13. Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner - Bag Rådhuset, Indre By (2018-0181252)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til åbning af 35 parkeringspladser på matriklen Bag Rådhuset for offentligheden. Åbningen har til formål at forbedre adgang til parkeringsforhold for byens brugere og borgere.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at 35 parkeringspladser på kommunens matrikel Bag Rådhuset gøres offentligt tilgængelige ved at indføre 2-timers tidsbegrænsning på pladserne, som beboere med licens til licenszone Indre By (IB) undtages i aften- og nattetimerne samt weekend jf. bilag 2.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelse af budgetaftale 2016 at forbedre forholdene for beboerparkering i København blandt andet ved at åbne for 400 parkeringspladser ved kommunale institutioner. Parkeringspladserne på matriklen Bag Rådhuset indgår i de 400 parkeringspladser. Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 22. september 2016 at udsætte beslutning om åbning af parkeringspladserne på kommunens matrikel ved navn Bag Rådhuset med henblik på forelæggelse for gruppeformandskredsen og efterfølgende politisk behandling.

Gruppeformandskredsen har på møde den 20. april 2018 stillet forslag om, at parkeringspladserne på matriklen Bag Rådhuset kun åbnes for offentligheden i weekenden. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til hvilken parkeringsordning, der skal indføres for området Bag Rådhuset, for at pladserne kan åbnes i 2019.

Løsning

Parkeringsarealet med adressen Bag Rådhuset omfatter to matrikler, som begge ejes af Københavns Kommune, og som administreres af Økonomiforvaltningen og anvendes af brugere af rådhuset samt brandstationen (Hovedstadens Beredskab). Der er derfor tale om privat grund og ikke offentlig vej, hvorfor der ikke kan indføres betalingsparkering

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en høring i gruppeformandskredsen, som i den forbindelse har efterspurgt yderligere høring i Økonomiforvaltningen og Hovedstadens Beredskab med henblik på at kvalificere muligheden for at åbne for offentlig parkering på arealet. Forvaltningen anbefaler med udgangspunkt i høringen fortsat, at 35 parkeringspladser på området Bag Rådhuset gøres offentligt tilgængelige ved at indføre en tidsbegrænsning på to timer hele døgnet. Det betyder, at alle borgere kan parkere der gratis i op til to timer alle ugens dage, men ikke længere - selv mod betaling. Beboere med licens til licenszone IB undtages tidsbegrænsning i tidsrummet 17-7 og i weekenden. Den eventuelle åbning af 35 parkeringspladser er godkendt af politiet.

Ud over de nævnte 35 pladser reserveres der 12 parkeringspladser til brug for rådhusets tjenestekøretøjer, og tre parkeringspladser nærmest rådhuset på siden mod Vester Voldgade omdannes til cykelparkering i overensstemmelse med ønske fra Økonomiforvaltningen. De 12 pladser spærres med parkeringsbøjle, der skal åbnes med nøgle.

Den anbefalede løsning betyder, at alle skal overholde tidsbegrænsningen på de åbnede pladser, herunder medarbejdere på rådhuset, borgerrepræsentanter samt besøgende til rådhuset. Dette er tilsvarende for medarbejdere ved de andre kommunale institutioner, der skal gøre, eller allerede har gjort, deres parkeringspladser tilgængelige for offentligheden.

Maksimalt to timers tidsbegrænsning anbefales for at minimere risikoen for, at udefrakommende anvender pladserne til parkering i forbindelse med ærinder andre steder i byen, herunder i Tivoli eller på Strøget, hvilket vil nedbringe udskiftningen på pladserne markant. Mod betaling vil det stadig være muligt at benytte kommunens øvrige parkeringsarealer omkring rådhuset i mere end to timer.

Offentlig og privatretlig regulering

Der skelnes i lovgivningen mellem offentligretlig parkeringsregulering og privatretlig parkeringsregulering. Offentligretlig parkeringsregulering defineres af, at den udføres af kommunens parkeringsvagter efter officiel skiltning, der er opsat i henhold til Bekendtgørelse om vejafmærkning. Privatretlig parkeringsregulering sker i henhold til aftalegrundlag på privat grund og omfatter derfor al parkeringsregulering, der ikke er offentligretlig parkeringsregulering.

Tidsbegrænsningen på området Bag Rådhuset vil blive skiltet med samme offentligretlige skiltning, som anvendes på byens øvrige offentligt tilgængelige veje og arealer, da det er en forudsætning for, at kommunens parkeringsvagter kan håndhæve overholdelse af tidsbegrænsningen og pålægge afgifter for ulovlig parkering på pladsen.

Løsningen anbefales med udgangspunkt i, at det er den løsning, der kan håndhæves af kommunens parkeringsvagter og samtidig forbedrer parkeringsforholdene særligt for beboere i området og som derfor lever op til formålet med at åbne for offentlig parkering ved kommunens institutioner.

Forvaltningens kommentarer til høring i Hovedstadens Beredskab og Økonomiforvaltningen

Hovedstadens Beredskab har i sit høringssvar bedt forvaltningen om at tage med i sine overvejelser, at Hovedstadens Beredskabs køretøjer skal have uhindret adgang i forbindelse med udrykningskørsel (se bilag 4 og 5 for høringssvar).

Forvaltningen vurderer, at afmærkning af parkeringspladserne (beskrevet i bilag 2) betyder, at manøvreforholdene forbedres, så færre biler er nødsaget til at bakke ud foran ind- og udkørsel til brandstationen og derved være til gene for udrykningskøretøjer. I dag er dette nødvendigt for at forlade rækken af parkeringspladser nærmest brandstationen. De eksisterende spærreflader foran ind- og udkørsel til brandstationen bevares og bommen mod H.C. Andersens Boulevard åbnes ikke for offentlig ind- og udkørsel, hvorfor denne fortsat forbeholdes til udrykningskøretøjer. Det er derfor også forvaltningens vurdering, at man kan imødekomme Hovedstadens Beredskabs forbehold.

På grund af kommunens anlægsloft for 2018 er projektet ’Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner’ sat i bero i 2018. De 35 p-pladser på området Bag Rådhuset åbnes derfor først i 2019, når projektet genoptages.

Alternativ løsning – åbning af parkeringspladser for offentligheden kun i weekenden

Gruppeformandskredsen har efterspurgt, at parkeringspladserne kun åbnes for offentligheden i weekenden. Det vil betyde, at pladserne fortsat reserveres til rådhusets og brandstationens brugere i hverdagene.

Hvis pladserne kun skal åbnes i weekend, er der mulighed for enten en offentligretlig regulering, der kun ville kunne håndhæves i weekenden, hvor den gælder for alle, eller en særlig privat parkeringsordning, som kun gælder i hverdagene.

Offentligretlig ordning – håndhæves af kommunens parkeringsvagter

Kommunens parkeringsvagter kan kun pålægge afgifter for skiltning og afmærkning, der er opsat jf. Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelsen giver kun hjemmel til at reservere parkeringspladser til fordel for køretøjstyper som elbiler og delebiler eller personer med handicapkort.

Kommunen kan således ikke anvende skiltning jf. Bekendtgørelse om vejafmærkning til at reservere parkeringspladserne kun til en bestemt gruppe brugere i et bestemt tidsrum (fx rådhusets medarbejdere, borgerrepræsentanter og besøgende i hverdagene). Kommunens parkeringsvagter kan derfor ikke håndhæve en parkeringsordning i hverdagene, men kun i det tidsrum, hvor den gælder for alle (weekend). Det vil derfor medføre, at alle kan parkere uden restriktion på pladserne i hverdagene, og ønsket om at reservere pladserne til rådhusets og brandstationens brugere er derved ikke opfyldt.

Privatretlig ordning – håndhæves af grundejer

Hvis det ønskes kun at åbne parkeringspladserne for offentligheden i weekenden, kan det gøres ved at bibeholde den nuværende særlige privatregulerede parkeringsordning, som i dag administreres af rådhusvagterne. Denne særlige parkeringsordning tager udgangspunkt i Mark- og Vejfredslovens §17. Det skal fremgå af privatretlig skiltning på pladsen, hvornår det er tilladt for udefrakommende at parkere, og hvornår det ikke er tilladt. Supplerende kan der etableres en bom ved ind-og udkørsel til parkeringspladsen ved Vester Voldgade, som er lukket i hverdage og åben i weekenden. Den kan tilknyttes et adgangssystem, hvor alle kendte brugere får udleveret en brik eller kode til at få adgang til parkeringspladsen. Besøgende med ærinde til rådhuset vil skulle vente på godkendelse for at blive lukket gennem bommen. Det vil have nogle trafikale konsekvenser, da den besøgende i ventetiden skal holde på Vester Voldgade ind over fortov og cykelsti og midt i et lyskryds. Forvaltningen vurderer ikke, at etablering af skilte og eventuelt bom og adgangssystem kan finansieres af projektet, men at det i stedet besluttes og finansieres af grundejer.

Konsekvenser af åbning af parkeringspladser kun i weekenden

Hvis parkeringspladserne udelukkende åbnes i weekenden, er Økonomiforvaltningen som grundejer fortsat ansvarlig for parkeringskontrollen, og parkeringspladserne bliver derfor ikke omfattet af offentligretlig regulering i modsætning til de øvrige parkeringspladser, der åbnes ved kommunale institutioner som led i det samlede projekt. Det betyder, at grundejer fortsat kan bestemme, hvem der kan få adgang til parkering i hverdagene. Pladserne ville blive tilgængelige for alle i weekenden og reserveres ikke kun til beboere i licenszone IB.

Da kommunen ikke anvender private parkeringsselskaber til at regulere parkering på egen grund, skal grundejer kontakte politiet for at få fjernet biler, der holder ud over den tilladte tid.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at gruppeformandskredsens forslag om at åbne parkeringspladserne for offentligheden i weekenden er teknisk muligt og inden for lovens rammer. Det vurderes dog også, at åbning kun i weekenden ikke lever op til hensigten i den oprindelige beslutning, som er at give borgere og særligt beboere i området mulighed for at anvende den parkeringskapacitet, der er beliggende på kommunens egne matrikler. En løsning, hvor der kun åbnes i weekenden, giver desuden ikke mulighed for at reservere pladserne til beboere i licenszone IB i det tidsrum.

Økonomi

Der er ikke anlægsudgifter forbundet med denne indstilling, da de nødvendige anlægsmidler til at åbne pladserne er bevilget på Borgerrepræsentationens møde den 24. august 2017.

Der er søgt varige driftsmidler til øget renhold og vedligehold fra 2019 og frem i forbindelse med Budget 2019, som omfatter 15.000 kr. årligt til drift af parkeringspladsen Bag Rådhuset.

Videre proces

Der foretages endelig afklaring af placering af parkeringsbøjler til tjenestekøretøjer samt omdannelse af tre parkeringspladser til cykelparkering med Økonomiforvaltningen.

Parkeringspladserne forventes åbnet senest marts 2019, under forudsætning af, at det samlede projekt ’Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner’ genoptages i januar 2019.
Forvaltningen evaluerer ordningen efter seks måneder for at følge op på, om det har givet anledning til begrænsning af udkørsel for udrykningskøretøjer.

 

Pernille Andersen

                                            /Pia Holm Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:
”At parkeringspladserne kun åbnes for offentligheden i weekenden.”

For stemte: A, C, I og O.
Imod stemte: B, F, Ø og Å.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med fem stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

Indstillingen blev ikke anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, Ø og Å.
Imod stemte: A, C, I og O.

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ville ved sagens behandling i ØU have stillet forslag om i højere grad at tilgodese handicap-p-pladser, el-delebiler og cykelparkering på området.”