26. Foranalyse af dræning af fodboldbaner på Damhusengen, Vanløse (2018-0135011)

I Budget 2018 blev der afsat midler til en foranalyse af dræning af fodboldbanerne på Damhusengen. Foranalysen fremlægges hermed til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at foranalysen vedrørende dræning af fodboldbanerne på Damhusengen til efterretning, jf. bilag 2.

Problemstilling

I Budget 2018 (BR 9. september 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse (planlægningsbevilling) af dræning af fodboldbanerne på Damhusengen. Det fremgår af Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2018 (TMU 9. oktober 2017), at resultaterne af foranalysen præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at anlægsprojektet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger til udvalgets efterretning foranalysens konklusioner, som vil danne grundlag for udarbejdelse af et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Løsning

Forvaltningen har gennemført en foranalyse, som omfatter en kortlægning af de geotekniske og hydrauliske forhold, samt en afklaring af samspillet mellem dræning og de foreliggende planer for skybrudsforanstaltninger i området og områdets biologiske og rekreative værdier. Damhusengen er karakteriseret ved at være gammel fjordbund, og dele af engen skal forblive våd af hensyn til særligt beskyttede arter (flagermus), som benytter området til fouragering. De seneste år er der også registreret ynglende viber i de våde områder. Det er derfor vigtigt at sikre, at dræningen af fodboldbanerne ikke risikerer at dræne de områder, der ønskes våde.

Dræningen vedrører de to nye fodboldbaner som ikke tidligere er blevet drænet, samt en genetablering af det eksisterende dræn for den tredje bane. Dræningen vil ske ved at etablere et net af drænledninger (samlet 5,3 km ledninger i alt) i en dybde af ca. 50 cm under banerne. Drænene samles i to pumpebrønde, hvorfra vandet pumpes væk. Jordens beskaffenhed sammen med drænenes placering tæt under terræn gør, at dræningen ikke vil virke udtørrende på omgivelserne i mærkbart omfang. I foranalysen er der beskrevet fire scenarier for afledning af det oppumpede vand jf. bilag 2 afsnit 3.3, som kort refereres nedenfor. For alle fire scenarier gælder, at drænvandet i sidste ende ledes til Harrestrup Å. Forvaltningen anbefaler scenarie 2.

Scenarie 1. Dræning via Rødovrerenden
I dette scenarie pumpes drænvandet til Rødovrerenden, der løber i Damhusengens vestlige side. Rødovrerenden løber i den nuværende situation til kloak i den sydlige ende af Damhusengen, lige ved Harrestrup Å. Vandløbets indløb i kloaksystemet nedlægges, og der etableres et nyt udløb i Harrestrup Å. Vandmængden i Rødovrerenden vil blive styret af pumpekapaciteten, hvilket betyder, at der ikke vil blive pumpet mere vand i renden end renden har kapacitet til. Rødovrerenden afvander haver på begge sider af renden, og denne afvanding vurderes ikke at blive påvirket af tilledningen af ekstra vand fra Damhusengen, da renden ligger dybt nedskåret, og derfor har overskydende kapacitet. Det oppumpede vand kan bidrage rekreativt som et landskabeligt element til Rødovrerenden, som i dag ikke er vandførende i en stor del af året. På trods af de øgede vandmængder vurderes det dog ikke, at Rødovrerenden vil kunne etableres som et permanent vandløb med god tilstand. Dertil er vandmængderne for små og for ustabile.
Gennemføres scenarie 1 vurderer forvaltningen, at løsningen vil påvirke vådområdet på Damhusengen minimalt, og der ikke vil kunne måles en grundvandssænkning i vådområdet på grund af jordbundsforholdene.

Anlægsudgifterne ved scenarie 1 er estimeret til 6,2 mio. kr., og den afledte drift er estimeret til 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem

Scenarie 2. Dræning via engens eksisterende Midtergrøft
I dette scenarie pumpes drænvandet til Midtergrøften. Udløbet udformes med en udløbsbrønd i Midtergrøftens bundløb. Området omkring udløbet afgraves med ca. 20-30 cm i forhold til det nuværende terræn for at sikre en vandfyldt lavning, der kan vokse til med tagrør/dunhammer eller lignende og således skjule selve udløbet. Via Midtergrøften løber vandet til Harrestrup Å.
Såfremt Midtergrøften fremadrettet plejes på samme måde, som det centrale vådområde, vil anlæg af en vandfyldt lavning medføre en udvidelse af de mere våde arealer på Damhusengen til gavn for både de naturmæssige og rekreative værdier. Da drænvandet har et højt næringsindhold på grund af gødskningen af græsset på boldbanerne, forventes det, at vegetationen i og omkring vandløbet vil blive forholdsvis artsfattig med dominans af græsser og næringskrævende arter.

Anlægsudgiften ved scenarie 2 er estimeret til 6,0 mio. kr., og den afledte drift er estimeret til 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem

Scenarie 3. Dræning via det centrale vådområde på engen
I dette scenarie pumpes vandet til det centrale vådområde på engen. Herfra løber det videre ud i den eksisterende oprensede del af Midtergrøften i den sydlige del og videre til Harrestrup Å.
Næringsstofindholdet i det udledte drænvand vurderes at være så højt, at det vil have en markant negativ effekt på tilstanden i vådområdet, hvor det vil favorisere en mere næringskrævende vegetation på bekostning af de nuværende arter, der trives ved mere næringsfattige forhold.

Anlægsudgiften ved scenarie 3 er estimeret til 6,1 mio. kr., og den afledte drift er estimeret til 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem

Scenarie 4. Dræning dels via Rødovrerenden og dels via Harrestrup Å
I dette scenarie foreslås en kombineret løsning med udløb til Rødovrerenden fra de nordlige baner, og via udløb under volden til Harrestrup Å fra de sydlige baner for at minimere længden af trykledninger. Da en del af vandet pumpes direkte til Harrestrup Å, vil der ikke vil være nogen form for rensning ud over den sedimentering, der sker i sandfangsbrøndene, som drænledningerne er koblet på. De forventede koncentrationer af næringsstoffer i vandet vurderes dog ikke at ville påvirke miljøtilstanden i vandløbet væsentligt. Konsekvenserne for udledning af drænvand til Rødovrerenden er som beskrevet i scenarie 1.

Anlægsudgiften ved scenarie 4 er estimeret til 6,1 mio. kr., og den afledte drift er estimeret til 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

Forvaltningens anbefaling
På baggrund af foranalysen anbefaler forvaltningen at gennemføre scenarie 2, hvor drænvandet ledes via engens eksisterende Midtergrøft. Det begrundes med, at der ved at vælge scenarie 2 opnås både en rekreativ og naturmæssig gevinst ved det nye vandløb på engen, samtidig med, at det er den teknisk set mest simple løsning. Scenarie 2 er samtidig det billigste af de fire scenarier, og vurderes således at være den mest omkostningseffektive løsning.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder et budgetnotat omhandlende scenarie 2, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019

 

Pernille Andersen

/Jon Pape

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Indstillingen blev taget til efterretning.