægges indstilling om vedtægtsændringer og ændring af SLA

 • De af ejerkommunerne godkendte vedtægtsændringer forelægges det kommunale tilsyn til godkendelse.

 

            Peter Steensgaard Mørch                                  Pernille Andersen     

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.