14. Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2019 (2018-0229823)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udvalgets mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at den samlede mødeplan for Teknik- og Miljøudvalget 2019 godkendes, jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan for 2019. Planen vil indgå i den samlede politiske mødeplan for 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan skal i henhold til styrelsesloven godkendes af udvalget året inden, den træder i kraft.

Løsning

Der er for 2019 planlagt 22 udvalgsmøder. Herudover planlægges to buffermøder, som kan anvendes, såfremt der opstår behov herfor.

Møderne er som udgangspunkt placeret på mandage kl. 15.00-19.00.

Budgetseminar

To af møderne - 4. marts 2019 og den 19. august 2019 – er fastlagt til budgetseminar. Begge seminarer afholdes fra kl. 9.00-17.00. I forlængelse af begge budgetseminarer afholdes kort udvalgsmøde.

Temamøde

Forud for udvalgsmødet den 3. juni 2019 afholdes et temamøde fra kl. 12.00-15.00.  På temamødet præsenteres forvaltningens opfølgning på eventuelle økonomiske konsekvenser af budgetanalysen af omkostningseffektiviteten på driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Selve budgetanalysen fremlægges i april 2018.

Studietur

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. april 2018, at der afholdes studietur for udvalget i 2019. Forslag til perioder fremgår tentativt af nedenstående forslag til mødeplan for 2019. Udvalget træffer endelig beslutning om datoer for studieturen i løbet af efteråret.

Sammenhæng mellem møder i Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen

I forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af Borgerrepræsentationens mødekalender for 2017 (BR 13. oktober 2016) afgav en samlet Borgerrepræsentationen følgende protokolbemærkning: ”Det forudsættes, at plan- og bevillingssager behandles i et fast track, så sagerne kun undtagelsesvis er mere end fire uger fra behandling i fagudvalg til behandling i Borgerrepræsentationen.”

Der er i forslag til mødedatoer derfor taget udgangspunkt i, at der skal være kortest mulig tid mellem de politiske behandlinger. Det er tilstræbt, at der fro møderne i Borgerrepræsentationen er tilrettelagt minimum et møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor der skabes mulighed for et samlet sagsforløb på max fire uger fra fagudvalg over Økonomiudvalg til Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet mødeplan for møder i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er planlagt 13 møder i Borgerrepræsentationen, herudover afholdes to møder til 1. og 2. behandling af budgettet. Teknik- og Miljøforvaltningen ser bort fra møderne, hvor budgettet behandles, da det ikke er muligt at få behandlet sager fra fagudvalgene her.

Ud af de 13 møder i Borgerrepræsentationen kan sager fra Teknik- og Miljøudvalget nå de 12 af møderne i Borgerrepræsentationen med et sagsforløb på fire til fem uger. For mødet den 22. august 2019 i Borgerrepræsentationen er det ikke muligt at få sager på fra Teknik- og Miljøudvalget, der overholder et sagsforløb på fire uger, da det vil indebære, at der afholdes møde i Teknik- og Miljøudvalget den 29. juli 2019, hvilket er i sommerferien.

I 2019 har ni møder i Teknik- og Miljøudvalget et sagsforløb på max fire uger, og fem møder har et sagsforløb på fem uger. Buffermøder er ikke medregnet. Dette er en forbedring i forhold til 2018, da samme antal møder har et sagsforløb på fire uger, mens et ekstra møde i 2019 har et sagsforløb på fem uger.  

Mødeplanen fremgår af nedenstående:

Teknik- og Miljøudvalget

7. januar 2019 kl. 15.00-19.00

28. januar 2019 kl. 15.00-19.00

4. februar 2019 kl. 15.00-19.00

25. februar 2019 kl. 15.00-19.00

4. marts 2019 inkl. budgetseminar – kl. 9.00-17.00

18. marts 2019 kl. 15.00-19.00

Forhandlinger om overførselssagen den 25.-29. marts 2019

8. april 2019 kl. 15.00-19.00

23.-26. april 2019 (evt. studietur)

29. april 2019 kl. 15.00-19.00

13. maj 2019 kl. 15.00-19.00

13.-16. maj 2019 (evt. studietur)

27. maj 2019 kl. 15.00-19.00

3. juni 2019 kl. 15.00-19.00 inkl. tema møde (kl. 12.00-15.00)

17. juni 2019 kl. 15.00-19.00

19. august 2019 inkl. budgetseminar – kl. 9.00-17.00

26. august 2019 kl. 15.00-19.00

Budgetforhandlinger den 30. august-13. september 2019

16. september 2019 kl. 15.00-19.00

23. september (buffermøde) kl. 15.00-19.00

30. september 2019 kl. 15.00-19.00

7. oktober 2019 kl. 15.00-19.00

28. oktober 2019 kl. 15.00-19.00

4. november 2019 kl. 15.00-19.00

11. november 2019 (buffermøde) kl. 15.00-19.00

18. november 2019 kl. 15.00-19.00

2. december 2019 kl. 15.00-19.00

16. december 2019 kl. 15.00-19.00

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Udgifter til afholdelse af møder og budgetseminarer afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets egen budgetramme.

Videre proces

Mødeplanen bliver offentliggjort på www.kk.dk og meldt ud til Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødeplanen lægges endvidere på TMU-portalen.

 

Pernille Andersen                                   

/Thomas Højlt

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.