4. Københavnerruten, supercykelsti - anlæg af punktvise forbedringer, Indre By og Amager Øst (2018-0138157)

For at skabe bedre fremkommelighed og tryghed for cyklister i Indre by og Amager Øst skal der tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler til anlæg af punktvise forbedringer, så ”missing links” på Københavnerruten lukkes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at ni projektforslag A, B, C, D, E, F, G, H og K danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4A – 4H og 4K og bilag 6.
  2. at et projektforslag J danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, herunder at der nedlægges tre p-pladser i grøn zone i forbindelse med projektforslag J, jf. bilag 4J og bilag 6.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  3. at anlægsprojektet Københavnerruten nedskrives med 5,5 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden. Nedskrivningen foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2018, jf. økonomiafsnittet og bilag 7. 
  4. at midler i Budget 2014, Cykelpakke VIII, afsat til tiltag på H.C. Andersens Boulevard i stedet anvendes til færdigprojektering og anlæg af tiltag på Øster Farimagsgade og Nørre Farimagsgade.
  5. at der frigives 16,2 mio. kr. til Københavnerruten til færdigprojektering og anlæg af tiltagene i Indre by og Amager Øst. De 16,2 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 7.

Problemstilling

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der i Cykelpakke VIII afsat 6,0 mio. kr. til Københavnerruten fordelt med 4,5 mio. kr. til tiltag på H.C. Andersens Boulevard og 1,5 mio. kr. til krydset Øster Farimagsgade/Sølvgade. Københavnerruten fik tilsagn om støtte på 15,5 mio. kr. fra Vejdirektoratet, jf. Borgerrepræsentationens møde den 23. januar 2014. En række tiltag på Københavnerruten etableres imidlertid ikke eller etableres i regi af andre anlægsprojekter, og Vejdirektoratet reducerede i marts 2018 tilsagnet til 11,1 mio. kr., jf. bilag 8.

Der skal tages stilling til projektforslag og til frigivelse af anlægsmidler, så den videre projektering og anlæg kan igangsættes. Der skal ligeledes tages stilling til nedlæggelse af tre p-pladser yderligere end vedtaget i Budget 14, og at midler afsat til tiltag på H.C. Andersens Boulevard frigives og anvendes til tiltag på Øster Farimagsgade og Nørre Farimagsgade.

Løsning

Konceptet for supercykelstierne blev besluttet af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2011. Københavnerruten forbinder supercykelstierne mellem Københavns centrum og omegnskommunerne, og den løber fra Svanemøllen Station gennem Indre by og Amager Øst frem til kommunegrænsen til Tårnby Kommune, jf. bilag 2A. Forvaltningen har udarbejdet projektforslag til ti tiltag, hvoraf to tiltag (5 og 6) er justeret, da de i Budget 14 vedtagne løsningsforslag ikke kunne opnå politiets godkendelse, jf. nedenfor. Alle projektforslag sikrer bedre flow og øget sikkerhed for cyklisterne på ruten, jf. bilag 2B, samtidig med, at de enten fastholder eller forbedrer de eksisterende forhold for øvrige trafikanter. Forsinkelsen skyldes bl.a., at projektets indhold fra start var uklart defineret, jf. 2. anlægsoversigt (TMU 11. juni 2018).

1. Øster Farimagsgade udfor Øster Farimagsgades Skole, bilag 4A

På Øster Farimagsgade i retning mod Østerbro, anlægges en busperron, og der etableres sensorstyret signal ved fodgængerfeltet for at give cyklister et bedre overblik over fodgængere og buspassagerer, hvilket øger sikkerheden for alle.

2–4. Krydset Sølvgade/Øster Farimagsgade og Øster Farimagsgade frem til Lundsgade, bilag 4B – 4D

I krydset i retning mod Østerbro udvides cykelstien fra 2,0 m til 2,2 m og i retning mod Vesterbro anlægges en cykelsti på 2,2 m. Vognbanerne i retning mod Vesterbro reduceres fra tre til to og den yderste vognbane ændres fra separat venstresvingsbane til kombineret ligeud- og venstresvingsbane. Forvaltningen vurderer, at tiltaget ikke har negative konsekvenser for trafikafviklingen. Projektforslaget er koordineret med projektet ’Bedre bus til Nørre Campus’. På Øster Farimagsgade i retning mod Østerbro anlægges en busperron ud for Øster Farimagsgade nr. 10 og 12. Frem til Lundsgade udvides fortovet fra 3,2 m til 5,75 m. Fra krydset udvides cykelstien fra 2,2 m til 2,8 m i retning mod Østerbro. Løsningen sikrer bedre flow og øget sikkerhed for cyklister og sikrer, at af -og påstigende buspassagerer har tilstrækkelig plads og ikke kommer i karambolage med cyklister. De eksisterende p-pladser flyttes indenfor anlægsområdet.

5. Krydset Nørre Farimagsgade/Gothersgade, bilag 4E

På Nørre Farimagsgade i retning mod Østerbro etableres kombineret højresvingsspor og busbane ind i krydset. Efter krydset i retning mod Østerbro anlægges busperron, og cykelstien udvides fra 2,2 m til 2,8 m. Løsningen sikrer øget sikkerhed for cyklister og sikrer, at af -og påstigende buspassagerer har tilstrækkelig plads og ikke kommer i karambolage med cyklister.

6. Krydset Nørre Farimagsgade/Ahlefeldtsgade, bilag 4F

På Nørre Farimagsgade i retning mod Vesterbro etableres højresvingsspor før krydset og der anlægges en 2,8 m bred cykelsti efter krydset. Løsningen sikrer øget sikkerheden for cyklister.

7. Krydset H.C. Andersens Boulevard/Hammerichsgade, bilag 4G
I retning mod Amager etableres den vedtagne fremførte cykelsti til Hammerichsgade ikke, da politiet ikke godkendte løsningsforslaget. For at opnå større sikkerhed for cyklister og bilister etableres i stedet et blåt cykelfelt i forlængelse af cykelstien frem mod krydset, og der etableres et højresvingsspor for bilister, så cyklister, der kører lige ud, kører på venstre side af de højresvingende biler. Løsningen sikrer, at cyklister, der kører lige ud, er adskilt fra højresvingende biler, hvilket øger både tryghed og sikkerhed for cyklister.

8. H.C. Andersens Boulevard udfor Glyptoteket og Dantes Plads, bilag 4H

I retning mod Amager etableres den vedtagne fremførte cykelsti til Niels Brocks Gade ikke, da politiet ikke godkendte løsningsforslaget. I stedet etableres cykelsymboler i højresvingsbanen frem til Niels Brocks Gade. Der etableres ikke et blåt cykelfelt, fordi dette kræver, at det er en separat cykelbane. Det er der ikke her, da det er en højresvingsbane. I retning mod søerne etableres desuden cykelsymboler i højresvingsbanen frem mod Stormgade. Løsningen forbedrer fremkommeligheden for cyklister.

9. H.C. Andersens Boulevard ml. Niels Brocks Gade og Rysensteensgade, bilag 4J

I retning mod Amager føres lokalvejen ud på H. C. Andersens Boulevard, og der anlægges en 3m bred cykelsti fra lokalvejen frem til Rysensteensgade. Der etableres separat højresvingsbane mod Rysensteensgade på H.C. Andersens Boulevard. Løsningen forbedrer både sikkerhed og fremkommelighed for cyklister. Løsningen medfører fældning af tre træer (kejserlind), og der nedlægges ni p-pladser, jf. nedenfor.

En alternativ løsning, der ikke medfører fældning af træer, er at etablere skiltning på hjørnet af Niels Brocks Gade og lokalvejen langs H. C. Andersens Boulevard, så bilister ikke kan anvende lokalvejen til separat højresvingsbane. Forvaltningen vurderer, at denne løsning i mindre grad vil øge sikkerhed og fremkommelighed for cyklister, jf. bilag 4Ja.

10. Krydset Vermlandsgade/Kløvermarksvej, bilag 4K

I retning mod Prags Boulevard anlægges venstresvingsbane for cyklister mod Kløvermarksgade. Løsningen forbedrer fremkommeligheden for cyklister.

Træer og parkering

Der fældes tre træer (kejserlind) i forbindelse med tiltaget mellem Niels Brocks Gade og Rysensteensgade, jf. bilag 4J. Træerne er plantet i 2001 og er en del af trærækken på H.C. Andersens Boulevard. Ingen af træerne er bevaringsværdige, ikoniske eller fredede, jf. Københavns Kommunes træpolitik (BR 26. maj 2016). Der plantes fire erstatningstræer af samme art med et stammeomfang på 18-20 cm, en kronebredde på 2-2,5 m og en højde på 5-5,5 m.

I delprojektet i bilag 4J mellem Niels Brocks Gade og Rysensteensgade har det vist sig nødvendigt at nedlægge yderligere tre p-pladser udover de seks, der er godkendt i forbindelse med Cykelpakke VIII (BR 3. oktober 2013) for at give tilstrækkelig plads til den separate højresvingsbane på H.C. Andersens Boulevard op mod Rysensteensgade, jf. bilag 4J.

Belægningsprocenterne i området ved lokalvejen var ved seneste tælling i oktober 2017: 85 %, kl. 12, 77 %, kl. 17 og 63 %, kl. 22, jf. bilag 10. Nedlæggelserne vil medføre en stigning i belægningsprocenten på 1 %.

Høring

Tiltagene på Øster Farimagsgade, Nørre Farimagsgade og på H.C. Andersens Boulevard har været i høring hos Indre By Lokaludvalg, som støtter projektforslaget i sin nuværende udformning, jf. bilag 5. Projektforslagene er godkendt af politiet og Movia.

Økonomi

Med denne indstilling skal 4,8 mio. kr. (2014 p/l) fra Budget 2014 og 11,1 mio. kr. (2018 p/l) fra den statslige Supercykelstipulje frigives til anlæg af Københavnerruten. De to anlægsbevillinger svarer i alt til 16,2 mio. kr. (2018 p/l) og skal med denne indstilling frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. bilag 7.

Københavnerruten opnåede et tilsagn på 15,5 mio. kr. (2014 p/l) fra Statens Supercykelstipulje, jf. Borgerrepræsentationens møde den 23. januar 2014. En række tiltag på Københavnerruten etableres imidlertid ikke, eller de etableres i regi af andre anlægsprojekter, og Vejdirektoratet reducerede tilsagnet til 11,1 mio. kr. De 15,5 mio. kr. (2014 p/l) svarer til 16,6 mio. kr. (2018 p/l) og indtægts- og udgiftsbudgettet til projektet skal på den baggrund nedskrives med 5,5 mio. kr. (2018 p/l) jf. bilag 7.

Midlerne afsat til tiltag på H.C. Andersens Boulevard i Budget 2014 (Cykelpakke VIII) anvendes til færdigprojektering og anlæg af tiltag på Øster Farimagsgade og Nørre Farimagsgade.

I forbindelse med projektet nedlægges tre parkeringspladser i grøn betalingszone, hvilket medfører et indtægtstab på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering på 0,045 mio. kr. fra 2019 og frem. Indtægtstabet søges dækket i forbindelse med kommende budgetforhandlinger. Projektet er på listen over projekter, der kan blive sat i bero af Teknik- og Miljøforvaltningen, så anlægsmåltallet 2018 for Teknik- og Miljøforvaltningen ikke overskrides, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. januar 2018.

Videre proces

Tiltagene færdigprojekteres i 2018 og udføres primo 2019 med ibrugtagning maj 2019.

Pernille Andersen

                        /Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. – 5. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ønsker så vidt muligt at imødekomme Lokaludvalgenes ønsker i høringssvarene i det videre arbejde.”