14. Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplaner, der muliggør servering fire steder i byen, Amager Øst, Valby og Nørrebro (udsat sag) (2018-0117419)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg til fire lokalplaner, der giver mulighed for at indrette restauranter, caféer og lignende i tre områder af byen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

 1. at godkende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 138 ”Carlsgade” (bilag 2A).
 2. at godkende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 187 ”Lybækgade” (bilag 2B).
 3. at godkende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 168 ”Toftebakkevej” (bilag 2C).
 4. at godkende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211 ”Nørre Hospital” (bilag 2E).

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. oktober 2017, at forvaltningen udarbejder tillæg til en række lokalplaner for at muliggøre servering i bebyggelsernes stueetager. Den 19. marts 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at fire ud af fem tillæg blev sendt i offentlig høring, idet tillæg til lokalplan nr. 323 ”Kronprinsessegade” (bilag 2 D) ikke blev godkendt og har derfor ikke været i høring. Det blev endvidere godkendt, at den offentlige høring blev fastsat til 14 hverdage, da tillæggene kun i begrænset omfang ændrer bestemmelserne i lokalplanerne. Forslag til tillæg har været i høring i perioden fra den 21. marts 2018 til den 20. april 2018. Forvaltningen har modtaget 20 henvendelser. Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en teknisk ændring i forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211 ”Nørre Hospital”, idet adressen ændres fra ”25A og 25B tv” til ”25A og 25B th”.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 28. maj 2018.

Løsning

Tillæggene muliggør alene servering i bebyggelsernes stueetager ud mod veje. Alle øvrige planmæssige forhold vil fortsat være reguleret af de gældende lokalplaner. Tillæggene er udarbejdet for at styrke bylivet i de berørte områder. 

Der er ikke udarbejdet faktaark, da tillæggene udelukkende omhandler en mindre ændring af anvendelse i stueetagen. De enkelte tillæg bliver nedenfor gennemgået med fokus på placeringen (bilag 5).

 • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 138 ”Carlsgade”, Amager Øst
  Tillægget vil muliggøre servering i facadebebyggelsen langs den sydlige del af Holmbladsgade.
 • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 187 ”Lybækgade”, Amager Øst
  Tillægget vil muliggøre servering i facadebebyggelsen langs den nordlige del af Holmbladsgade.
 • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 168 ”Toftebakkevej”, Valby
  Tillægget vil muliggøre servering langs Skolegade, hvor der allerede er eksisterende servering.
 • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211 ”Nørre Hospital”, Nørrebro
  Tillægget vil muliggøre restaurant og café i stueetagen på Ryesgade 25 A og 25 B th.

Høring

Carlsgade” og ”Lybækgade”

Amager Øst Lokaludvalg har indgivet høringssvar til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 138 ”Carlsgade” (bilag 3A, henvendelse nr. 5) og til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 187 ”Lybækgade” (bilag 3B, henvendelse nr. 3). Lokaludvalget har oplyst, at udvalget ingen kommentarer har til forslagene.

Til forslag til tillæg til lokalplan nr. 138 ”Carlsgade” er der kommet fire høringssvar fra borgere. Tre af dem er positive overfor for forslaget. I et høringssvar er der dog et forbehold, idet man ikke vil have servering efter kl. 19 ej heller vareindlevering i gården, der hører til bebyggelsen.

Forvaltningens bemærkninger

Det er ikke muligt i henhold til planloven at regulere, om der kommer servering efter kl. 19 i en lokalplan. Det er bevillingsnævnet, der afgør dette. Det er ejeren af gården, der kan bestemme, om varelevering skal ske i gården, og varelevering skal overholde de gældende regler om bl.a. støj i miljøbeskyttelsesloven.

”Lybækgade”

Til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 187 ”Lybækgade” er der kommet et høringssvar fra en borger, der mener, at lokaler, der kunne bruges til lejligheder, ikke skal laves om til caféer, når der allerede er nok af den slags på Holmbladsgade og sidegaderne.

Forvaltningens bemærkninger

I den gældende lokalplan er området udlagt til boliger, men i bebyggelsens stueetage mod Holmbladsgade må der indrettes butiks- og kontorlokaler eller lignende. Forvaltningen vurderer derfor, at det er naturligt også at give mulighed for at indrette serviceerhverv som fx caféer i stueetagen. Hvis etablering af serviceerhverv betyder, at der skal nedlægges boliger, skal der søges om tilladelse hertil. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er aktuelle planer om at etablere serviceerhverv i Holmbladsgade.

”Nørre Hospital”

Nørrebro Lokaludvalg har indgivet et høringssvar (bilag 3E, henvendelse nr. 2) til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 211 ”Nørre Hospital”. Lokaludvalget er utilfreds med længden af høringsperioden, som har gjort, at lokaludvalget ikke har haft tid til at udarbejde et høringssvar til sagen. Udvalget mener, at høringsperioden i denne slags sager mindst skal være seks uger.

Forvaltningens bemærkninger til Nørrebro Lokaludvalg

Planforslagene har haft en høringsperiode på 14 hverdage, svarende til 28 kalenderdage. Den korte høringsfrist blev besluttet på grund af planforslagenes karakter, idet forslagene er af et meget begrænset omfang og anses for ukomplicerede. Der blev taget hensyn til, at høringsperioden løb henover påsken og høringen forløb derfor over 28 kalenderdage. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den forkortede høringsperiode på udvalgsmødet den 19. marts 2018. Den forkortede høringsperiode er i overensstemmelse med den nye mulighed i planloven, som blev indført med planlovsændringen pr. 15. juni 2017, jf. sagen om dispensationer og høringsfrister, som Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 21. august 2017. Lokaludvalget er som i alle plansager blevet hørt to gange – en gang i den interne indledende høring og en gang i den offentlige høring.

”Toftebakkevej”

Til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 168 ”Toftebakkevej” er der kommet et høringssvar fra Beboerforeningen Toftebakkevej, som er imod forslaget om servering og er især bekymrede for udeservering, fordi der allerede er støj fra ”Spinderiet” og Skolegade. Beboerne er utilfredse med, at de ikke er blevet hørt direkte.

Forvaltningens bemærkninger

Muligheder for udeservering følger de almindelige retningslinjer i kommunen, bl.a. skal der tages hensyn til naboer og øvrige brugere af byrummet, hvilket vil blive vurderet i forbindelse med behandlingen af en evt. konkret ansøgning. Forvaltningen er opmærksom på de gener, som kan opstå i forbindelse med støj fra natteliv og henviser til Københavns Kommunes Restaurations- og Nattelivsplan, vedtaget i Borgerrepræsentationen den 24. august 2017. Restaurations- og Nattelivsplanen har begrænsning af gener fra nattelivet som ét af sine indsatsområder, og ønsket er bl.a., at Bevillingsnævnet i sin praksis for nattilladelser lægger øget vægt på hensynet til borgeres nattesøvn på hverdage.
Forvaltningen kan oplyse, at høringsområdet er fastsat i overensstemmelse med sædvanlig praksis. I den konkrete sag er høringsområdet afgrænset til beboere mv. i lokalplanforslagets område og direkte berørte naboer ud mod Skolegade.

De 20 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3A, 3B, 3C og 3E. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget forslag til tillæg til de gældende lokalplaner, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen disse i henhold til reglerne i planloven.

 

Pernille Andersen

/Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:
”At 4. at-punkt sendes tilbage til forvaltningen med henblik på fornyet høring.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med fire stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, Ø og Å.
Imod stemte: A, C og O.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med otte stemmer mod en. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, O og Å.
Imod stemte: Ø.

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne beklager, at Nørrebro Lokaludvalg oplever, at man ikke har fået tilstrækkelig tid til at afgive høringssvar og betoner, at det er vigtigt at skabe bedst mulige rammer for, at lokalsamfundet kan få indflydelse på denne type beslutninger.”