Mødedato
17-09-2018 12:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

3. anlægsoversigt 2018 (2018-0160154)

3

Ændret anvendelse af afsatte anlægsmidler til cykelparkeringsprojekt på Vanløse Station (2018-0215877)

4

Københavnerruten, supercykelsti - anlæg af punktvise forbedringer, Indre By og Amager Øst (2018-0138157)

5

Trafikanalyse og byudvikling for Nordhavn samt program for helhedsplan/strukturplan for Ydre Nordhavn, mv. (2018-0160942)

6

Startredegørelse for lokalplan ”Vibenshus Runddel” med kommuneplantillæg, Østerbro - Fællesindstilling (2018-0218031)

7

Forslag til lokalplan ”Damhusengens Skole”, Vanløse (2018-0214799)

8

Forslag til lokalplan ”Amager Strandpark”, Amager Øst (2018-0104378)

9

Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 56 ”Bådehavnsgade”, Kgs. Enghave/Sydhavn (2018-0167803)

10

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008 (2018-0121359)

11

Indstilling til Arrangementspuljens 2. runde, 2018 (2018-0182404)

12

Ombygning af Holckenhus karréen til tagboliger (Indre By) (2018-0216742)

13

Åbning af parkeringspladser ved kommunale institutioner - Bag Rådhuset, Indre By (2018-0181252)

14

Teknik- og Miljøudvalgets mødeplan 2019 (2018-0229823)

15

Medlemsforslag om Københavnerbænken (2018-0068772)

16

Medlemsforslag om advokatundersøgelse af byggesagen på Teglværkshavnen (2018-0068772)

17

Medlemsforslag om deltagelse i Women4Climate (2018-0068772)

18

Sager til orientering

19

Eventuelt

20

Fjernelse af skibsvraget Idun, Amager Øst - modtagelse af puljemidler (2018-0155694)

21

Tre fælles gårdhaver på Østerbro og i Indre By, 1. behandling (2018-0216069)

22

Indtægtsbevillinger til ansøgninger for mobilitet og cirkulært byggeri (2018-0208578)

23

Garanti for lån til etape 2 - nye almene ældreboliger i afdeling Hørgården 3 beliggende Brydes Allé 28, Amager Vest (2018-0200223)

24

Ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab I/S og ejerkommunerne (2018-0223780)

25

AFLÆGGERBORDET