18. Terrænregulering på Kalvebod Fælled, Amager Vest (2017-0006551)

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af en ansøgning fra By og Havn (bilag 2) tage stilling til, hvordan et indgreb bestående af en jordpåfyldning og udgravning af sø og vandløb i beskyttet natur på Kalvebod Fælled, skal lovliggøres.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at det tages til efterretning, at den pålagte jord fjernes således, at den oprindelige natur og terræn reetableres.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender,

      2. at der dispenseres til bibeholdelse af sø og vandløb (jf. bilag 3).   

Problemstilling

På Kalvebod Fælled ud for Ørestad Syd (se bilag 4) har By og Havn efter grundejers (Naturstyrelsen) godkendelse i 2015 etableret en sø med vandløb og en terrænændring. Det har på baggrund af en borgerhenvendelse vist sig, at området er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, som medfører forbud mod tilstandsændringer, og indgrebet er derfor ulovligt.

Udvalget skal tage stilling til, om indgrebene skal fysisk lovliggøres ved en reetablering af den oprindelige natur, eller retlig lovliggøres ved en dispensation til at opretholde indgrebet. By og Havn har ansøgt om en dispensation til at opretholde begge indgreb. Forvaltningen har haft en afgørelse i høring, hvor der gives dispensation til at opretholde sø og vandløb, men at jordpåfyldningen fjernes.

Løsning

De to indgreb, der skal lovliggøres, består dels i en påfyldning af jord med udjævning af terræn, som letter adgangen fra bebyggelsen ud til naturområdet, dels etablering af vandløb og sø som et rekreativt element til håndtering af bebyggelsens regnvand. Indgrebene er etableret på en naturtype, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, som kommunen er myndighed for (jf. bilag 9). Erfaringen fra klagenævnsafgørelser viser, at der kun kan gives tilladelse til ændringer i § 3-beskyttet natur, hvis der er helt særlige omstændigheder. Fx hvis ændringen medfører en naturforbedring, eller hvis skaden på naturen er ubetydelig. Det kan også indgå i vurderingen om lovliggørelse, at ansøger har været i god tro.

Forvaltningen vurderer, at indgrebet samlet set ikke er en forbedring af den oprindelige natur, men har medført naturskade, idet den oprindelige overflade med den beskyttede naturtype er fjernet for at skabe en sø og en å, og andre steder er blevet dækket med jord. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at der er tale om særlige omstændigheder.

Det er dog forvaltningens vurdering, at Naturstyrelsen og By og Havn var i ”god tro”, da indgrebet blev foretaget, idet forvaltningen tidligere fejlagtigt havde vurderet, at området ikke var beskyttet af § 3 (jf. bilag 5). Naturstyrelsen har som ejer af arealet selv vejledende kortlagt området som §3, men det er kommunens afgørelse, der er gældende jf. bilag 9.

Sø og vandløb

For den del af indgrebet, som består af en sø og et vandløb, er det forvaltningens vurdering, at det er meget vanskeligt at genetablere den oprindelige eng/mose. Ifølge en vurdering fra en ekstern naturfaglig rådgiver) vil en opfyldning af søen næppe kunne genskabe den tidligere vegetation, da det oprindelige tørvelag og underliggende jordlag er gennemgravet. Samtidigt vil en opfyldning af søen og vandløbet medføre en uhensigtsmæssig forstyrrelse af hele området, herunder søens og vandløbets randområder, hvor den oprindelige vegetation allerede er i gang med at genindvandre. Forvaltningen vurderer derfor, at en reetablering af søen og vandløbet vil skade mere end det gavner. Det skal understreges, at udgangspunktet ved ulovlig etablering af søer i § 3-områder, iht. klagenævnets praksis er, at søen og vandløbet skal fjernes. Der er derfor tale om en undtagelse, fordi der efter forvaltningens vurdering foreligger helt særlige omstændigheder. Forvaltningen vurderer desuden, at søen og vandløbet indenfor en kort årrække, kan udvikle sig til beskyttet natur.

Jordpåfyldningen

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at reetablere det område, der er påvirket af jordpålægningen. Den pålagte jord kan fjernes, således at det oprindelige terræn og de oprindelige jordlag igen bliver overfladen i området. Her vil gamle frø igen kunne spire frem, og vegetationen fra omkringliggende områder vil hurtigt kunne genindvandre. Den eksterne naturfaglige rådgiver har af hensyn til adgangen til området foreslået, at der kun skal ske en delvis fjernelse af den påfyldte jord (jf. bilag 8). Dette er imidlertid uden at tage hensyn til de juridiske muligheder i sagen. Forvaltningen vurderer på baggrund af tidligere klagenævnsafgørelser, at der ikke er hjemmel til at lade jorden blive liggende, så længe der er rimelige muligheder for at genetablere den oprindelige naturtype ved at fjerne jorden.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke er mulighed for at dispensere til jordpålægningen, hvorfor jorden skal fjernes. Med denne afgørelse vurderer forvaltningen, at gældende praksis vedrørende terrænindgreb og andre tilstandsændringer i § 3-områder følges.

Høring

Denne afgørelse har været i høring hos de berørte parter og på forvaltningens høringsportal. Der er indkommet 11 høringssvar (jf. bilag 6). Forvaltningen har udarbejdet en kommenteret oversigt i bilag 7. By og Havn har i deres høringssvar nævnt, at de var i god tro, og derfor uberettiget bliver pålagt en udgift til fjernelse af jord, som de senere vil vurdere rimeligheden af. De vurderer desuden, at udgifterne er større end forvaltningens vurdering.

Danmarks Naturfredningsforening skriver blandt andet, at de mener, at der skal ske en retablering af sø og vandløb, og skriver: ”taget områdets høje naturtilstand i betragtning er det ikke ude af proportioner at påbyde dette”.

Alternativ løsning

Som alternativ til den indstillede beslutning kan udvalget beslutte, at hele By og Havns ansøgning afvises, så naturen på arealet med søen og vandløbet så vidt muligt også skal reetableres. Den jord, der er gravet væk, er ifølge By og Havn brugt til at hæve terrænet ind mod bykvarteret. Når denne terrænhævning alligevel skal fjernes, vil jorden herfra formodentlig delvist kunne anvendes til opfyldning af sø og vandløb. Det kan tilnærmelsesvist genskabe de nederste jordlag, men det øverste oprindelige tørvelag kan ikke kunstigt genskabes. Over en længere årrække kan tørvelaget genopstå i takt med, at den oprindelige vegetation indvandrer. Hvis sø og vandløb bliver fjernet, vil regnvandet kunne afledes til en nærliggende kanal i stedet.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Såfremt indstillingen godkendes vil forvaltningen pålægge By og Havn at fjerne den pålagte jord. Det er forvaltningens vurdering, at omkostningerne til fjernelse af jordpåfyldningen som indstillet, kan udføres for ca. 150.000 kr. ex moms. Sø og vandløb vil forventeligt kunne reetableres ved en opfyldning, inden for dette beløb, da dele af jorden vil kunne anvendes.

Videre proces

Når udvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen varsle påbud om fjernelse af den påfyldte jord og udstede dispensation til sø og vandløb overfor ansøger (By og Havn) og grundejer (Naturstyrelsen). Afgørelsen lægges på Københavns Kommunes annonceringportal. Der vil være fire ugers klagefrist, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Danmarks Naturfredningsforening har indikeret, at de vil påklage kommunens afgørelse, hvis der gives dispensation til sø og vandløb.

 

Pernille Andersen

                                            /Anne-Sofie Degn

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 2. at-punkt:
”At Teknik- og Miljøforvaltningen, efter en fornyet partshøring, fremlægger en ny indstilling, hvor By & Havn pålægges så vidt muligt at reetablere den oprindelige eng/mose, hvor søen og vandløbet er placeret.”
 
Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med fire stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, Ø og Å.
Imod stemte: A, C og O.

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med seks stemmer med nul. Tre medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, C og O.
Imod stemte: -
Undlod at stemme: F, Ø og Å.