11. Forslag til lokalplan "Lersø Parkallé 2" - Østerbro (2015-0256385)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan ”Lersø Parkallé 2” i offentlig høring. Forslaget vil muliggøre etablering af 164 almene ungdomsboliger i området ved Nørre Campus.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til lokalplan”Lersø Parkallé 2” offentliggøres på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Problemstilling

Boligorganisationen Lejerbo ønsker at opføre 164 almene ungdomsboliger på Lersø Parkallé 2, indrettet i eksisterende og ny bebyggelse. Borgerrepræsentationen har på møde d. 28. maj 2015 anbefalet Teknik- og Miljøforvaltningen at melde tilsagn om kommunal støtte til projektet.

Bebyggelsen har et omfang, som forudsætter udarbejdelse af en lokalplan.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

Løsning

Projektet er placeret i området ved Nørre Campus, der er karakteriseret ved mange uddannelsesinstitutioner, herunder Københavns Universitet. Området har en god betjening af kollektiv trafik, herunder ca. 400 meter fra den kommende metrostation ved Vibenhus Runddel. Bebyggelsen har et omfang på i alt 5.865 m2 med en bebyggelsesprocent på 110. Den eksisterende bygning ombygges til 63 almene ungdomsboliger. Det bagvedliggende fælleshus nedrives, og her etableres to mindre bygninger i to og tre etager med i alt 25 almene ungdomsboliger. I en ny rund bygning i 10 etager placeres de resterende 76 ungdomsboliger. Facaden fremstår i tegl eller lignende naturstensmaterialer, der harmonerer med de omgivende bygninger, samt med glaskarnapper, der disponeres, så facaden får et varieret udtryk.

Den runde bygning, der er placeret på hjørnet af Jagtvej og Lersø Parkallé, vil få en højde på op til 32 meter. Bygningens fodaftryk er søgt minimeret for at skabe en slank bygning, der samtidig giver mere plads til opholdsarealer. Bygningen er trukket tilbage på grunden, så man opnår oplevelsen af en fritstående bygning placeret i et parklignende landskab. Bygningen afslutter blokken, og markerer sig i sammenhæng med de omkringliggende større bygninger, herunder det kommende Niels Bohr Science Park.

Bygherre har fået udarbejdet en indledende støjanalyse, der konkluderer, at der på dele af facaderne mod de omkringliggende veje skal etableres støjdæmpende tiltag i facadeudformningen. Opholdsarealer etableres centralt i området mellem de nye og eksisterende bygninger, og vil delvist blive skærmet mod støj fra de nye og eksisterende bygninger. Herudover etableres støjafskærmning mod Jagtvej i kombination med cykelskure og lignende.

Bilparkering fastlægges til 1 plads pr. 150 m2 for boliger, dog 1 plads pr. 300 m2 for ungdomsboliger. Parkeringsnormen for boliger er fastsat under hensyn til områdets placering i et eksisterende byområde, hvor der er en god kollektiv trafikbetjening, herunder med en stationsnær placering 400 meter fra kommende metro ved Vibenhus Runddel. Parkering kan indrettes på terræn, hvor der i dag er eksisterende terrænparkering. For ungdomsboliger skal der etableres fire cykelparkeringspladser pr. 100 m2 etageareal.

Friarealerne er inddelt i et centralt opholdsareal mellem de eksisterende og de nye bygninger samt grønne arealer mod de omgivende veje for at bevare den landskabelige karakter mod Lersø Parkallé. Eksisterende træer vil så vidt muligt blive bevaret, og der vil blive plantet 18 nye træer. Det vil være nødvendigt at fælde tre til fire træer i forbindelse med byggeriet. To træer vil komme til at stå lige op ad boligfacaderne, og det vil være nødvendigt at fælde disse træer for at undgå at tage dagslys fra boligerne. Et træ er placeret i et byggefelt, og vil også skulle fældes. Den eksisterende parkering skal udvides en smule for at give plads til de krævede parkeringspladser på 19 til 20 pladser.

En helt præcis arealopgørelse foreligger først i forbindelse med projekteringen, og såfremt det bliver nødvendigt med 20 pladser vil parkeringen få et omfang, som betyder, at det vil være nødvendigt at fælde et træ, da rodnettet ellers vil blive ødelagt. Såfremt det viser sig, at der kun skal anlægges 19 parkeringspladser, vil det omtalte træ kunne bevares.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Byliv

Placeringen ved Nørre Campus giver gode muligheder for at etablere et studie- og ungdomsmiljø i sammenhæng med de omkringliggende uddannelsesmiljøer og grønne områder.

Bæredygtighed

Området er velegnet til nedsivning grundet de mange grønne arealer. Bygherre planlægger, at regnvand fra taget af de nye bygninger nedsives i plæneområderne. Nye bygninger etableres med grønne tage bortset fra tage, der anvendes til tagterrasser.

Almene boliger

Lokalplanområdet ligger i Nørre Fælled Skole skoledistrikt, hvor den almene boligandel udgør over 30 %. Det betyder, at det i henhold til kommuneplanens retningslinjer er et område, hvor der som udgangspunkt ikke kræves yderligere almene boliger. Forvaltningen vurderer, at da projektet kun indeholder almene boliger, og da der allerede findes en relativt stor andel almene boliger er der ikke grundlag for at stille krav om almene boliger.

Kommuneplan

Området er i Kommuneplan 2015 udlagt til boliger (B3-område) med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og en maksimal bygningshøjde på 20 meter. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen under forudsætning af, at det i Borgerrepræsentationens møde d. 10. december 2015 tiltrædes, at kommuneplanrammen for den pågældende ejendom tilføjes en særlig bemærkning, der i en lokalplan muliggør en bebyggelse i en højde på op til 32 meter.

Intern høring

Der er foretaget en intern høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, herunder Østerbro og Nørrebro Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Lokaludvalgene har ikke bemærkninger til projektet.

Københavns Museum
Københavns Museum har fremsendt synspunkter om, at bagbygningen, der påtænkes nedrevet, er en del af det samlede kulturmiljø, der bidrager til fortællingen om stedet.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen er enig i, at det eksisterende bygningskompleks er et tidstypisk byggeri med en kulturhistorisk betydning. Forvaltningen har i vurderingen af projektet lagt vægt på, at størstedelen af det eksisterende bygningskompleks bevares. Den bagbygning, der foreslås nedrevet, har ikke en fremtrædende placering, og vurderes ikke af unik betydning for det samlede bygningskompleks. Nye bygninger føjer sig til stedets bygningsmæssige og landskabelige kontekst, og føjer en ny fortælling til stedet.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 12. november 2015.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen sommeren 2016.

         Pernille Andersen

                                                                  / Jakob Møller Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. december 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning, idet sagen tilrettes i overensstemmelse med den vedtagne Kommuneplan 2015 inden høring.