25. Foranalyse af cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området, Valby (2018-0079612)

I Budget 2018 blev der afsat midler til en foranalyse af en forbindelse på tværs af banen mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området. Foranalysen fremlægges hermed til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at foranalysen for en cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området tages til efterretning, jf. bilag 3.

Problemstilling

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 0,8 mio. kr. til en foranalyse af en cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området. 

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger foranalysens konklusioner, som vil danne grundlag for udarbejdelse af et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Løsning

Lokalplanerne F.L. Smidth II (nr. 391, vedtaget 22. september 2005) og Grønttorvsområdet (nr. 462-3, vedtaget 14. december 2017) giver mulighed for at etablere en cykel- og gangforbindelse, enten som bro over eller tunnel under jernbanen mellem de to områder. Der er indgået udbygningsaftaler med grundejerne FB-gruppen (Grønttorvet) på 10 mio. kr., DSB på 1 mio. kr. og De forenede Ejendomsselskaber (DFE) på 1,3 mio. kr. om medfinansiering af forbindelsen udformet som en bro eller tunnel. Medfinansiering fra DFE er betinget af, at Københavns Kommune afsætter midler til anlæg af projektet senest ved udgangen af 2018, ligesom det er forudsat i alle tre aftaler, at forbindelsen går mellem to udpegede områder (matr. nr. 2355(b) og matr. nr. 2055), jf. bilag 2A.

Formålet med foranalysen har været at afklare mulig geometri (form og størrelse) og konstruktion (materialevalg og udførelsesmetode) for en cykel- og gangforbindelse, udformet enten som en bro eller tunnel. Foranalysen har ligeledes skullet afklare de byrumsmæssige konsekvenser samt fremkomme med et anlægsoverslag og belyse de tidsmæssige og økonomiske anlægsrisici.

Det forventede antal brugere på cykel- og gangforbindelsen vurderes at blive mellem 3.750-8.000 cyklister og 400-800 gående pr. dag, når Grønttorvsområdet er fuldt udbygget. Til sammenligning bruger 6.100 cyklister og 1.100 gående om dagen Åbuen over Åboulevarden. I Kvarterplanen for områdefornyelsen Folehavekvarteret (Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2018) er cykel- og gangforbindelsen sammen med en forbedret krydsning af Folehaven udpeget, som den vigtigste brik i bestræbelsen på at integrere Folehavekvarteret med de omkringliggende kvarterer.  

Foranalysens resultater
Foranalysen viser, at det udpegede sted for cykel- og gangforbindelsen er et komplekst sted at krydse jernbanen. Forbindelsen skal krydse syv spor, hvor der kører S-tog, gods-, regional- og intercitytog, herunder den kommende højhastighedsforbindelse København-Ringsted. En forbindelse på dette sted skal spænde ca. 45 meter over/under sporene, jf. bilag 3, s. 5.

Udformning af en bro                                                                                                                        Jernbanen ligger på dette sted højt, og foranalysen viser, at det vil være nødvendigt at hæve en bro ca. 9 meter over det omkringliggende terræn for at imødekomme Banedanmarks krav til frirummet over skinnerne på København-Ringstedbanen. Det betyder, at ramperne på begge sider af jernbanen skal være ca. 200 meter lange for at tilgodese cyklisternes fremkommelighed og kravene til tilgængelighed. Ramperne kan suppleres med elevatorer. I bilag 3, s. 6-11, er vist tre eksempler på, hvordan en bro med ramper kan placeres og udformes. For at broen kan kobles til cykelstinettet, skal ramperne tillige udformes med sving og knæk, og det vil være nødvendigt at indskrænke eller gennembryde et planlagt byggefelt syd for banen, eller at nedrive en mindre bygning nord for banen ejet af DFE. DFE har i forbindelse med udarbejdelsen af foranalysen tilkendegivet, at bygningen kan rives ned.    

Ifølge foranalysen er fordelene ved en bro, at den er synlig på afstand og lettere at overskue for cyklister og gående end en tunnel. Dette kan betyde, at der vil være flere brugere til en bro end en tunnel. Ulempen er, at en bro vil fremstå som et markant anlæg, der vil være synlig i op til 3. sals højde, og vil få stor indvirkning på byrummet og komme tæt på nærliggende bebyggelse. Nord for banen vil broen komme tæt på eksisterende boliger, syd for banen vil broen komme tæt på en bygning, der i lokalplanen er planlagt til at kunne indeholde boliger og serviceerhverv. Det foreløbige anlægsoverslag på en bro er ca. 185 mio. kr. inklusiv 10% af anlægssummen til intern projekt- og byggeledelse samt 15% til uforudsete udgifter.  

Udformning af en tunnel
Udformes cykel- og gangforbindelsen som en tunnel, skal ramperne på begge sider af jernbanen være ca. 105 meter lange, for at cyklisternes fremkommelighed og kravene til tilgængelighed kan tilgodeses. Ramperne kan suppleres med elevatorer. I bilag 3, s. 12-15, er vist to eksempler på, hvordan en tunnel kan placeres og udformes.

En tunnel kan placeres enten i direkte forlængelse af Ramsingsvej eller forskudt for Ramsingsvej. Hvis tunnelen placeres i forlængelse af Ramsingsvej skal en mindre eksisterende bygning rives ned. Hvis tunnelen placeres forskudt for Ramsingsvej, skal en del af den rørlagte å Gåsebækrenden omlægges. Foranalysen foreslår, at byrummet på begge sider af tunnelen bearbejdes, så der skabes lys og åbenhed omkring tunnellens indgange.     

Ifølge foranalysen er fordelene ved en tunnel, at ramperne bliver kortere end en bro, og den er derved nemmere at indpasse i landskabet, og konsekvenserne for den eksisterende og planlagte bebyggelse er mindre. Ulempen er bl.a., at den i aften- og nattetimerne kan opleves utryg. Det foreløbig anlægsoverslag på en tunnel er på ca. 145 – 210 mio. kr. inklusiv 10 % af anlægssummen til intern projekt- og byggeledelse samt 15% til uforudsete udgifter.

Foranalysens konklusioner
Foranalysen viser, at det teknisk set er muligt at etablere en bro eller en tunnel mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området. På grund af broens højde og påvirkning af byrummet anbefaler foranalysen, at der arbejdes videre med en tunnelløsning, hvis byrummet på begge sider af tunnelen samtidig bearbejdes, så tunnelen bliver så åben og lys som muligt, jf. bilag 3, s. 18.

Høring
Forvaltningen har præsenteret foranalysen for Valby Lokaludvalg og de berørte grundejere (FB-gruppen, DSB, De forenede Ejendomsselskaber og F.L. Smidth). Lokaludvalget, FB-gruppen og F.L. Smidth har fremsendt høringssvar, jf. bilag 4. Lokaludvalget finder det vigtigt, at Grønttorvet kobles sammen med resten af Valby. Vælges en broløsning bør det undersøges, om den kan bygges sammen med en bygning. FB-gruppen er positive over for forbindelsen, men tilføjer, at både en bro og en tunnel vil medføre udfordringer for planlagt bebyggelse og blive vanskelige at indpasse i byrummet. FB-gruppen opfordrer forvaltningen til at undersøge, om broen kan placeres mere østligt. F.L. Smidth er skeptisk over for stiforbindelsen, idet denne vil have store konsekvenser for den sydligste del af F.L. Smidths ejendom.

Forvaltningens anbefaling

Med analysen er de tekniske løsninger for en bro og tunnel på dette sted afklaret. Som fremhævet i analysen giver placeringen af en bro eller tunnel på dette sted dog udfordringer i forhold til et trygt byrum og tilpasning til den eksisterende og planlagte bebyggelse, jf. bilag 3, s. 17. Forvaltningen vurderer, at det i den videre projektering af løsningen vil være muligt at arbejde med løsninger, som kan løse de nævnte udfordringer, fx ved design og lys. Derfor anbefaler forvaltningen, at der afsættes midler til en planlægningsbevilling til at arbejde videre med en bro eller tunnel, før der træffes endelig beslutning om at afsætte midler til etablering af forbindelsen.   

Da bro- og tunnelløsningerne er dyre at anlægge på grund af placeringen, vurderer forvaltningen, at det kan undersøges, om det er muligt at etablere en forbindelse et andet sted, fx længere mod øst, hvor den kommende København-Ringstedbane vil ligge lavere i terrænet. Den alternative placering skal stadig understøtte forbindelsens videre forløb til Folehaven.

Forvaltningen vil udarbejde et budgetnotat om midler til den videre planlægning og udarbejdelse af projektforslag for en bro- eller tunnelløsning med henblik på en afklaring af projektets udformning. Forvaltningen vil ligeledes udarbejde et budgetnotat om en foranalyse af, om det er muligt at etablere en forbindelse et andet sted, fx mod øst, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

I og med at aftalerne om medfinansiering fra DFE, FB-gruppen og DSB indeholder begrænsninger i forhold til, hvornår anlægsmidlerne skal være besluttet og placering af forbindelsen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2019 gå i dialog med DFE, FB-gruppen og DSB om ændrede aftaler, så spørgsmålet om medfinansiering af hele projektet kan være afklaret til forhandlingerne om Budget 2019, hvor budgetnotat om den indledende planlægningsbevilling kan indgå. Hvis det ikke er muligt at indgå ændrede aftaler, kan det blive nødvendigt, at Københavns Kommune selv finansierer projektet, hvis forbindelsen skal realiseres.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forvaltningen vil udarbejde et budgetnotat om midler til den videre planlægning og udarbejdelse af projektforslag for en bro- eller tunnelløsning og en foranalyse af, om det er muligt at etablere en løsning et andet sted, fx mod øst, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Pernille Andersen                                                               

                                                         /Lone Byskov     

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Indstillingen blev taget til efterretning.