2. 3. anlægsoversigt 2018 (2018-0160154)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det forventede forbrug på forvaltningens anlægsprojekter, så det kan indgå i kommunens samlede anlægsoversigt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2018-2022 angives, som det fremgår af bilag 3.
     
    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,  
     
  2. at orienteringen vedrørende forvaltnings projekter, der er mere end seks måneder forsinket, tages til efterretning.

Problemstilling

Denne indstilling vedrører overordnet tre forhold.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 26. november 2008, at udvalget kvartalsvis skal orienteres om forvaltningens samlede anlægsportefølje, der udgør det samlede overblik over anlægsprojekter. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2018-2022. Desuden følges der op på forhold vedrørende forvaltningens anlægsmåltal. Fordelingen indgår i kommunens samlede anlægsoversigt, som Borgerrepræsentationen behandler den 4. oktober 2018.

Teknik- og Miljøudvalgets besluttede 21. november 2016 at oprette Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel, hvor der hvert kvartal fremlægges status over den samlede anlægsportefølje for udvalget.

Derudover orienteres udvalget om, hvor mange af anlægsprojekterne, der er blevet forsinket mere end 6 måneder og forvaltningens indsats for at nedbringe antallet.

Løsning

Forbrug på anlægsprojekterne ved tredje anlægsoversigt 2018

Fire gange årligt godkender Borgerrepræsentationen fordelingen af de forventede udgifter til anlæg mellem årene 2018-2022. Teknik- og Miljøudvalget skal forinden godkende ændringerne i forvaltningens forventede udgifter i 2018-2022, så budgetterne er til rådighed i de år, de forventes brugt.

For Teknik- og Miljøforvaltningens samlede anlægsbudget er der ændringer på de fire hovedbevillinger i Budget 2018, jf. bilag 3. Med op- og nedskrivningerne fordeles beløbene mellem budgetårene, uden at det har betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt.

Anlægsmåltal i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 29. januar og 27. august 2018, at forvaltningen kan sætte udvalgte anlægsprojekter i bero for at overholde forvaltningens anlægsmåltal for 2018 på 753 mio. kr. på hovedbevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg. Anlægsmåltallet er blevet justeret fra 742 mio. kr. til 750 mio. kr. på baggrund af Overførselssagen 2017-2018 (A F, O og Ø) (BR. 3. maj 2018) og senere til 753 mio. kr. som følge af mindre overførelser af projekter mellem forvaltningerne.

Hvis et anlægsprojekt sættes i bero, bliver budgettet i den næste anlægsoversigt nedskrevet for 2018, og forvaltningen behandler ikke projektet som forsinket.

På hovedbevillingerne, der er indeholdt i anlægsmåltallet, bliver udgiftsbudgetterne ændret med nedenstående:

Byfornyelse anlæg, som omfatter områdefornyelser, etablering af fælles gårdhaver og anlægsudgifter i form af støtte till private bygherrer til bygningsfornyelse. Udgifterne nedskrives med 16,2 mio. kr. primært på grund af forhold, som forvaltningen ikke kontrollerer, fx statsstøtteændringer til projekter, hvor forvaltningen ikke er bygherre.

Ordinær anlæg, som omfatter anlægsudgifter til bl.a. nye veje, broer, parker, pladser, legepladser og trafikregulering mv. Udgifterne nedskrives med 65,6 mio. kr. Nedskrivningen skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningen har tilpasset sin indmeldingen til anlægsmåltallet for 3. anlægsoversigt.

I 3. anlægsoversigt skal forvaltningens indmelding være på i alt 831 mio. kr. for Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg. I 4. anlægsoversigt vil forvaltningens indmelding blive yderligere nedskrevet mod forvaltningens endelige anlægsmåltal.

Overskuds-/underskudsmodellen

Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel opsamler efter godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen mindreforbrug fra enkeltstående regnskabsafsluttede anlægsprojekter på Ordinær anlæg. De enkelte mindreforbrug samles i modellen, der herefter kan bruges til at finansiere merforbrug på andre enkeltstående anlægsprojekter besluttet af Borgerrepræsentationen, på hovedbevillingen Ordinær anlæg.

Modellen indeholdt 7,6 mio. kr. ved 2. anlægsoversigt (TMU 11. juni 2018). Siden har Borgerrepræsentationen godkendt (BR 30. august 2018) på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 18. december 2017, at der overføres i alt 0,4 mio. kr. fra modellen til projektet ”Skaterampe i Fælledparken”.

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger ”Bevillingsmæssige ændringer, 1. kvartal 2018” (TMU 7. maj 2018) og ”Bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2018” (TMU 13. august 2018), forventer forvaltningen, at modellen tilføres i alt 13,9 mio. kr. fra afsluttede anlægsregnskaber, og at der overføres i alt 17,6 mio. kr. til tre projekter. Derefter indeholder modellen 3,6 mio. kr., jf. bilag 6.

Ibrugtagning af anlægsprojekter - forsinkelser
Teknik- og Miljøforvaltningen har i alt 408 aktive ikke-ibrugtagne projekter. Nedenstående tabel viser udvikling i projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter) i forhold til 2. anlægsoversigt.

Tabel 1. Udvikling i antal røde projekter

 

Nuværende

Det samlede antal aktive ikke-ibrugtagne projekter

408

Antal røde projekter ved 2. anlægsoversigt 2018

103

Antal afsluttede røde projekter siden 2. anlægsoversigt 2018

19

Antal røde projekter, der er sat i bero som følge af Anlægsmåltal 2018

5

Antal nye røde projekter siden 2. anlægsoversigt 2018

16

Antal røde projekter ved 3. anlægsoversigt 2018

95

De 16 nye røde projekter består af syv ordinære anlægsprojekter, syv klimaprojekter og to byfornyelsesprojekter. Forsinkelserne på Ordinær anlæg skyldes blandt andet forsinket konkretisering af de klimaprojekter, der er sammenhæng til. For flere af klimaprojekterne skyldes det, at der har vist sig et behov for at udvikle nye procedurer for projekter i samme vandopland. Derudover gælder det for Byfornyelsesprojekterne, at private bygherre på flere projekter har udskudt igangsættelsen.

Tabel 2. Røde projekter fordelt på årsagsforklaringer

Årsagsforklaringer

Antal

Eksterne faktorer

41

Interne faktorer

29

Koordinering med andre projekter

14

Projektændring

4

Tidsplan for optimistisk

7

I alt

95

Der henvises til bilag 4 for en oversigt over igangværende projekters ibrugtagningsdato og til bilag 5 for årsagerne til forsinkelserne.

Udover de røde projekter, er der på baggrund af anlægsmåltallet, 52 ikke-ibrugtagne projekter, som er sat i bero jf. notat på TMU-portalen 3. maj 2018 og orienteringsnotat af 18. juni 2018.

Blandt de generelle årsager til røde projekter kan nævnes koordinering med skybrudsindsatsen, for optimistiske tidsplaner og afhængigheder ift. eksterne parter. Forvaltningen arbejder løbende på at afhjælpe disse udfordringer for på sigt nedbringe antallet af røde projekter.

Der kommer løbende røde projekter, mens andre bliver ibrugtaget. Det forventes, at 44 røde projekter bliver ibrugtaget i løbet af 2018. Til sammenligning var tallet 52 i 2017 og 51 i 2016.

En læsevejledning med uddybende forklaringer af begreber fremgår af bilag 2.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsoversigt indgår i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget 25. september 2018 og Borgerrepræsentationen  4. oktober 2018, jf. cirkulære for budgetopfølgning 2018.

 

Pernille Andersen

                                                                  /Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. september 2018

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.