24. Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter, Østerbro (2018-0108389)

I Budget 2018 blev der afsat midler til en foranalyse af en cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter. Foranalysen fremlægges hermed til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at foranalysen for en cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter tages til efterretning, jf. bilag 3.

Problemstilling

I Budget 2018 (5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 1,0 mio. kr. til en foranalyse af en cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter. Forvaltningen fremlægger foranalysens konklusioner, som danner grundlag for udarbejdelse af et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Løsning

En forbindelse fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter indgår i Kommuneplan 2015 som en del af den grønne cykelsti Utterslevruten fra Utterslev til Østerbro. Den manglende forbindelse mellem Bispebjerg og Østerbro er beskrevet som et ”missing link” i Cykelstiprioriteringsplanen fra 2017 (TMU 22. maj 2017).

Foranalysens formål var at belyse forskellige placeringer af en ny cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter, herunder konstruktionsmuligheder, jordbunds-forhold, rampeforhold, trafikforhold, arealovertagelse samt at estimere anlægsudgift og risici.

En oplandsanalyse fra februar 2018 estimerer, at en cykel- og gangbro forventes at blive benyttet af mellem 3.500 og 4.500 cyklister og 350-450 fodgængere dagligt. Til sammenligning har Åbuen ca. 6.100 cyklister og 1.100 fodgængere dagligt (2016 tal).

Forvaltningen har udpeget tre mulige placeringer af broen, som foranalysen har undersøgt. Placering 1 ved Arrivas busdepot, placering 2 ved Borgervænget Genbrugsstation, og placering 3 ved kolonihaveforeningen Borgervænget, jf. bilag 2.

Foranalysens resultater

Placering 1: Det er ikke muligt at placere en bro på placering 1, da placeringen vil have store konsekvenser for busdepotet syd for jernbanen, der benyttes af ca. 130 Arriva busser, når de ikke er i rute. Det skyldes broens lange ramper, og busdepotet vil derfor skulle rykkes en anden placering. En broforbindelse på dette sted forudsætter desuden, at broen får et samlet spænd på ca. 110 meter ekskl. ramper. Det skyldes, at broen skal spænde over både jernbanen og den nyanlagte Nordhavnsvej, jf. bilag 3, s. 5. Derudover vil en stiforbindelse på dette sted skulle krydse et byggefelt på Svanemøllens Kasernes grund, som Forsvaret har udpeget for en kommende hovedbygning

Placering 2: Det er muligt at placere en cykel- og gangbro på placering 2. Her kan en bro anlægges med den nødvendige geometri (højde, bredde og rampernes hældning), så den kan spænde over banearealet, 60 meter ekskl. ramper. Desuden kan broen udformes med den nødvendige kapacitet i forhold til det forventede antal cyklister og gående og med ramper, der giver færrest mulige konsekvenser for den nærliggende Borgervænget genbrugsstation, eksisterende og fremtidige bebyggelse på Svanemøllens Kaserne, Arrivas busdepot mm., jf. bilag 3, s. 5.

Placering 3: Det er ikke muligt at placere en bro på placering 3, fordi Forsvaret ikke vil give tilladelse til, at broen forbindes til kasernens interne vej (Perimetervejen). Det vil derfor være nødvendigt at fortsætte broen hen over selve vejen, langs de eksisterende bygninger og hen til den planlagte stiforbindelse igennem kasernen. Løsningen vil medføre, at broens samlede spænd bliver 120 meter i alt ekskl. ramper. Derudover vil en bro på denne placering være kompliceret at anlægge, fordi den skal placeres over S-togtunnellen, jf. bilag 3, s. 5.

Da placering 2 er den eneste mulige, belyses nedenfor kun mulige udformninger af denne.

Mulige udformninger af bro på placering 2
Analysen viser fire mulige udformninger (A – D), som enten forbindes til Sibeliusgade mod Kildevældsskolen eller Østerbrogade. Udformningerne gennemgås nedenfor - fælles for dem er, at rampen på Svanemøllens Kasernes grund har et lineært forløb, og at broen føres over baneterrænet. Dette betyder, at ramperne til terræn bliver ca. 100 meter lange. Alle udformninger vil medføre fældning af træer. Forvaltningen forventer dog at kunne plante et tilsvarende antal nye træer eller flere i nærområdet. Anlægsoverslaget for alle udformninger er 123 mio. kr. Bilag 5 indeholder et skema, der viser forskelle og ligheder mellem udformning A-D.

Udformning A er en bro med et cirkulært forløb mod Skt. Kjelds Kvarter, der forbindes til Sibeliusgade mod Kildevældsskolen, Kulturcenter Kildevæld m.m. Konsekvensen ved denne løsning vil være, at op til fem kolonihaver skal nedlægges, og der skal fældes ca. 22 træer, jf. bilag 3, s. 6 og 7.  

Udformning B er en bro med buet forløb mod Skt. Kjelds Kvarter, der forbindes til Sibeliusgade mod Kildevældsskolen, Kulturcenter Kildevæld m.m. Konsekvensen ved denne løsning vil være, at op til to kolonihaver skal nedlægges, og der skal fældes ca. 10 træer, jf. bilag 3, s. 8 og 9.

Udformning C er en bro placeret langs banen på kolonihaveforeningens areal mod Skt. Kjelds Kvarter, der forbindes til Sibeliusgade mod Østerbrogade. Konsekvensen ved denne løsning vil være, at op til to kolonihaver skal nedlægges, og der skal fældes ca. 28 træer, jf. bilag 3, s. 10 og 11.

Udformning D er en bro placeret langs banen mod Skt. Kjelds Kvarter, der forbindes til Sibeliusgade mod Kildevældsskolen og Kildevæld Kulturcenter m.m. Broen er placeret på skråningen langs banen ejet af Banedanmark. Denne løsning forudsætter, at Københavns Kommune og Banedanmark kan opnå enighed om brugen af arealet. Forvaltningens erfaring er, at Banedanmark ikke går i dialog, før projekterne er mere konkrete. Da projektet er på et tidligt stadie, har forvaltningen derfor ikke været i dialog med Banedanmark endnu. Forvaltningen vil gå i dialog med Banedanmark, hvis der afsættes midler til videre planlægning af projektet og udarbejdelse af et projektforslag. Denne udformning vil ikke have konsekvenser for kolonihaverne. Der skal fældes ca. 10 træer, jf. bilag 3, s. 12 og 13.  

Det forventede anlægsoverslag på broen uanset udformning er på 123 mio. kr. inkl. 10 % af anlægssummen til intern projekt- og byggeledelse samt 15 % til uforudsete udgifter. Prissætningen er baseret på foranalysen og har dermed indbygget nogle standardusikkerhedsfaktorer som følge af det stadie, som projektet er på.

Kolonihaver

Føres en cykel- og gangbro ind over arealet med kolonihaver, skal dette varsles fem år forinden, dvs. senest ultimo 2019. Derudover skal betingelserne i Kolonihaveloven være opfyldt, hvor det af § 4 fremgår, at der skal være væsentlige samfundsmæssige hensyn, der nødvendiggør disponering af arealet til et formål, som ikke kan tilgodeses andet sted i kommunen, og der skal tilvejebringes erstatningsareal for det areal, der nedlægges. Ved udformning A, B og C skal der erhverves erstatningsareal til kolonihaveejerne, og der skal ydes kompensation til kolonihaveejerne fastsat ud fra markedsværdien af huset. Ved udformning D skal der ikke afsættes midler til kolonihaveejerne til erstatningsareal og kompensation.                                               

Lokalplan

Etablering af cykel- og gangbroen som forbindelse mellem Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter forudsætter, at den planlagte offentlige stiforbindelse igennem kasernen etableres, da kasernes område på nuværende tidspunkt ikke har offentlig adgang. Københavns Kommune arbejder på at udarbejde en lokalplan for Svanemøllens Kasernens grund. Lokalplanen forventes at fastlægge etableringen af den offentlige stiforbindelse gennem kasernen. Lokalplanprocessen er sat i bero indtil årsskiftet, fordi Forsvaret afsøger finansieringsmuligheder og byggemuligheder af Efterretningstjenestens nye domicil.

Forvaltningens anbefaling

Af bilag 3, s. 15 og bilag 5, fremgår et samlet overblik over konsekvenserne ved de fire udformninger. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med udformning D, idet denne udformning har færrest konsekvenser for den omkringliggende bebyggelse og for de eksisterende træer. Forvaltningen vil udarbejde et budgetnotat om den videre planlægning af projektet og et projektforslag, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Høring

Den 4. april 2018 blev de foreløbige analyser fremlagt for Østerbro og Bispebjerg Lokaludvalg. Begge lokaludvalg er positive over for etablering af en cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter og har særligt ønsket, at adgangen til Kildevæld Kulturcenter styrkes, jf. bilag 4. De undersøgte og anbefalede løsninger understøtter lokaludvalgenes ønsker.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Foranalysens konklusioner vil danne grundlag for et budgetnotat om den videre planlægning af projektet og udarbejdelse af et projektforslag, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Pernille Andersen                                   

/Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018  

Indstillingen blev taget til efterretning.