Mødedato
17-09-2018 12:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 3. anlægsoversigt 2018 (2018-0160154)
3 Ændret anvendelse af afsatte anlægsmidler til cykelparkeringsprojekt på Vanløse Station (2018-0215877)
4 Københavnerruten, supercykelsti - anlæg af punktvise forbedringer, Indre By og Amager Øst (2018-0138157)
5 Trafikanalyse og byudvikling for Nordhavn samt program for helhedsplan/strukturplan for Ydre Nordhavn, mv. (2018-0160942)
6 Startredegørelse for lokalplan ”Vibenshus Runddel” med kommuneplantillæg, Østerbro - Fællesindstilling (2018-0218031)
7 Forslag til lokalplan ”Damhusengens Skole”, Vanløse (2018-0214799)
8 Forslag til lokalplan ”Amager Strandpark”, Amager Øst (2018-0104378)
9 Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 56 ”Bådehavnsgade”, Kgs. Enghave/Sydhavn (2018-0167803)
10 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 (2018-0121359)
11 Indstilling til Arrangementspuljens 2. runde, 2018 (2018-0182404)
12 Ombygning af Holckenhus karréen til tagboliger (Indre By) (2018-0216742)
13 Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner - Bag Rådhuset, Indre By (2018-0181252)
14 Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2019 (2018-0229823)
15 Medlemsforslag om Københavnerbænken (2018-0068772)
16 Medlemsforslag om advokatundersøgelse af byggesagen på Teglværkshavnen (2018-0068772)
17 Medlemsforslag om deltagelse i Women4Climate (2018-0068772)
18 Sager til orientering
19 Eventuelt
20 Fjernelse af skibsvraget Idun, Amager Øst - modtagelse af puljemidler (2018-0155694)
21 Tre fælles gårdhaver på Østerbro og i Indre By, 1. behandling (2018-0216069)
22 Indtægtsbevillinger til ansøgninger for mobilitet og cirkulært byggeri (2018-0208578)
23 Garanti for lån til etape 2 - nye almene ældreboliger i afdeling Hørgården 3 beliggende Brydes Allé 28, Amager Vest (2018-0200223)
24 Ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab I/S og ejerkommunerne (2018-0223780)
25 AFLÆGGERBORDET