7. Implementering af ny Sikker By strategi på teknik- og miljøområdet (udsat sag) (2018-0106821)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den nye Sikker By strategi, herunder om der på baggrund af Sikker By strategien skal ske justeringer af eksisterende indsatser eller igangsættes nye indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget, 

 1. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter Sikker By strategien (bilag 2), herunder implementering af strategiens fem principper.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
 2. at der ikke justeres på eksisterende indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningen.
 3. at der ikke igangsættes yderligere indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. marts 2018 en ny Sikker By strategi for 2018-2021 (bilag 2). Sikker By strategien sætter en overordnet ramme for det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i Københavns Kommune. Strategien bygger videre på det arbejde, der har pågået i regi af Sikker By siden 2010, og som er forankret i Sikker By Sekretariatet i Økonomiforvaltningen. Borgerrepræsentationen besluttede ved behandlingen den 1. marts 2018, at alle fagudvalg skal drøfte strategien og dens fem principper for at sikre en bred implementering. Borgerrepræsentationen besluttede herunder, at fagudvalgene skal drøfte, hvorvidt Sikker By strategien giver anledning til at justere eksisterende indsatser eller til at igangsætte nye.

Med denne sag drøfter Teknik- og Miljøudvalget strategien og behovet for at justere og supplere indsatserne. 

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 28. maj 2018.

Løsning

Sikker By strategien indeholder fem principper, der er bærende i tilgangen til det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde. Følgende fremgår af strategien (bilag 2):

 1. Vi samarbejder bredt for at sikre helhedsorienterede og koordinerede løsninger på kriminalitets- og tryghedsudfordringer i København.
 2. Vi tager afsæt i den bedste viden om, hvad der virker, og vi måler effekten af det, vi gør.
 3. Vi kender til og sætter ind overfor alle børn og unge i København, der er i risiko for at blive kriminelle.
 4. Vi sikrer, at det er uattraktivt at være bandemedlem i København, og vi understøtter, at de, der ønsker at forlade de kriminelle miljøer, får mulighed for det.
 5. Vi understøtter en god udvikling i lokalområder med tryghedsudfordringer gennem målrettede indsatser og strategisk fokus.

De fem principper og Sikker By strategien er i vid udstrækning en videreførelse af det arbejde, der har pågået i de seneste otte år. Temaerne fra de fem principper går derfor igen fra Sikker By programmet 2014-2017. Særligt princip 1, 2 og 5 er relevante for Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde.

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017 Politik for Udsatte Byområder, der danner rammen for kommunens arbejde i de udsatte byområder i København. Politik for Udsatte Byområder indeholder et generelt fokus på tryghedsskabende indsatser og indeholder konkrete målsætninger om at øge trygheden og sænke antallet af unge kriminelle. Sikker By strategien er centreret omkring kriminalpræventivt og tryghedsskabende arbejde. Politik for Udsatte Byområder er derimod geografisk funderet, hvor der inden for udpegede områder samarbejdes på tværs af alle forvaltninger og temaer. Der er flere steder i byen et sammenfald imellem Sikker Bys tematiske arbejde og Politik for Udsatte Byområders geografisk afgrænsede arbejde. I Teknik- og Miljøforvaltningen er der i en stor del af de eksisterende opgaver og indsatser fokus på det tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende, og de støtter således op om Sikker By strategien og dens principper jf. nedenfor. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der i Teknik- og Miljøforvaltningen fokuseres på disse eksisterende indsatser.

De igangværende indsatser er skalerbare på forskellig vis. Det vil være muligt at højne ambitionsniveauet for nogle af indsatserne, hvis der er et politisk ønske om det, og der i kommende budgetforhandlinger findes økonomi til det.

Eksisterende indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningen
Ud over den generelle kernedrift og den daglige indsats for at københavnerne kan bo og færdes i en ren og tryg by, har Teknik- og Miljøforvaltningen en række indsatser, der konkret støtter op om målene i Politik for Udsatte Byområder og principperne i Sikker By strategien, fx:

 • Boligsociale helhedsplaner: Der er igangsat 14 boligsociale helhedsplaner i København. Helhedsplanerne understøtter den sociale udvikling i boligområderne med fokus på tryghed og brud med den negative sociale arv.
 • Områdefornyelse: Der er syv igangværende områdefornyelser i København. Områdefornyelserne arbejder, i et tæt samspil med lokale borgere og aktører, for at løfte et lokalområde via en helhedsorienteret indsats bestående af en række sociale, fysiske og kulturelle projekter. Områdefornyelserne kan fungere som koordinator for kommunens særlige indsatser og fysiske projekter i lokalområdet.
 • Byfornyelse: Byfornyelsen arbejder for at højne boligstandarden i de udsatte byområder, så disse er attraktive for en bred gruppe af borgere. Dette har betydning for beboersammensætningen i de udsatte byområder.
 • Green Team: Der er etableret 12 Green Teams i København. Green Team er et driftssamarbejde mellem kommunen og de almene boligorganisationer i udvalgte områder. Som en del af Green Team samarbejdet udføres der også en beskæftigelsesindsats, hvor unge og voksne kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Nye indsatser i Teknik- og Miljøforvaltningen
Sikker By strategien har to overordnede mål og fire delmål, hvor det ene delmål: Færre lokalområder med tryghedsudfordringer fremover kan indgå som et mål i de kommende områdefornyelser. Under de fem principper indeholder Sikker By strategien ni fokuspunkter. Tre af strategiens ni fokuspunkter er ligeledes fokuspunkter for områdefornyelserne. Det gælder fokus på: Udsatte børns introduktion til foreningslivet; Trygge byrum og Etablering af tryghedspartnerskaber. Allerede i dag samarbejder de eksisterende tryghedspartnerskaber og områdefornyelserne tæt i de områder, hvor begge indsatser er tilstede.

Der søges i Budget 2019 allerede om midler til en videreførelse af medfinansiering af boligsociale helhedsplaner. Dette budgetønske vil støtte op om principperne i Sikker By Strategien.

Regeringen kom den 1. marts 2018 med et nyt udspil: ”Ét Danmark uden parallelsamfund”, der også indeholder initiativer på det strafferetlige og kriminalpræventive område. Udspillet er endnu ikke konkretiseret i lovgivningen, men har umiddelbart ikke konsekvenser for Teknik- og Miljøforvaltningens implementering af Sikker By strategien.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker det, kan der bestilles yderligere budgetnotater i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, videreformidler Teknik- og Miljøforvaltningen resultatet til Sikker By sekretariatet i Økonomiforvaltningen. Sikker By sekretariatet samler derefter alle indspil fra forvaltningerne i en indstilling til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vil efter planen behandle indstillingen i tredje kvartal 2018, så eventuelle forslag til nye indsatser under Sikker By strategien kan indgå forhandlingerne om Budget 2019.

 

Pernille Andersen

/Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.