11. Byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej, Bispebjerg (udsat sag) (2017-0001739)

Der skal tages stilling til projektforslag om byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej, frigivelse af midler, optagelse af lån, og anlæg af erstatningsparkering, så projektet kan færdigprojekteres og igangsættes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektforslaget, jf. bilag 4 A-G danner grundlag for den videre projektering samt anlæg, og at der etableres 64 erstatningsparkeringspladser på fire nærliggende private fællesveje.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. at der gives en tillægsbevilling og frigives en anlægsbevilling på 9,1 mio. kr. til skybrudsløsninger for Ørnevej, Vibevej og Glentevej. Tillægsbevillingen er takstmidler finansieret ved optagelse af et kortfristet byggelån. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. økonomiafsnittet.
   
 3. at der frigives en anlægsbevilling på 20,3 mio. kr. til anlæg af projektet Ørnevej, Vibevej og Glentevej. De 20,3 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 26,6 mio. kr. til at anlægge byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej i København NV, under forudsætning af, at antallet af parkeringspladser bibeholdes i området, jf. bilag 1.

Projektet er desuden finansieret med yderligere 25 mio. kr. takstmidler til skybrudssikring af vejstrækningerne afsat til skybrudsprojekter i 2016 (BR 30. april 2015). Den nødvendige skybrudsikring kan dog ikke gennemføres for de 25 mio. kr., da projekterings- og anlægsomkostningerne samt tilhørende administration til skybrudssikringen samlet beløber sig til 34,1 mio. kr., hvorfor der behov for en tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. Fordyrelsen skyldes, at det i den konkrete projektmodning og projektering har vist sig, at HOFORs oprindelige overslag over omkostningerne til skybrudssikringen var for lavt. De ekstra omkostninger kan ikke reduceres ved yderligere tilpasninger af projektet, da det i så fald ikke vil muligt at opretholde den nødvendige skybrudssikring uden væsentlige følgekonsekvenser, fx omlægning af en stor fjernvarmeledning.

Der skal tages stilling til projektforslag, herunder erstatningsparkering, optagelse af et byggelån på 9,1 mio.kr, og frigivelse af restbevillingen af budgetmidler på 20,3 mio. kr.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 28. maj 2018.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der tilføres 9,1 mio. kr. takstmidler. Dette svarer til en teoretisk beregnet takststigning på 1,9 øre pr. m3 vand. Skulle skybrudssikringen gennemføres med traditionelle underjordiske ledningsanlæg, ville den teoretisk beregnede takststigning af samme strækning være 5,3 øre pr. m3 vand, hvilket betyder, at projektet er omkostningseffektivt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et projektforslag, hvor by- og gaderummet på Ørnevej, Vibevej og Glentevej omdannes til et samlet grønt byrum, som bidrager til skybrudssikringen af København. Samtidig etableres der på Svanevej, Rørsangervej, Lærkevej og Drejervej erstatningsparkering for nedlagte parkeringspladser.

Ørnevej, Vibevej og Glentevej er kendetegnet ved smalle vejforløb med ringe oversigtsforhold for gående, cyklister og bilister, og der er desuden uensartede parkeringsforhold, jf. bilag 3. Fortovsarealerne fremstår nedslidte og med få opholdsmuligheder. De grønne elementer i byrummet udgøres af spredte forhaver og spredte træer på vejarealet. Der er et stort lokalt ønske om at forbedre byrummet, herunder at få etableret et torv på Vibevej, og få reguleret trafikken, så især trygheden for cyklister bliver forbedret.

Projektforslaget, jf. bilag 4A-G

På Vibevej indsnævres vejbanen og den nuværende skråparkering fjernes. I stedet etableres et torv med grønne regnbede og en plads foran Iman Ali moskeen. Al Huda skolens skolegård renoveres, og hegnet ud til Vibevej fjernes, så området bliver offentligt tilgængeligt. Der plantes 21 træer, jf. bilag 4 C-D og nedenstående tabel. Vibevej er offentlig vej, hvor kommunen drifter byrumsinventar og træer.

På Ørnevej og Glentevej øges kørebanebredden for at forbedre trafiksikkerheden, når biler og cykler passerer hinanden. Der opsættes bænke til ophold og etableres vejbump. Parkeringen på de to strækninger indrettes med længdeparkering. Der plantes yderligere op til 34 træer, jf. bilag 4 A-G og nedenstående tabel.

Ørnevej, Glentevej og Al Huda skolegården er private fællesveje og private arealer, hvor Københavns Kommune med hjemmel i byfornyelseslovens §6 kan anlægge byrumsinventar, træer og regnbede, men hvor den efterfølgende drift påhviler grundejerne. Byrumsinventaret, træerne og regnbedene på disse arealer vil derfor kun etableres i det omfang, at der indgås driftsaftale med de 20 berørte grundejere på strækningerne, jf. nedenstående tabel og bilag 8. Grundejerne vil ved accept af aftalen, ud over de sædvanlige driftsudgifter på vejene, også skulle afholde driftsomkostninger til nyetablerede bænke og træer på deres individuelle vejstykke / matrikel. Endelig indgåelse af aftalerne vil først kunne ske efter hovedprojektering. En række grundejerne har dog indikeret, at de er interesseret i at påtage sig driftsforpligtigelsen. I Al Huda skolegården har grundejeren givet deres accept til åbningen af skolegården og driften af to træer.

Konsekvenser for træer
Træerne, som plantes i forbindelse med gennemførelse af projektet, vil være større træer på 3-5 meters højde og af forskellige hjemmehørende sorter, som de eksisterende træer i kvarteret.

 

Eksisterende træer i projektområdet

Nye træer som plantes i projektområdet

Træer der fældes

Træer i alt

Ørnevej

7

2-16*

0

9-23*

Vibevej

1

21

0

22

Glentevej

11

4-18*

0

15-29*

Al Huda skolegård

14

2

0

16

*Etablering afhænger af indgåede driftsaftaler med grundejere, jf. bilag 8

Manglende accept fra grundejerne til at modtage træer, byrumsinventar og regnbede vil betyde færre træer, færre grønne bede, og forringede muligheder for ophold på Ørnevej og Glentevej sammenlignet med det fulde projektforslag.

Parkering

Der er i dag 217 parkeringspladser uden for parkeringszonen på Ørnevej, Vibevej og Glentevej. Med projektforslaget nedlægges 64 parkeringspladser primært på Vibevej, jf. bilag 6. Forvaltningen har foretaget en analyse af mulighederne for at optimere den eksisterende parkering i lokalområdet, jf. bilag 5. Analysen tager højde for lovgivningsmæssige krav og økonomi og viser, at de 64 nedlagte parkeringspladser kan genetableres af forvaltningen på de omkringliggende veje, og indeholdes i den afsatte økonomi, jf. økonomiafsnittet og privatvejslovens §57 stk. 1 og 2. Belægningsprocenten i kvarteret er i dag 109 % kl.12, 102 % kl. 17 og 95 % kl. 22.

Omverdensinddragelse

Der har siden udarbejdelsen af kvarterplanen for Områdefornyelse Fuglekvarteret i 2012 været omfattende dialog med de lokale borgere, tilstødende grundejere og Bispebjerg Lokaludvalg om projektet. Dialogen har bl.a. omfattet en række borger- og fokusgruppemøder og lokal involvering i forhold til at definere grundlaget for projektet, jf. bilag 8. Lokalområdet har helt overvejende været positive overfor projektet. Projektforslaget for Ørnevej, Vibevej og Glentevej er godkendt af politiet.

Orientering af beboerne om anlæg af erstatningspladser på vejene afventer politisk vedtagelse, så de specifikke veje er fastlagt. Forvaltningen vil også først gå i dialog med politiet om erstatningsparkeringspladserne efter vedtagelsen, da dialogen med politiet kræver en nærmere projektering af løsningerne på de specifikke veje.

Ibrugtagning

Projektets oprindelige ibrugtagningsdato er 31. oktober 2018, og forvaltningen har siden 2. anlægsoversigt 2016 oplyst, at ibrugtagningen er rykket til 31. december 2019 på grund af komplicerede afklaringer med HOFOR om de vandtekniske rammer for skybrudsprojektet. Projektet er yderligere forsinket og forventes ibrugtaget 31. september 2020, da de juridiske problemstillinger ved etableringen af projektet på private fællesveje, og tilhørende aftaleindgåelse med private grund- og vejejere, har været mere omfattende og tidskrævende end forventet.

Økonomi

Med denne indstilling skal der frigives 9,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. bilag 7, til at dække ekstra omkostninger til at skybrudssikre vejene. De 9,1 mio. kr. er takstmidler til skybrudssikringen, som finansieres ved at låneoptag, lånet vil i forbindelse med projektets afslutning blive tilbagebetalt af HOFOR, jf. bilag 7.

Herudover skal der frigives 20,3 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. De 20,3 mio. kr. er de resterende skattefinansierede midler, som blev afsat i Budget 2016. De samlede omkostninger til erstatningsparkeringspladser er, jf. bilag 5, estimeret til 1,1 mio. kr. I projektet skyldes 50 % af nedlæggelserne skybrudsløsningen og udgifterne til erstatningsparkeringspladser fordeles derfor ligeligt mellem skattefinansierede midler og takstfinansierede midler, dvs. 0,55 mio. kr. fra begge finansieringskilder. Dette er i overensstemmelse med medfinansieringsordningen, idet parkeringspladser som nedlægges på grund af skybrudssikring kan erstattes for takstmidler. I Budget 2016 er der afsat 0,575 mio. kr. pr. år til afledte driftsudgifter fra 2020 og frem.

Videre proces

Projektet hovedprojekteres og sendes i udbud i efteråret 2018 som et fælles projekt med HOFOR. Projektering af erstatningsparkering vil foregå sideløbende. Forventet anlægsstart medio 2019 og ibrugtagning september 2020.

 

Pernille Andersen

/Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt:
”At de 64 parkeringspladser ikke genetableres.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med to stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.
Imod stemte: A, B, C, F og O.

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.