3. Ændret anvendelse af afsatte anlægsmidler til cykelparkeringsprojekt på Vanløse Station (2018-0215877)

Borgerrepræsentationen skal tages stilling til, om afsatte anlægsmidler til et projekt om cykelparkering ved Vanløse Station i stedet skal anvendes til et projekt om cykelparkering ved Dybbølsbro Station.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at 3,5 mio. kr., som i Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev afsat til medfinansiering af projekt om en mindre fuldautomatisk konstruktion til cykelparkering ved Vanløse Station, i stedet skal anvendes til et projekt om en mindre hydraulisk konstruktion til cykelparkering ved Dybbølsbro Station.

  2. at ibrugtagningstidspunktet for projektet ændres fra juni 2020 til december 2020.

Problemstilling

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 3,5 mio. kr. til medfinansiering af en mindre fuldautomatisk konstruktion til cykelparkering ved Vanløse Station med henblik på at samle erfaringer med etablering, drift og viden om københavnernes holdning til og brug af et fuldautomatisk anlæg. Projektet var planlagt gennemført i samarbejde med DSB.

Det er forvaltningens og DSBs vurdering, at der ikke længere er behov for yderligere cykel p-pladser på Vanløse Station, og da det kun er muligt at etablere en mindre fuldautomatisk konstruktion på Dybbølsbro Station, ønsker DSB ikke et samarbejde om en fuldautomatisk konstruktion. Der fremlægges derfor et forslag om, at de afsatte midler til en mindre fuldautomatisk konstruktion til cykelparkering ved Vanløse Station (cyklen parkeres automatisk inde i konstruktionen) i stedet anvendes til en mindre konstruktion med hydraulik (cyklisterne får hjælp til at løfte cyklerne) ved Dybbølsbro Station.

Løsning

I overensstemmelse med budgetnotat Cykelparkering i konstruktion i Indre By (TM13), jf. bilag 4, har forvaltningen i samarbejde med DSB undersøgt mulige placeringer af konstruktionen, herunder på Vanløse Station og fem andre stationer.

Forvaltningen og DSB vurderer, at der ikke længere er behov for flere cykel p-pladser ved Vanløse Station. Ved Vanløse Station har der hidtil været ca. 600 cykel p-pladser fordelt på Jernbane Allé og tæt ved den nordlige og sydlige stationsindgang. Ultimo 2017 udbyggede indkøbscentret Kronen parkeringsarealet ved den nordlige indgang med ca. 600 cykel p-pladser, jf. bilag 2, og der er nu i alt ca. 1.200 cykel p-pladser i stationsområdet. Tællinger fra efteråret 2017 ved Vanløse Station viser ca. 800 parkerede cykler, og der er dermed en ledig cykelparkeringskapacitet på ca. 400 cykel p-pladser. Da der således ikke er behov for flere cykel p-pladser ved stationen, anbefaler forvaltningen, at projektet ikke gennemføres. 

Forvaltningen og DSB har afdækket mulighederne for at placere en mindre fuldautomatisk konstruktion ved stationerne på Nørrebro, Dybbølsbro, Hovedbanegården, Østerport og Nordhavn. Der er vurderet på pladsforhold, og om en konstruktion kan passe ind visuelt og ind i trafikflowet på det pågældende sted. Ud fra vurderingerne er det kun muligt at etablere en cykelparkeringskonstruktion på Dybbølsbro Station. DSB ønsker imidlertid ikke at deltage i projektet om en mindre fuldautomatisk konstruktion på Dybbølsbro Station, når projektet ikke kan etableres på andre stationer. DSB er dog interesseret i at samarbejde om andre konkrete anlægsprojekter ved DSB stationer, hvor der er behov for mere cykelparkering.

Forvaltningen og DSB har derfor screenet mulighederne for at etablere cykelparkering ved andre stationer i Københavns Kommune, hvor der er behov for mere cykelparkering, og hvor der kan etableres en konstruktion inden for en ramme på 7 mio. kr. Forvaltningen og DSB vurderer, at der ved Dybbølsbro Station er et særligt behov for flere cykel p-pladser. Ved stationen er der i dag 90 cykel p-pladser, derudover er der parkeret ca. 200 cykler uden for stativerne, hvilket er til gene for cyklister og gående. Forvaltningen og DSB vurderer, at der i 2025 vil være et behov for 500-700 pladser.

Undersøgelserne viser, at det vil være muligt at etablere en mindre konstruktion ud over S-togsbanen på hjørnet af Dybbølsbro og Ingerslevsgade, jf. bilag 3. På konstruktionen kan der etableres ca. 200 cykel p-pladser i toetagers stativer i umiddelbar nærhed af stationsnedgangene. Det foreslås, at der etableres en en konstruktion med hydraulik. Denne type stativ anvendes også på Hovedbanegården og Vestamager stationer, hvor de benyttes flittigt. Projektet kan etableres inden for den samlede økonomiske ramme på 7 mio. kr., hvis DSB bidrager med en finansiering på 3,5 mio. kr. Endeligt tilsagn fra DSB om finansiering til projektet afventer, at forvaltningen udarbejder dispositionsforslag og budget for projektet.  

Med anlægsprojektet Dybbølsbro – trafikal løsning, Vesterbro (TMU 29. maj 2017), som ibrugtages ultimo 2019, er det forvaltningens vurdering, at der kan anlægges ca. 210 cykel p-pladser ved Dybbølsbro Station. Pladserne vil blive placeret langs det østlige rækværk på strækningen fra den kommende IKEA/Carsten Niebuhrs Gade til nedgangene til stationen, jf. bilag 3. Projektet har ikke konsekvenser for det allerede besluttede projekt Dybbølsbro – trafikal løsning, Vesterbro. Når begge projektet er anlagt, vil der i alt være ca. 500 cykel p-pladser ved Dybbølsbro Station, og projekterne supplerer dermed hinanden.

Den kommende skole på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade forventes ikke at ville lægge beslag på cykel p-pladser på Dybbølsbro Station, da skolen selv skal etablere cykelparkering.

Anlæg af et fuldautomatisk cykelparkeringsanlæg indgår som en del af Prioriteringsplan for cykelparkering 2018-2025 (Teknik- og Miljøudvalget 6. marts 2018) som et initiativ, der skal skabe et væsentligt antal nye cykel p-pladser i bynære områder. Forvaltningen vil derfor vurdere, om der er mulighed for et samarbejde med andre parter om at anlægge en fuldautomatisk konstruktion med henblik på at samle erfaringer med etablering, drift og viden om københavnernes holdning til og brug af et fuldautomatisk anlæg.

Forvaltningen forventer, at cykel p-pladserne kan tages i brug ultimo 2020, hvilket er seks måneder senere end det oprindeligt forventede ibrugtagningstidspunkt. Behovet for denne yderligere tidsramme skyldes, at projektet anlægges på en ny placering og som en anden type konstruktion.

Inddragelse af lokaludvalg
Forvaltningen vil inddrage Vesterbro Lokaludvalg i forbindelse med projektets videre planlægning og projektering.

Økonomi

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 3,5 mio. kr. (2018 p/l) til medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station. Heraf blev 0,5 mio. kr. (2018 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. DSB skal bidrage med en tilsvarende finansiering, således at den samlede økonomiske ramme for projektet er 7 mio. kr.

Videre proces

Forslag til projekt og frigivelse af anlægsmidler forventes fremlagt til politisk beslutning ultimo 2019.

Forvaltningen vil vurdere, om der er mulighed for et samarbejde med andre parter om at anlægge en fuldautomatisk konstruktion med henblik på at samle erfaringer med etablering, drift og viden om københavnernes holdning til og brug af et fuldautomatisk anlæg.

 

Pernille Andersen

                                            /Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.