27. Navngivning af plads ved Nyboder (2015-0044001)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af indstilling fra Vejnavnenævnet tage stilling til navn til en plads ved Nyboder.

Indstilling og beslutning

 Vejnavnenævnet indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget godkender,
  1. at en unavngiven plads ved Nyboder navngives Nyboder Plads pr. 1. maj 2015.

Problemstilling

Nyboders Beboerforening har henvendt sig til Vejnavnenævnet med forslag om, at en unavngiven plads ved Nyboder navngives Nyboder Plads eller Nyboder Torv. Pladsen er beliggende på den vestlige side af Kronprinsessegade og afgrænses af Suensonsgade og Hjertensfrydgade. Pladsens placering er vist i bilag 1. Nyboder Beboerforening begrunder deres forslag med, at den unavngivne plads er rammen for en række fælles aktiviteter i området og at en navngivning af pladsen vil styrke det lokale engagement.

Løsning

Vejnavnenævnet indstiller, at pladsen navngives Nyboder Plads, sådan som Nyboder Beboerforening har foreslået. 

Nævnet finder, at navnet Nyboder Plads vil falde naturligt ind i området.

Navngivningen vil ikke have nogen konsekvens for adresser.

Høring
Forslaget har været i høring hos Nyboders Beboerforening, Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste (grundejeren) og Indre By Lokaludvalg. Der er indkommet to høringssvar som fremgår af bilag 2.  

Indre By Lokaludvalg har set på området og har ingen indvendinger mod forslaget. Lokaludvalget har fundet, at sagen er forholdsvis lille og uden tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre en borgerdialog, hvilket også skyldes, at forslaget er rejst af områdets beboerforening. Lokaludvalget ser således intet til hinder for at følge beboerforeningens ønske.

Nyboder Beboerforening har ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomi

Der er kun mindre økonomiske konsekvenser i forbindelse med opsætning af navneskilte, der afholdes inden for forvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når navnet er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget vil det blive offentliggjort. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 1. maj 2015.

                                                              Formand for Vejnavnenævnet
                                                Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 16. marts 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.