15. Nedklassificering af Vestre Teglgade, Vesterbro/Kgs. Enghave (udsat sag) (2018-0052163)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til nedklassificering af Vestre Teglgade fra offentlig vej til privat fællesvej med henblik på at kunne realisere Økonomiforvaltningens salg af dette vejstykke, der er betinget af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse nedklassificering af vejen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at den offentlige vej Vestre Teglgade nedklassificeres til privat fællesvej, jf. bilag 2. 
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at gennemføre nedklassificeringen af Vestre Teglgade til privat fællesvej, jf. vejlovens procedurebestemmelser.

Problemstilling

En grundejer har anmodet om at købe Vestre Teglgade. Det kræver, at vejen nedklassificeres til privat fællesvej.

Borgerrepræsentationen har den 19. april 2018 godkendt salget af Vestre Teglgade under betingelse af, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om nedklassificering af vejen. Sagen forelægges udvalget i dets egenskab af vejmyndighed, idet det følger af vejloven, at nedklassificering af veje skal godkendes af vejmyndigheden. Kompetencen til nedklassificering er ikke delegeret til forvaltningen.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 7. maj 2018.

Løsning

Borgerrepræsentationen har med vedtagelsen af lokalplan nr. 310 med tillæg (”Teglværkshavnen”) i 2016 muliggjort, at der kan ske byudvikling i Teglværkshavnen. Lokalplanen forudsætter anlæg af nye kanaler, nye broer og nye private fællesveje (bilag 3).

Det er en forudsætning for realiseringen af lokalplanen, at Vestre Teglgade nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej, så den kan ombygges og indgå i den fremtidige vejinfrastruktur og byudvikling i området.

Køber (matrikel nr. 252) har som grundejer ved den offentlige vej Vestre Teglgade i forbindelse med deres udvikling af boligområdet og anlæg af nye veje ønsket at købe 3.488 m2 af vejen. Nedklassificering til privat fællesvej vil give køber en anden byggeret og mulighed at for at bygge større, end det ville være muligt, hvis der var tale om en offentlig vej. Grundejeren vil ikke have mulighed for at realisere den påtænkte udvikling af boligområdet, hvis vejen ikke nedklassificeres.

Formålet med indstillingen er at muliggøre, at Økonomiforvaltningen kan sælge det berørte vejstykke, som Økonomiforvaltningen har indgået en betinget salgsaftale for. Salget er betinget af vejstykkets nedklassificering og matrikulering, hvorved der kan dannes en vejmatrikel, som køber efterfølgende bliver ejer af. Vejstykket er omfattet af områdets byudvikling herunder bl.a. etablering af en ny vejbro, som grundejerne ved vejen etablerer i forbindelse med de nye byggerier, jf. lokalplan nr. 310 med tillæg (”Teglværkshavnen”). Realisering af lokalplanen afhænger af, at vejen nedklassificeres til private fællesvej og sælges. Hvor den nuværende Vestre Teglgade er placeret, skal der være en smallere vej og en kanal (bilag 3). Lokalplanen for området skal gøre Teglværkshavnen til et attraktivt integreret byområde, der udnytter beliggenheden ved havnen.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at nedklassificeringen kan gennemføres uden trafikale konsekvenser, da Vestre Teglgade opretholdes som vejareal (privat fællesvej) og ombygges af køber i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Nedklassificeringen gennemføres efter proceduren i vejlovens § 124.

Normalt forudsætter vejlovens procedure en varslingsperiode på fire år i forbindelse med en nedklassificering, men det kan i henhold til vejlovens § 126 fraviges, såfremt alle berørte grundejere er indforstået hermed. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget skriftligt tilsagn til nedklassificeringen fra de berørte grundejere ved Vestre Teglgade. De berørte grundejere ved vejen er indforstået med, at nedklassificeringen påfører dem drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Vestre Teglgade, når den overgår til private fællesvej.

Der foretages ikke en offentlig høring af nedklassificeringen, da Vestre Teglgade i sin helhed opretholdes som vej (privat fællesvej) for trafik og forsyning. Borgerrepræsentationens beslutning om nedklassificeringen skal offentliggøres på kommunens Annonceringsportal i otte uger. Herefter kan forvaltningen træffe den endelige afgørelse om nedklassificering.

Økonomiforvaltningens indgåelse af købsaftale og salget af arealet er behandlet i Økonomiudvalget den 10. april 2018 og Borgerrepræsentationen den 19. april 2018. Gennemførelsen af salget er afhængig af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstilling om nedklassificeringen af vejen. Såfremt salget ikke kan gennemføres vil det være vanskeligt at realisere lokalplanen.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke godkender nedklassificeringen kan Økonomiforvaltningens salg ikke gennemføres. Afvisning af indstillingen vil således have direkte økonomiske konsekvenser for kommunen i kraft af både manglende realisering af en økonomisk gevinst som følge af et salg samt besparelse på driften, ligesom det vil betyde, at lokalplanen ikke kan gennemføres og vil således være til hinder for planens vision om at gøre Teglværkshavnen til et attraktivt integreret byområde.

Økonomi

Nedklassificeringen af Vestre Teglgade til privat fællesvej forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på 51.800 kr. på Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget fra 2019 og frem. Mindreudgiften vil tilfalde kommunens råderum til fælles prioritering og vil blive indarbejdet i næste sag med bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele Økonomiforvaltningen og køber, at der er truffet beslutning om at nedklassificere Vestre Teglgade til privat fællesvej.

Beslutningen om nedklassificeringen vil blive offentliggjort på Annonceringsportalen på kommunens hjemmeside i otte uger og forvaltningen vil herefter træffe afgørelse om nedklassificering.

Køber skal herefter gennemføre de nødvendige matrikulære ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen skal godkende.

 

Pernille Andersen

/Anne-Sofie Degn

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.