15. Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76 ”Titangade”, Nørrebro (2016-0228562)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76 ”Titangade” i høring. Forslaget vil muliggøre en anvendelsesændring af ejendommen Titangade 15 til kulturelle formål, herunder undervisning, ungdomsklub og moské.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 76 ”Titangade” (bilag 1) offentliggøres på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Problemstilling

Ejeren af Titangade 15 ønsker at anvende den eksisterende ejendom til kultur- og aktivitetscenter, herunder undervisning, ungdomsklub og moské. Lokalplan nr. 76 ”Titangade” fra 1985, som er gældende for planområdet, fastlægger ejendommen til erhvervsformål, herunder bl.a. administration og liberale erhverv. Den ønskede anvendelsesændring er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, hvorfor realisering af ønskerne forudsætter et tillæg til lokalplanen.

Løsning

Området er i Kommuneplan 2015 fastlagt til serviceerhverv (S3-ramme) og kan anvendes til bl.a. administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere kan der ifølge kommuneplanen indrettes kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til serviceerhverv.

Den ønskede udvidelse af anvendelsen vil være i overensstemmelse med kommuneplanen og muliggør dermed, at ejendommen udover serviceerhverv, kollektive anlæg og institutioner samt servicefunktioner også kan anvendes til kultur- og aktivitetscenter, herunder undervisning, ungdomsklub og moské.

Kultur- og aktivitetscenteret anvender i dag ejendommen til kontorformål samt administration og oplyser endvidere, at foreningens medlemmer, der yder en frivillig arbejdsindsats, har fået stillet et bederum til rådighed. Der er i forbindelse med forvaltningens tilsyn registreret stor aktivitet på tidspunktet, hvor der almindeligvis er fredagsbøn. Forvaltningen har meddelt foreningen, at ejendommen ikke må bruges til kulturelle formål, før plangrundlaget er på plads.

Grunden er 1.454 m² og ejendommens etageareal er 2.271 m². Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark. Tillægget til lokalplanen medfører ikke nybyggeri ud over etablering af et tagdæk med opholdsarealer for at opfylde kravet til friareal.

Parkering

I henhold til Kommuneplan 2015 er kravet til bilparkering 1 plads pr. 150 m² etageareal.

Parkeringsnormen kan efter en konkret vurdering af behovet maksimeres til 1 plads pr. 100 m² etageareal eller minimeres til 1 plads pr. 200 m² etageareal, såfremt der kan påvises højere eller lavere parkeringsbehov.  

Forvaltningen har vurderet behovet til kultur- og aktivitetscenteret til ca. 1 plads pr. 100 m² etageareal, hvilket svarer til ca. 20-25 pladser. Parkeringsbehovet vurderes højt med udgangspunkt i ejendommens anvendelse og antal samtidige besøgende ved aktiviteter i huset. Foreningen har oplyst, at der ved arrangementer i aftentimerne vil deltage ca. 50 personer og i den ugentlige fredagsbøn og andre større arrangementer ca. 130 personer. I spidsbelastningstidspunkterne er der et stort behov for parkeringspladser, da mange besøgende kommer i bil. Vurderingen er endvidere sammenholdt med de krav, der er stillet i tilsvarende lokalplaner, hvor områderne er velbetjente med kollektiv trafik for bus og metro. Grundejer har råderet over parkeringspladserne, og forvaltningen har ikke mulighed for at regulere, hvorvidt pladserne skal kunne anvendes til andre formål, når der ikke er arrangementer i kulturhuset. 

Der er på grunden plads til 22 parkeringspladser, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til det ønskede formål samt øvrige mulige formål. Den ændrede anvendelse forventes ikke at medføre ændrede trafikmønstre. Der henvises i øvrigt til bilag 3.

I henhold til kommuneplanen skal der stilles krav om cykelparkering ud fra en konkret vurdering. Normen fastsættes til 0,5 plads pr. besøgende. Anvendelsen til kultur- og aktivitetscenter udløser et krav om etablering af ca. 65 cykelparkeringspladser inklusiv de allerede etablerede pladser på terræn mod Titangade. Cykelparkeringspladserne skal etableres i cykelparkeringskælder med adgang fra sliske på eksisterende kældertrappe.  

Intern høring

Der er foretaget intern høring i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplantillæg, herunder af Nørrebro Lokaludvalg, som ikke havde bemærkninger til forslaget.  

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 12. november 2015. 

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2017.

 

                                            Pernille Andersen

                                                                         / Jakob Møller Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. maj 2017  

 Indstillingen blev godkendt.