20. Medlemsforslag om udarbejdelse af bevarende lokalplan for Eberts Villaby (udsat sag) (2018-0068772)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en sag om mulighederne for og konsekvenserne af at igangsætte arbejdet med en bevarende lokalplan for Eberts Villaby. 

(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

Motivering

Beboerne i Eberts Villaby har siden 2012 ønsket, at der udarbejdes en bygningsbevarende lokalplan for området. Villabyen er omtalt i bydelsatlas Amager fra 1992, og langt de fleste bygninger er angivet som værende af middel bevaringsværdi. Enkelte huse er i klassen høj bevaringsværdi. Videre er den østligste del af området dækket af lokalplan 182-1 (2005), der indeholder visse bevarende forskrifter, jf. lokalplanens § 6 stk. 2. Resten af villabyens areal er dækket af byplanvedtægt nr. 13 fra 1947.

Daværende borgmester Ayfer Baykal støttede foreningens ønske. Det har siden været dialog om sagen mellem grundejerforeningen og forvaltningen om spørgsmålet frem til september 2017, hvor forvaltningen meddelte, at arbejdet indtil videre blev sat i bero. Forløbet af drøftelserne mellem forvaltningen og grundejerforeningens bestyrelse fremgår af vedlagte brev til borgmester Morten Kabell (bilag 1).

SF mener, at det er relevant, at sagen bliver belyst i udvalget. Eberts Villaby er en unik bebyggelse, der er med til at skabe Sundbys på Amager særlige karakter.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Medlemsforslaget blev godkendt uden afstemning.