30. Ændringer af regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald (2018-0147862)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til de reviderede regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald, som Teknik- og Miljøudvalget har sendt i lovpligtig høring 19. marts 2018 og som nu skal godkendes, for at kunne træde i kraft.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at regulativerne godkendes med de foreslåede ændringer.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 19. marts 2018, at de reviderede affaldsregulativer for erhverv og husholdning (bilag 2 og 3), kunne sendes i offentlig høring, jf. bilag 1.

De foreslåede ændringer i regulativ for husholdningsaffald er af redaktionel karakter og vil betyde, at borgerne og grundejeres rettigheder og pligter fremgår mere tydeligt af regulativet, jf. bilag 4.

I erhvervsaffaldsregulativet bortfalder ordningen for Klinisk Risikoaffald, jf. bilag 6. Klinisk Risikoaffald er bl.a. biologisk og smitteførende affald fra sygehuse, læger, tandlæger m.v. Endvidere foreslås der ændringer i regulativet vedrørende affald fra kommunale institutioner og anvisning af forbrændingsegnet affald.

Regulativændringerne har været i lovpligtig høring i perioden fra den 21. marts til og med den 25. april 2018, og forvaltningen har modtaget 14 høringssvar. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, jf. bilag 7, hvori forvaltningen har kommenteret de enkelte høringssvar. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i det oprindelige forslag.

Løsning

Hovedparten af høringssvarene (vedlagt i bilag 8) angår kritik af organiseringen af ordningen for klinisk risikoaffald og det høje prisniveau. Dertil kommer flere høringssvar med forslag til forbedring af forskellige affaldsordninger.

Ændringer i den måde hvorpå de nuværende affaldsordninger fungerer, eksempelvis i form af en justering af højden på indkast til containere eller mulighed for aflevering af kanyler på en genbrugsplads, vil kræve en nærmere gennemgang af driftsmæssige og økonomiske konsekvenser. Dette med henblik på at sikre at ordningerne fortsat vil fungere optimalt. Forvaltningen vil derfor forholde sig til ændringsforslagene i forbindelse med et kommende arbejde med udvikling af affaldsordningerne. Forvaltningens kommentarer til høringssvarene er vedlagt i bilag 7.

Husholdningsaffaldsregulativet

I kommunens husholdningsaffaldsregulativ er detailregulering af affaldsordningerne fastsat administrativt i separate retningslinjer i et bilag til regulativet. Dette har medført, at borgerne i nogle tilfælde er i tvivl om, hvorvidt krav i retningslinjerne skal følges, når de ikke fremgår af selve regulativet. Der er derfor behov for at indsætte dele af retningslinjerne i selve regulativet for husholdningsaffald. Retningslinjerne, der indsættes i regulativet, er markeret med gult i bilag 5.

Hovedsynspunkter i høringssvarene:

  1. Nørrebro Lokaludvalg foreslår en lavere volumensats for at fremme brugen af nedgravede containere til husholdningsaffaldet.

  2. Nørrebro Lokaludvalg foreslår ligeledes en række detaljerede indholdsmæssige ændringer til regulativteksten i husholdningsaffaldsregulativet.

  3. Handicaprådet foreslår at indkastene til containerne sænkes og dermed gøres mere handicapvenlige.  

Forvaltningens bemærkninger:

1.-3: Forvaltningens forslag til ændringer i regulativet er udelukkende af redaktionel karakter, hvilket betyder, at der ikke er foretaget ændringer af den måde, hvorpå ordningerne fungerer. Regulativet og retningslinjerne er blevet gennemgået for at sikre stringens og korrekt hjemmel. Da høringssvarene primært er forskellige forbedringsforslag til husholdningsaffaldsordsordningerne, vil forvaltningen i stedet tage dem med i det videre udviklingsarbejde på området.

Erhvervsaffaldsregulativet

I erhvervsaffaldsregulativet har kommunen foreslået en ændring i ordningen for Klinisk Risikoaffald, jf. bilag 6. Den kommunale indsamlingsordning for Klinisk Risikoaffald har et stort underskud og er ikke længere rentabel. Ordningen bortfalder derfor, og i stedet oprettes en anvisningsordning, hvor erhvervet selv skal finde en godkendt transportør og modtager.

Endvidere foreslås der ændringer i regulativet vedrørende affald fra kommunale institutioner og anvisning af forbrændingsegnet affald. En godkendelse af de foreslåede ændringer i regulativ for erhvervsaffald vil betyde, at klinisk risikoaffald vil blive indsamlet på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, og præciseringerne vil gøre det klart og tydeligt, hvilke regler, der gælder for affald fra kommunale institutioner og for forbrændingsegnet affald.

Hovedsynspunkter i høringssvarene:

  1. Hovedparten af høringssvarene angår kritik fra virksomheder, der producerer klinisk risikoaffald, af organiseringen af ordningen for klinisk risikoaffald og det høje prisniveau.

  2. Amager Vest Lokaludvalg er derudover bekymret for, om anvisningsordningen for klinisk risikoaffald i tilstrækkeligt omfang sikrer, at der ikke opstår miljøproblemer.

  3. Én virksomhed bemærker, at brugte kanyler burde kunne afleveres på en genbrugsplads. 

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Forvaltningen vurderer, at når ordningen konkurrenceudsættes, vil der være mulighed for lavere priser.

  2. Forvaltningen forventer, at kravene i regulativet til de private renovatører vedrørende håndtering af klinisk risikoaffald vil sikre den samme høje miljøstandard som i den nuværende ordning.

  3. Genbrugspladserne kan på nuværende tidspunkt ikke modtage klinisk risikoaffald. Forvaltningen vil undersøge muligheden for en ændring i genbrugspladsernes miljøgodkendelse, således at den nye anvisningsordning for klinisk risikoaffald, ved en senere ændring af regulativet, kan suppleres med mulighed for aflevering af kanyler på genbrugspladsen.

Delegation

Affaldsregulativerne har i dag en bestemmelse om, at Borgerrepræsentationen har delegeret kompetencen til at sende regulativet i lovpligtig høring til Teknik- og Miljøudvalget.  Delegationsreglerne vil fremover ikke stå beskrevet i regulativet, da delegationen allerede følger af Borgerrepræsentationens generelle delegation af beslutningskompetence til Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

For at den kommunale ordning for Klinisk Risikoaffald kan afvikles, er der behov for at håndtere det oparbejdede underskud, som ikke kan søges dækket via takststigninger, der allerede har været markante i de seneste år. Fremgangsmåden for afviklingen af underskuddet er under afklaring med Intern Revision. I øvrigt henvises til bilag 6, hvori ordningens økonomi i tiden op til og efter en eventuel nedlæggelse gennemgås nærmere.

Herudover har indstillingen i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen foretage offentliggørelse i Den Nationale Regulativbase. Regulativerne vil træde i kraft dagen efter offentliggørelsen. Brugerne af ordningen for klinisk risikoaffald vil blive orienteret direkte, og ordningen vil blive nedlagt ved årsskiftet.

 

Pernille Andersen

                                            /Anne-Sofie Degn

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.