19. Byfornyelsesredegørelse 2018 (2018-0044588)

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder årligt en redegørelse for aktiviteter og planlægning på byfornyelsesområdet. Redegørelsen fremlægges hermed til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Byfornyelsesredegørelsen, inkl. bilag 2, tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 21. august 2014, at forvaltningen årligt skal redegøre for byfornyelsens beslutninger for det forgange år og forventede disponeringer i de kommende fire budgetår, herunder forvaltningens forventninger til medfinansiering fra staten. Seneste byfornyelsesredegørelse blev godkendt i Borgerrepræsentationen 30. november 2017.

Redegørelsen fremlægges til efterretning og indeholder ikke nye beslutninger. Indstillinger om frigivelse af anlægsmidler vil på sædvanlig vis i særskilte indstillinger blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Løsning

Formålet med område- og byfornyelsen er at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, dvs. boliger uden toilet, bad og fjernvarme og boliger udsat for støjgener fra vej støj, samt at sikre københavnerne adgang til grønne rekreative arealer ved deres bolig. Især støttes de byområder, der kræver en særlig indsats fx ældre nedslidte bydele og ejendomme og baggårde i udpegede udsatte byområder. København har fortsat et større byfornyelsesbehov med ca. 25.000 utidssvarende boliger, en ældre bygningsmasse med højt energibehov og mindre grønt pr. indbygger end der findes i resten af landet. Byfornyelsen består af tre indsatser, der arbejder med byens udvikling i hhv. kvarteret (løft af udsatte byområder gennem områdefornyelser), karréen (gårdhaver) og boligen (toilet/bad/fjernvarme/støj/energi). I bilag 3 beskrives indsatserne.

Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet overblik over byfornyelsesaktiviteterne i Københavns Kommune. Redegørelsen indeholder følgende:

  • Fordeling af midler på byfornyelsens tre indsatsområder i 2017

  • Den kommunale byfornyelsesramme

  • Forventninger til den statslige medfinansiering i 2018-21

  • Besluttede og forventede indstillinger om disponeringer i 2018

Fordeling af midler på byfornyelsens tre indsatsområder i 2017

Af bilag 2 fremgår det, hvordan den årlige anlægsramme på 164 mio. kr., samt overudmeldingen på 15 % blev disponeret af Borgerrepræsentationen i 2017 iht. de gældende principper (BR 30. marts 2017). Overudmeldingen betyder, at forvaltningen kan disponere for 15 % mere end det årligt afsatte budget for at sikre, at der gennemføres aktiviteter svarende til de afsatte 164 mio. kr., uden at der sker et overforbrug. Det er forvaltningens erfaring, at enkelte bygninger og gårdhaver (ca. 15 %) vil bortfalde efter tilsagn pga. interne forhold hos bygherre, og overudmeldingen vil derfor løbende blive justeret inden for byfornyelsens 4-årige budget.

Den kommunale byfornyelsesramme

På baggrund af det fortsatte behov for byfornyelse traf Borgerrepræsentationen 30. marts 2017 beslutning om nye principper for finansiering af byfornyelsesaktiviteterne. Den årlige kommunale bevilling på 164 mio. kr. fastholdtes. Derudover blev der tilført en engangsbevilling på 60 mio. kr., der blev øremærket til bygningsfornyelser med installationsmangler (dvs. ejendomme med boliger, der mangler toilet, bad og fjernvarme) og støjisolering. Af de 60 mio. kr. har Borgerrepræsentationen 30. november 2017 disponeret 20 mio. kr. til støjisolering af vinduer i 2018-2020. De øvrige 40 mio. kr. planlægger forvaltningen at indstille til disponering med 20 mio. kr. årligt i årene 2018-19 som en del af den ordinære byfornyelse, men øremærket ejendomme med installationsmangler.

Forventninger til den statslige medfinansiering

Staten har siden 1980’erne haft en årlig byfornyelsesramme på finansloven. Denne bliver i 2018 -2021 reduceret fra årligt ca. 170 mio. kr. til årligt ca. 75 mio. kr. og i 2022-2024 til årligt mellem ca. 97-133 mio. kr. pga. finansiering af to midlertidige tiltag; ”Bandepakke III” og ”Midlertidig jobpræmie til langtidsledige”. Københavns andel af de statslige midler er 11 %, og forvaltningen forventer, at København i det 4-årige budget fra 2018-2021 årligt vil modtage ca. 8 mio. kr.

De midler forvaltningen modtager fra staten i 2018 vil blive prioriteret til at dække udgifterne til statens andel af indfasningsstøtte, der er tilskud til huslejestigningen i lejeboliger som følge af bygningsfornyelsen, og forsikringsbidrag til byggeskadefonden, der er en obligatorisk forsikring ved bygningsfornyelser.

Ud over ordinære midler, der kan anvendes til ejendomme og fælles gårdhaver i hele København, er der til igangværende områdefornyelser tildelt særlige ekstraordinære midler fra staten, der kun kan anvendes til ejendomme og gårdhaver inden for områdefornyelsens afgrænsning. Den ekstraordinære statslige medfinansiering sker på baggrund af ansøgning fra forvaltningen. Denne mulighed er bortfaldet med statens forenkling af byfornyelsesloven pr. 1. januar 2018. Til de igangværende områdefornyelser i Sundby, Sydhavnen og Nordvest er der i 2015-2017 tildelt ekstraordinære statslige midler til fælles gårdhaver og bygningsfornyelser. Derfor vil støtte til ejendomme i disse områder være finansieret med op til 50 % statslig medfinansiering. De samlede kommunale og forventede statslige midler fremgår af tabel 1.

Midlerne fordeler sig med fordelingsnøglen 60 % til bygningsfornyelse, 24 % til områdefornyelser og 16 % til fælles gårdhaver (BR 30. marts 2017). Denne fordelingsnøgle kan ændres politisk. De øremærkede midler på 60 mio. kr. (BR 30. marts 2017) til boliger med installationsmangler og støjisolering indgår i henhold til den politiske bevilling ikke i denne fordelingsnøgle.

Tabel 1. Statslige og kommunale rammer for byfornyelse i Københavns Kommune 2018-21

  

Besluttede og forventede indstillinger om disponeringer i 2018

Byfornyelse Anlæg indgår i forvaltningens anlægsmåltal for 2018 (ØU 5. december 2017). Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 29. januar 2018 er en gårdhave sat i bero, mens otte gårdhaver og fire områdefornyelser fremgår af listen over projekter, der senere kan blive sat i bero af forvaltningen, så anlægsmåltallet 2018 for Teknik- og Miljøforvaltningen ikke overskrides.

Borgerrepræsentationen vil kunne give tilsagn til nye projekter for 229,6 mio. kr. i 2018. Dette er ca. 6,4 mio. kr. mindre end i 2017, hvor der blev indstillet for 236 mio. kr. Af bilag 2 fremgår den detaljerede oversigt over fordelingen af midler på de tre indsatser. Forvaltningen vil løbende fremlægge indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen med konkrete bygningsfornyelsessager og fælles gårdhaver, så den årlige ramme inkl. overudmeldingen disponeres. Disponerede projekter i områdefornyelser og fælles gårdhaver vil fortsat kunne sættes i bero. Bygningsfornyelsessager kan sættes i bero frem til de er vedtaget i Borgerrepræsentationen (forventeligt i november), da der gives bindende tilsagn til bygningsejer. Udbetaling af midlerne sker først, når byggeriet er færdigt. Dog er der en mindre udbetaling ved opstart af de fælles gårdhaver til borgerdialog og udvikling af skitseprojekt. Afhængig af byggeriets eller gårdhavens omfang og karakter vil forbrug af de disponerede midler ske ca. 1,5 - 3 år efter beslutningen i Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen har i 2018 pt. truffet beslutning om igangsætning af Områdefornyelsen Bavnehøj 1. februar 2018 og har disponeret 12,6 mio. kr. til to gårdhaver i Valby og Nordvest 3. maj 2018. Forvaltningen arbejder på yderligere fire indstillinger: to vedr. i alt fem fælles gårdhaver i Sydhavnen, Nordvest og Valby og to om bygningsfornyelser (ordinære, der fordeler sig på hele København og ekstraordinære midler i Sundby, Nordvest og Sydhavnen). Forvaltningen arbejder ligeledes på en indstilling om håndtering af muligt anlægsmåltal for 2019, dette kan få betydning for de budgetter, der er afsat til aktiviteter i område- og byfornyelsen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger årligt Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen en byfornyelsesredegørelse. Indstillinger omkring årets disponeringer til bygningsfornyelser (ordinære, ekstraordinære og særskilte midler til installationsmangler og støjisolering) og gårdhaver vil blive fremlagt særskilt.

Pernille Andersen     

                                          /Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:
”At ressourcerne målrettes til boliger med installationsmangler (manglende toilet, bad eller centralvarme).”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med en stemme mod otte. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C.
Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Indstillingen blev anbefalet overfor Borgerrepræsentationen med otte stemmer mod en. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: C.