20. Fjernelse af skibsvraget Idun, Amager Øst - modtagelse af puljemidler (2018-0155694)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om Teknik- og Miljøforvaltningen skal modtage midler fra Kystdirektoratet til at fjerne skibsvraget Idun ud for Amager Strandpark.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at puljemidler fra Kystdirektoratet på 0,78 mio. kr. modtages til at fjerne og ophugge skibsvraget Idun ved Amager Strandpark. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,78 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, jf. økonomiafsnittet.

  2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,78 mio. kr. til at fjerne og ophugge skibsvraget Idun ved Amager Strandpark. De 0,78 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har søgt og modtaget et tilsagn jf. bilag 3 og 4 (eftersendes) om midler fra Kystdirektoratet på 780.000 kr. til fjernelse af skæmmende skibsvrag i 2018. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om beløbet skal modtages og frigives, så skibsvraget Idun kan fjernes.

Løsning

Projektets formål er at få bjærget og ophugget skibsvraget Idun. Vraget ligger kystnært ved Amager Strandpark, knap 200 m. fra kystlinjen og ca. 110 m. fra Helgoland Badeanstalt, jf. bilag 2.

Slæbebådens ejer forankrede i 2012 ulovligt båden i området ud for Amager Strandpark, hvor en storm i 2014 fik båden til at gå på grund. Vraget er i forfald, visuelt skæmmende, og har løbende været genstand for negativ opmærksomhed fra både medier og borgere.

Vraget ligger på søterritoriet, der administreres af Kystdirektoratet. Efter gældende lovgivning (strandingsloven § 9) er det muligt for en kommune at bjerge et vrag for egen regning, men det er også muligt i 2018 at søge midler fra en pulje under Kystdirektoratet, hvor der i alt er afsat 2,8 mio. kr. til at fjerne skibsvrag langs de danske kyster i 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fra Kystdirektoratet modtaget dokumentation for, at ejeren ikke selv har midler til at forestå fjernelsen af skibsvraget. Forvaltningen har også modtaget en samtykkeerklæring, hvor ejeren fraskriver sig retten til vraget i tilfælde af gennemført bjærgning.

Vraget lever derfor op til de kriterier, der er givet for, at få tilskud til bjærgning og ophugning af vraget.

I forbindelse med forvaltningens afklaring af hvilke skibsvrag, der kunne være relevante at ansøge puljen om, har forvaltningen været i dialog med Kystdirektoratet vedr. skibsvragene i Erdkehlgraven og Idun ud for Amager Strandpark. Kystdirektoratet har arbejdet med skibsvragene i Erdkehlgraven gennem længere tid, uden at det er lykkedes af få entydig afklaring af, om vragene er egentlige skibsvrag eller flydepramme ligesom Kystdirektoratet ikke har kunnet afklare ejerforholdene indenfor ansøgningsfristen. Puljen er kun målrettet skibsvrag, så eventuelle flydepramme og lignende, der måtte findes i Erdkehlgraven, er ikke omfattet af puljen.

Denne sag danner ikke præcedens i forhold til, at Københavns Kommune overtager forpligtigelser på Søterritoriet, der administreres af Kystdirektoratet.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen har søgt om at modtage 0,78 mio. kr. (2018 p/l) fra Kystdirektoratet til fjernelse af skibsvraget Idun ved Amager Strandpark. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2018 p/l)

Varig?
ja/nej

2018

1.

TMU

2000 - Ordinær anlæg

0.28.20.3

I

-780

Nej

1.

TMU

2000 - Ordinær anlæg

0.28.20.3

U

780

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 0,78 mio. kr. (2018 p/l) skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

 

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.*

(2018 p/l)

2018

TMU

Fjernelse af skibsvraget Idun ved Amager Strandpark

2000 - Ordinær anlæg

0.28.20.3

-780

I alt

-

-

-

780

Det fra  puljen ansøgte beløb dækker alle udgifter til både bjærgning og ophugning af vraget. Midlerne skal anvendes i 2018. Der vil ikke være afledte driftsudgifter forbundet med projektet.

Videre proces

Bjærgningen forventes udført indenfor perioden oktober til november 2018, men er afhængigt af vintervejrforholdende, da efterårsstorm kan udsætte bjærgningen. Det vurderes, at klargøring af vraget tager ca. en uge og selve bjærgningen to døgn. Vraget ophugges efter bjærgningen.

Pernille Andersen

/ Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.