28. Skitseforslag til Lundehustorvet, Bispebjerg (2018-0077921)

I Budget 2018 blev der afsat midler til projektering af et nyt torv i Ryparken-Lundehus i Bispebjerg. Et skitseforslag fremlægges hermed til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at skitseforslaget til projekt for udformning af Lundehustorvet tages til efterretning, jf. bilag 4.

Problemstilling

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 2,9 mio. kr. til projektering af et nyt torv i Ryparken-Lundehus, kaldet Lundehustorvet, der skal give bedre forhold for fodgængere og invitere til ophold, aktiviteter og lokale events.

Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag for den fremtidige udformning af Lundehustorvet til udvalgets orientering, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har i overensstemmelse med notat om udmøntning af Budget 2018 (TMU 9. oktober 2017) været i dialog med de lokale grundejere og påbegyndt den indledende projektering for at afklare udformningen af det endelige projekt. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet et skitseforslag for projektet.

Projektet understøtter visionerne i Fællesskab København om en bedre hverdag i byrummet og unikke kvarterer i sammenhæng samt målene om, at københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum, og at 90 % af københavnerne er enige i, at deres lokalområde er levende og varieret.

En stor del af Ryparken-Lundehus i Bispebjerg er i dag udpeget som udsat byområde. Projektområdet er afgrænset til området mellem Strødamvej, Lyngbyvej og Lersøparken, som i dag er et område præget af trafik snarere end ophold og lokale aktiviteter. Projektområdet grænser op til Lersøparken, Lundehus Kirke, Emdrup Bodega og beboelsen på henholdsvis Emdrup Vænge og Lyngbyvej. Oversigtskortet på bilag 2 viser placeringen af Lundehustorvet i København. De eksisterende forhold fremgår på bilag 3.

Af forvaltningens skitseforslag fremgår det, at en del af Strødamvej og pladsen mellem kirken, Fakta og Emdrup Bodega omdannes til et nyt, fleksibelt byrum og lokalt mødested for beboere på tværs af Ryparken-Lundehus, se bilag 4. Det nye byrum udformes som et torv med en sammenhængende belægning, der skaber en visuel og funktionel bedre sammenhæng med det nærliggende boligområde, Emdrup Vænge, samt giver bedre forbindelser til Lersøparken for gående og cyklister.

Beboere og øvrige interessenter i lokalområdet ønsker et torv med varierede opholds- og aktivitetsmuligheder, og forvaltningen foreslår derfor at etablere både mindre opholdsrum med forskelligartede sidde- og opholdsmuligheder og mulighed for afholdelse af events, som eksempelvis torvedage.

For at understøtte bedre forhold for fodgængere, øge trafiksikkerheden og invitere til ophold mv. nedsættes hastigheden på Strødamvej til 30 km/t. Der etableres en hævet flade på vejarealet i sammenhæng med den øvrige belægning på torvet, som gør det lettere for fodgængerne at overskue biltrafikken og dermed lettere at krydse Strødamvej. Vejarealet vil blive tydeligt adskilt fra fortovet. Derudover begrænses indkørsel mellem Strødamvej og Lyngbyvej til beboer- og ærindekørsel samt tidsbegrænset varelevering.

Skybrudsplanerne for den nordlige del af Lersøparken forventes først igangsat i 2028 og påvirker dermed ikke projektet i de kommende 10 år.

Konsekvenser for træer og begrønning
Projektet medfører ikke fældning af træer, og det forventes, at det vil være muligt at plante op til 10 nye træer i projektområdet. Det nøjagtige antal nye træer fastlægges i forbindelse med projekteringen af forslaget.

Begrønningen øges desuden med forårsløg og urter. Syd for Lundehus Kirke anlægges en fordybning i det grønne terræn, som kan opsamle regnvand og dermed bidrage til en øget biodiversitet samt nye naturoplevelser i området. Forslaget understøtter dermed visionen i Bynatur i København 2015-2025 om at øge kvaliteten af bynaturen i København.

Konsekvenser for bilparkering

Af budgetnotat Lundehustorvet - et nyt torv i Ryparken-Lundehus (TMI33), som indgik ved forhandlingerne om Budget 2018, fremgik det, at forvaltningen vurderede, at projektet ville medføre nedlæggelse af ca. 10 p-pladser. Der er i dag 34 p-pladser i projektområdet, som er uden for parkeringszonen. Den indledende projektering har vist, at det vil være nødvendigt at nedlægge op til 10 p-pladser på Strødamvej, jf. bilag 3. Det nøjagtige antal p-pladser fastlægges i forbindelse med den endelige projektering. Der nedlægges ikke p-pladser til handicappede. Forvaltningen vil i  forbindelse med den endelige projektering undersøge, om det er muligt at etablere erstatningsparkering.

Høring og samarbejde med grundejere, Bispebjerg lokaludvalg og følgegruppe
Lundehus Kirke og Boligforeningen AAB ejer dele af det foreslåede projektområde. Anlæg inden for grundejernes matrikelgrænser skal finansieres og driftes af grundejerne selv. Både Lundehus Kirke og Boligforeningen AAB er positivt indstillet over for projektet og ønsker at samarbejde om projektets videre forløb, således at torvet kan få en sammenhængende belægning på tværs af matrikelgrænser, og det nye byrum dermed kan fremstå som en helhed. De to grundejere har tilkendegivet deres interesse gennem en fælles hensigtserklæring, jf. bilag 5. Såfremt der afsættes midler til anlæg af projektet ved forhandlingerne om Budget 2019, inddrages grundejerne i den videre projektering, og der udarbejdes en bindende samarbejdsaftale for alle parter.

Lokaludvalget bakker ligeledes op om projektet, og forvaltningen har samarbejdet med Bispebjerg Lokaludvalg om blandt andet afholdelse af møder med grundejere og følgegruppe. En følgegruppe repræsenteret af grundejerne og en række lokale foreninger, beboere og erhvervsdrivende har deltaget i en workshop i Lundehus Kirke om løsningsforslag med principper for trafik, begrønning og torvets funktioner. Følgegruppen har bidraget til udpegningen af torvets forskellige funktioner og elementer og er positive overfor forslaget.

 Det kan oplyses, at politiet har givet samtykke til forslaget.

Økonomi

I Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 2,9 mio. kr. til projekteringen af Lundehustorvet, fordelt over årene til og med 2020. Denne bevilling er stjernemarkeret. Der er anvendt 0,1 mio. kr. til den indledende projektering, og der resterer dermed 2,8 mio. kr. til den videre projektering af Lundehustorvet. Anvendelsen af alle projekteringsmidlerne afhænger af, om projektet får bevilget anlægsmidler til etableringen af torvet i Budget 2019. For at de resterende projekteringsmidler kan anvendes, skal der således afsættes anlægsmidler til etablering i Budget 2019. Midlerne til etablering forventes at være 10,5 mio. kr.

Videre proces

Skitseforslaget vil danne grundlag for et budgetnotat om midler til etableringen af Lundehustorvet, som kan indgå ved forhandlingerne om Budget 2019.

 

Pernille Andersen

                                                 /Lone Byskov

 

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Indstillingen blev taget til efterretning.