17. Endelig behandling af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, Vesterbro/Kgs. Enghave (udsat sag) (2018-0080025)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, hvorvidt forslaget om en gårdhave med LAR (lokal afled­ning af regnvand) ved Straussvej skal endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at byfornyelsesforslaget om etablering af en fælles gårdhave og demonstrations­projektet Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, (Offenbachsvej 22-36, Borgmester Chri­stiansens Gade 6-10, Straussvej 19-33 og Mozartsvej 18-24) vedtages endeligt, jf. bilag 3.
  2. at der frigives en anlægsbevilling til etablering af Fremtidens Gårdhave ved Straussvej med bemyndigelse til at afholde udgifter på i alt 11,04 mio. kr. og oppebære indtægter på 5,52 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. bilag 8.
  3. at der kan modtages 0,92 mio. kr. fra HOFOR i form af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, som kan udbetales til demonstrationsprojektet, når regnvandet afkobles fra kloak og HOFOR godkender ansøgningen. På den baggrund skal der gives en tillægsbevilling som indtægts- og udgiftsbevilling på 0,92 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg. De 0,92 mio. kr. skal frigives på samme bevilling i 2019, jf. bilag 8.

Problemstilling

Teknik- og Miljø­udvalget besluttede den 5. februar 2018 at sende byfornyelsesforslag om etablering af en fælles gårdhave og demonstrations­projektet Fremtidens Gårdhave ved Straussvej, jf. bilag 2, i høring og til afstemning for at undersøge opbakningen hertil, jf. bilag 1.

Borgerrepræsentationen skal nu tage endelig stilling til byfornyelsesforslaget til gårdhaven. Hvis der ikke er den nødvendige politiske opbakning, standes projektet.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 28. maj 2018.

Løsning

For at sikre københavnerne adgang til rekreative arealer etablerer Københavns Kommune fælles gårdhaver med hjemmel i byfornyel­sesloven §39. Formålet er at give kommunerne mulighed for at omdanne områder, bygninger og friarealer. Beboerne har søgt kommunen om at få etableret en fælles gårdhave. Karréen lever op til byfor­ny­elses­lovens støttekriterier om, at gården dækker mindst to matrikler, hovedsageligt består af ældre ejendomme fra før 1960, ikke har overvægt af støttet byggeri og har utidssvarende friarealer.

Fremtidens Gårdhaver med LAR består af tre demonstrationsprojekter, der har til formål at vise, hvordan de københavnske gårdhaver kan bidrage til realiseringen af kommunens klimatil­pas­nings- og skybruds­planer. De tre projekter demonstrerer, hvordan regn­vand kan bruges som en ressource, fx ved at tilbageholdt regnvand anvendes til vanding, leg m.v. i gårdhaven.

Gårdhavens indretning
I gårdhaven anlægges en lille, lavbundet sø, der er forbundet med en vandkanal, som er placeret oven på gårdens klimakant, jf. bilag 3. Klimakanten er en snoet og cirkelformet væg, der løber hele vejen rundt i gården, og danner et bassin ovenpå græsarealet, som kan tilbageholde vand ved skybrud. Der etableres desuden et væksthus, en frugtlund, et dyrkningsområde, en legeplads og et vandlegsområde. Gårdhaven bidrager til at indfri Fællesskab Københavns mål om, at København skal være ”En ansvarlig by” ved at gårdhaven anlægges med genanvendte byggematerialer, der medvirker til at opfylde målsætningen om, at København skal være CO2-neutral i 2025.

Træer

 

Eksisterende træer/buske i projektområdet

Nye træer som plantes i projektområdet

Træer/buske, der fældes

Træer i alt

Straussvej

18*

69

0-18*

87

*De træer og buske, der er sunde, sættes i depot og plantes igen i den færdige gårdhave, og er en del af de 87 træer

Parkering

 

Eksisterende cykelparkering

Nye parkerings- pladser

Parkerings- pladser, der fjernes

Parkerings- pladser
i alt

Cykelparkering

48

9

0

57

Ladcykler

0

5

0

5

Handicapscooter

2

0

0

2

Bilparkering

0

0

0

0

Opbakning
Der er opbakning til gårdhaven, da ja-stemmerne udgør 93,2%. Forslaget har været i otte ugers offentlig høring fra 8. februar 2018 til 6. april 2018, og der er samtidig gennemført en opbakningsundersøgelse via e-boks, jf. bilag 3 og 4.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 27. april 2015, at mere end 2/3 (66,7 %) af de afgivne stemmer skal være for en fælles gårdhave, og at ejendomme med flertal af ja-stemmer skal repræ­sentere mindst halvdelen af bruttoetagearealet. Reglen om ja-ejendommes bruttoetageareal skal sikre erhvervsejendomme indflydelse på afstemningen. I karréen er begge kriterier opfyldt, og der er således opbakning til gårdhaven. Resultaterne er uddybet i nedenstående tabel og i bilag 5.

Mulige stemmer

Afgivne stemmer

Stemme- procent

Antal ja- stemmer

Antal nej- stemmer

Ja- stemmer

(% af afgivne)

Opgørelse fordelt på afgivne og mulige stemmer

189

147

77,8 %

137

10

93,2 %

Høring
Høringssvarene fordeler sig som vist i nedenstående tabel og fremgår af bilag 6. Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 7.

 

Holdning til det samlede projektforslag

Høringssvar afgivet af

I alt

Positive

Negative

Neutrale

Beboere

Bestyrelser og ejere

Fordeling af høringssvar

10

5

1

4

10

0


I to høringssvar udtrykkes der bekymring for søens dybde og børns sikkerhed. Derudover foreslås det bl.a., at de gamle træer bevares, og at cykelparkeringen skal være overdækket, og at der skal tages højde for røggener fra grillpladser. To høringssvar vedrører bekymring for budgetoverskridelse i forbindelse med anlæg af gårdhaven og højere driftsudgifter.

Forvaltningens bemærkning til høringssvarene: Søens dybde er drøftet og fastlagt på en række beboer­work­shops. Den konkrete løsning gør, at gårdlauget selv løbende vil kunne regulere søens dybde, for på den måde at imødekomme behovet for beboertryghed. Træer som kan bevares sættes i depot og genplantes. På de kommende projekteringsmøder vil forvaltningen i dialog med beboerne afstemme den konkrete indretning og eventuelle justeringer af projektet i forhold til den økonomiske ramme. Så vidt muligt imødekommes alle ønsker. På beboermøder og under høringer er bebo­erne blevet gjort opmærksomme på, at det forventede udgifts­niveau for en lejlighed på 70 m2 er 90-125 kr. om måneden.

Økonomi

Med denne indstilling skal der frigives to anlægsbevillinger med bemyndigelse til at afholde udgif­ter på i alt 11,96 mio. kr. til etablering af gårdhaven, heraf 11,04 mio. kr., jf. at-punkt 2 og 0,92 mio. kr., jf. at-punkt 3, samt oppebære indtægter på 6,44 mio. kr. fordelt med et tilskud fra staten på 5,52 mio. kr. og et bidrag på 0,92 mio. kr. fra HOFOR. Oversigten fremgår af bilag 8.

Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Byfornyelse, anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal i 2018. Dette projekt er ikke en del af de projekter, der kan sættes i bero (TMU 29. januar 2018).

Videre proces

Ejere og beboere inddrages i detailprojekteringen. Der tinglyses en servitut på ejendommene om en fælles gårdhave og ejernes pligt til at indgå i et fælles gårdlaug, der står for driften. Gårdhaven forventes anlagt i efteråret 2019. Straussvej­projektet rundes af med en evaluering og opsamling af projektets resultater som Teknik- og Miljøudvalget orienteres om senest i Byfornyelses­rede­gø­rel­sen i 2020.

 

Pernille Andersen

/Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. juni 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med otte stemmer mod en. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: C.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Det bør være en privat opgave og udgift at renovere og vedligeholde private gårdhaver.”