27. Foranalyse af kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Nørrebro (2018-0108465)

I budget 2018 blev der afsat midler til en foranalyse om kunstgræsbaner i Nørrebroparken. Foranalysen fremlægges hermed til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at foranalysen vedrørende kunstgræsbaner i Nørrebroparken tages til efterretning, jf. bilag 5.

Problemstilling

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse (planlægningsbevilling) vedrørende kunstgræsbaner på Nørrebro. Der blev samtidig afsat 0,3 mio. kr. til en screening af, hvilke af de i Budget 2018 fem udvalgte lokaliteter på Nørrebro (Nørrebroparken, Mimersparken, Hans Tavsens Park, Nuuks Plads og Nørre Allé), der er bedst egnet til kunstgræsbaner.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger til udvalgets efterretning foranalysens konklusioner, som vil danne grundlag for udarbejdelse af et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en screening for at finde egnede lokaliteter til anlæg af kunstgræsbaner på Nørrebro. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 28. februar 2018, at der skulle arbejdes videre med at anlægge to 5-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken, som screeningen anbefalede. De øvrige fire lokaliteter blev af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet uegnede, da lokaliteterne enten ikke er kommunalt ejede arealer eller fordi de allerede er reserveret til andre formål, f.eks. klimatilpasning.

Foranalysen (bilag 5) beskriver tre scenarier for udformning af to 5-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken. På baggrund af ønsker fra Boldklubben Nørrebro United har foranalysen undersøgt muligheder for at placere 5-mandsbanerne, så de sammen kan anvendes som en 8-mandsbane. Beliggenheden i Nørrebroparken giver meget kort afstand til beboelse, og Lokaludvalget har udtrykt utilfredshed med, at der ikke ved anlæg af de tidligere kunstgræsbaner i Nørrebroparken er taget hånd om støj- og lysgener. På den baggrund har Forvaltningen medtaget muligheden for opgradering af belysningen til målrettet- og tidsstyret lys på de eksisterende 7-mandsbaner. Herved opnås væsentligt mindre lysforurening, og lydgenerne begrænses, da kunstgræsbanerne ikke kan anvendes i nattetimerne, hvor støjen opleves problematisk. De nye baner får belysning og indhegnes som de eksisterende kunstgræsbaner med hegn i 4 til 6 meters højde.

Scenarie 1 (jf. bilag 2)

Med scenarie1anlægges to 5-mandsbaner i reduceret størrelse i forlængelse af hinanden. På grund af nærheden til store gamle træer i Nørrebroparken, er der ikke plads til en officiel banestørrelse på 30 x 40 meter, når banerne ligger i forlængelse af hinanden. Banernes størrelse skal derfor reduceres med 10 % og størrelsen bliver dermed 29,6 x 36,5 meter. På baggrund af Dansk Boldspils Union (DBU) regler for fodboldbaner i København, forventer forvaltningen, at der kan gives dispensation til at banerne kan anvendes til officielle kampe. Det er praksis hos DBU, at de kan godkende baner, der er reduceret med maksimum 10 %. Placeringen af banerne i forlængelse af hinanden giver ikke mulighed for, at banerne sammen kan anvendes som en 8-mandsbane. Scenarie 1optager 2.800 m2 af parkens eneste større sammenhængende græsareal på ca. 7000 m2. Prisen for scenarie 1 er 5,7 mio. kr. Dertil kommer afledte driftsudgifter på 0,25 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Scenarie 2 (jf. bilag 3)

Med scenarie 2 anlægges to 5-mandsbaner i officiel størrelse á 30 x 40 meter ved siden af hinanden. Denne placering har god afstand til eksisterende træer og giver mulighed for, at banerne samlet kan anvendes som 8-mandsbane. Det forventes dog ikke, at DBU vil give dispensation til officielle kampe på 8-mandsbanen, da størrelsen på 8-mandsbanen i dette scenarie vil være reduceret med mere end 10 %. Scenarie 2 optager 3.000 m2 af parkens areal, hvilket er 200 m2 mere end i scenarie 1. Prisen for scenarie 2 er 5,7 mio. kr. Dertil kommer en afledt drift på 0,25 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Scenarie 3 (jf. bilag 4)

Med scenarie 3 anlægges to 5-mandsbaner i officiel størrelse á 30 x 40 meter ved siden af hinanden og med større afstand mellem 5-mandsbanerne end i scenarie 2. Denne placering har god afstand til eksisterende træer og giver mulighed for, at banerne samlet kan anvendes som en 8-mandsbane, hvor det kan forventes, at DBU vil give dispensation til officielle kampe, idet størrelsen på 8-mandsbanen vil være reduceret maksimum 10 %.  Scenarie 3 optager 3.800 m2 af parkens areal, hvilket er 1.000 m2 mere end i scenarie 1. Prisen for scenarie 3 er 6,7 mio. kr. Dertil kommer en afledt drift på 0,25 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Fredning

For alle tre scenarier, herunder opgradering af belysning gælder, at der kræves dispensation fra fredningen af Nørrebroparken. Parken er arealfredet for at sikre den som parkområde samt for at opretholde og muliggøre en forbedring af områdernes rekreative, landskabelige og biologiske værdier. En dispensationsansøgning kan først fremsendes til fredningsnævnet, når der foreligger et projektforslag, og en evt. dispensation kan tidligst forventes ultimo 2019.

Forvaltningens anbefalinger

Forvaltningen anbefaler scenarie 1, fordi sandsynligheden for at opnå dispensation fra fredningen er størst for denne løsning, da scenarie 1 optager mindst muligt af Nørrebroparkens areal. Københavns Kommunes fredningstilsyn vurderer, at jo mindre parkareal der inddrages til kunstgræsbaner, jo større er sandsynligheden for at Fredningsnævnet vil give en dispensation fra fredningen.

For at imødekomme Nørrebro Lokaludvalgs bemærkning, og naboernes klager om lys- og lydgener fra de to eksisterende 7-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken, anbefaler forvaltningen, at belysningen på de to eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken opgraderes. Det foreslås at der anvendes en ny teknologi, der giver væsentlig mindre lysforurening og et nyt styresystem, som kan tidsstyre lyset hvormed lydgenerne begrænses. Styringen af belysningen er en del af forvaltningens drift. Pris for opgradering af belysningen på de eksisterende kunstgræsbaner er 1,0 mio. kr. Dertil kommer en afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

To 5-mandsbaner i reduceret størrelse (max 10%)

Kan godkendes til officielle kampe (jf. DBUs regler)

To 5-mandsbaner i officiel størrelse

Kan godkendes til officielle kampe (jf. DBUs regler)

To 5-mandsbaner i officiel størrelse

Kan godkendes til officielle kampe (jf. DBUs regler)

Ingen mulighed for
8-mandsbane

Mulighed for 8-mandsbane i reduceret størrelse (mere end 10%)

Kan ikke godkendes til officielle kampe (jf. DBUs regler)

Mulighed for 8-mandsbane i reduceret størrelse (mindre end 10 %)

Kan godkendes til officielle kampe (jf. DBUs regler)

Målrettet og tidsstyret belysning. Banernes belysningsmaster placeres diagonalt på beboelse, hvilket mindsker lysgener

Målrettet og tidsstyret belysning. Banernes belysningsmaster placeres parallelt med beboelse, hvilket giver risiko for lysgener

Målrettet og tidsstyret belysning. Banernes belysningsmaster placeres parallelt med beboelse, hvilket giver risiko for lysgener

Anlæggets samlet størrelse: 2.800 m2

Anlæggets samlet størrelse: 3.000 m2

Anlæggets samlet størrelse: 3.800 m2

Pris: 5,7 mio. kr. inkl. belysning

Pris: 5,7 mio. kr. inkl. belysning

Pris: 6,7 mio. kr. inkl. belysning

Træer, parkering og klimasikring
Ingen af de undersøgte scenarier kræver fældning af træer, men det kan blive nødvendigt midlertidigt at flytte et eller flere nyplantede træer nord for projektområdet for at skaffe adgang til området i forbindelse med anlægsarbejdet. De nye kunstgræsbaner er som udgangspunkt tiltænkt børn fra nærområdet, hvorfor et øget parkeringsbehov vurderes at være begrænset. Ingen af scenarierne kræver nedlæggelse af eksisterende parkeringspladser. I Nørrebroparken er der syd for de nye kunstgræsbaner planer om to klimaprojekter, som skal finde løsninger til håndtering af skybrudsvand. Der vil ikke være konflikter mellem klimaprojekter og nye kunstgræsbaner.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder et budgetnotat, der kan indgå i drøftelserne om Budget 2019. Budgetnotatet vil omhandle scenarie 1 og de alternative scenarier 2 og 3, opgradering af belysning på eksisterende baner og driftsudgifter.

 

Pernille Andersen                             

                                                                  /Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Indstillingen blev taget til efterretning.

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:
”Ø opfordrer til en tæt dialog med fodboldklubben om den nærmere udformning af projektet såfremt der findes midler ved de kommende budgetforhandlinger.”

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:
”Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 3.”