6. Startredegørelse for lokalplan "Statens Naturhistoriske Museum" (2012-117369)

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget skal godkende, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør etablering af Statens Naturhistoriske Museum.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1.                  at der udarbejdes forslag til lokalplan for et område i Botanisk Have på baggrund af vedlagte startredegørelse (se bilag 1)

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

            2.         at der udarbejdes forslag til tillæg til Kommuneplan 2011, som ændrer kommuneplanrammerne for området på baggrund  af vedlagte startredegørelse (se bilag 1)

Problemstilling

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets Bygningsstyrelse har i samarbejde med Københavns Universitet gennemført en projektkonkurrence om udformning af et nyt naturhistorisk museum i Botanisk Have. Resultatet af konkurrencen blev offentliggjort den 31. maj 2012. Vinderen blev et team bestående af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører, professor og landskabsarkitekt Steen Højer og Arkitekt Claus Pryds.

 

Bygningsstyrelsen har henvendt sig til kommunen for at få udarbejdet en lokalplan, der muliggør realisering af vinderprojektet på trods af, at der ikke er tilvejebragt finansiering til projektet. Københavns Universitet arbejder intensivt på at finde fiansieringen, som forventes afklaret ultimo 2012.

 

Det nye naturhistoriske museum har et omfang, som forudsætter, at der udarbejdes lokalplan for området, samt at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør, at bebyggelsesprocenten for området overskrides.

Løsning

Ideen med museet er at samle Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have til et samlet naturhistorisk museum. Til dette formål ombygges den tidligere Polyteknisk Læreanstalt ved Sølvtorvet (sølvtorvskomplekset) og der tilføjes ca. 25.000 nye etagemeter. Langt det meste nybyggeri er placeret under terræn enten ved sølvtorvskomplekset eller i en udstillingsbygning, der forbinder sølvtorvskomplekset og Geologisk Museum. Herved bevares den grønne forbindelse mellem Østre Anlæg og Botanisk Have og det sammenhængende parkforløb på resterne af voldanlægget – den såkaldte fæstningsring – styrkes. Det er forvaltningens vurdering, at vinderprojektet udmærker sig ved at behandle det eksisterende byggeri og indpasse det ny byggeri med stor respekt for fredede og bevaringsværdige bygnings- og haveanlæg.

Det ny museums hovedindgang markeres af en hvalsal, som etableres ved at glasinddække gårdrummet i sølvgadekomplekset. Hvalsalen og stueetagen i sølvgadekomplekset udgør en foyer med adgang både fra sølvgadesiden og fra havesiden. Denne foyer er frit tilgængelig for offentligheden og tilbyder sammen med arealerne mellem Palmehuset og sølvtorvskomplekset en række nye byrum. De nye etagemeter, som hovedsageligt etableres under terræn, viser sig på terræn som en række væksthuse og glasovenlys, som tilbyder de forbipasserende et kig ned i de naturhistoriske samlinger.

 

Kørende trafik til museet foreslås afviklet langs Øster Farimagsgade og cykelparkering foreslås løst i et langstrakt bånd mellem cykelsti og kørebane.

 

Vinderforslaget har høje ambitioner i forhold til bæredygtighed. Bl.a. foreslås

-          maksimering af det grønne element i byen/minimering af ny bebyggelse

-          bygningsintegrerede, passivt virkende, effektive energi- og indeklimaløsninger

-          naturlig ventilation og natkøling

-          anvendelse af kendte, lavemitterende materialer og bygningskomponenter

-          slidstærke, robuste overflader med lavt vedligeholdelsesbehov og lang levetid

 

Statens Naturhistoriske Museum vil tilføre byen en ny, stor attraktion. Det er forvaltningens opfattelse, at projektet har store kvaliteter og forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af vinderprojektet udarbejdes forslag til lokalplan for Statens Naturhistoriske Museum, og at forvaltningen i samarbejde med bygherre og rådgivere uddyber følgende temaer:
 

Opmærksomhedspunkter

Forbindelser til den omgivende by:

  • Områdets forbindelser til den omgivende by bearbejdes bl.a. for at skabe fodgængervenlige forbindelser på tværs af trafikårerne - fra Botanisk Have til Østre Anlæg og Kongens Have - og sikre et sammenhængende parkforløb.  

Cykelparkering:

  • Der skal sikres en attraktiv ankomst til museet - ikke mindst i forhold til cykelparkering.  

Den nye bebyggelses indpasning i omgivelserne:

  • Udformningen af ny bebyggelse og grønne anlæg skal sikre, at ny bebyggelse indpasser sig i de eksisterende anlæg på en harmonisk måde, med respekt for Botanisk Have og de fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Bæredygtige principper:

  • Der skal arbejdes med en samlet strategi for lokal afledning af regnvand (LAR) i bebyggelse og grønne anlæg. 

Parkering:

  • Det er en forudsætning for det videre arbejde, at der findes en løsning for bilparkering i den kommende planlægning. Kommuneplanens parkeringskrav for O-områder er højst en plads pr. 100 m2 etageareal. Det vil sige, at parkeringsnormen fastlægges ud fra en konkret vurdering af behovet på det givne sted. I forbindelse med konkurrencen vurderede forvaltningerne, at for et museum af denne karakter og med en beliggenhed nær Nørreport Station vil det være rimeligt med et parkeringskrav på 1 plads pr. 300 m2 nyt etageareal til museumsformål. Bygherren er i dialog med grundejere i nærområdet for at finde plads til bilparkering.  

Miljøvurdering

Når planarbejdet sættes i gang vil forvaltningen foretage en screening med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer samt lov om vurdering af virkninger på miljøet (VVM).

Økonomi

Planforslagene medfører ikke udgifter for kommunen. Bygningsstyrelsen har henvendt sig til kommunen vedr. 4 kommunale grunde, der ligger op til Botanisk Have. Bygningsstyrelsen er interesseret i at leje en af grundene, hvor de skal bygge indgangen til museet. Endvidere er de interesseret i at overtage driften af to grunde ud mod Sølvgade. Grunden ud mod Øster Voldgade sælges til Bygningsstyrelsen. Leje-, driftaftale og salg af grunde vil blive forlagt ØU og BR ultimo 2012. Dato for politisk behandling afventer, hvornår der forligger et udkast til salgsaftalen.

Det ny museum vil tilføre nye attraktioner til København og antallet af gæster forventes at stige fra ca. 115.000 i 2010 i de eksisterende museer til ca. 400.000 gæster i det ny museum.

Videre proces

Når startredegørelsen er drøftet i udvalgene gennemføres en intern høring af forvaltningerne og af Indre By Lokaludvalg. Der vil ligeledes blive gennemført en høring af relevante instanser for at indhente bemærkninger til indholdet af en miljørapport.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forventes forelagt udvalgene og Borgerrepræsentationen først i 2013. Herefter sendes forslagene i offentlig høring og resultatet heraf forventes forelagt udvalgene og Borgerrepræsentationen august/september 2013.

 
                      Hjalte Aaberg                                           Claus Juhl

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 8. oktober 2012

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afgav protokolbemærkning:

”Da det netop er et nationalt museum, er det vigtigt, at der også er plads til folk, der kommer udenfor kommunegrænsen. Derfor bør parkeringsnormen være højere end blot en plads pr. 300 m2.”